April 3, 2020

Uzaktan Öğretim Kapsamındaki Derslerin Ek Ders Ücretleri Hakkında

Koronavirüs salgını nedeni ile Üniversitemizde eğitime 16-22- Mart 2020 tarihinde ara verilmiş ve 23 Mart 2020 tarihinden itibaren ise eğitime “Uzaktan Eğitim” şeklinde devam edilmesine karar verilmiştir.

Ek ders ücret ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar” çerçevesinde yapılmaktadır. Usul ve esasların 1-a) maddesinde “Maaş karşılığı haftalık ders yükü, öğretim üyeleri için 10 saat, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 12 saattir. Öğretim elemanları, haftalık ders yükünün dışında gerek kadrosunun bulunduğu, gerekse diğer yükseköğretim kurumlarında, güz ve bahar yarıyıllarında mecburi ve isteğe bağlı olarak, ek ders ücreti ödenmek kaydıyla ders verebilir. Mecburi ve isteğe bağlı dersler ile diğer faaliyetler için haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla öğretim elemanının toplam olarak ücret karşılığı verebileceği ek ders; normal örgün öğretimde en çok 20 saat, ikinci öğretimde ise en çok 10 saattir.” ibaresi yer almaktadır.

Örgün eğitimin uzaktan öğretim şeklinde verilmesi üzerine, ek ders ücret ödemeleriyle ilgili aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmiştir:

1. 16-22 Mart 2020 tarihleri arasındaki tatil döneminde, enstitülerdeki danışmanlık ve uzmanlık alanı ders ücretleri, zorunlu ders yükü aranmaksızın, ödenecektir. Normal öğretim ve ikinci öğretim dersleri ise ödenmeyecektir.

2. Normal öğretim dersleri için, zorunlu ders yükü dikkate alınarak ödemelere devam edilecektir.

3. Uzaktan eğitim üzerinden yapılan ikinci öğretim ders ücretlerinin hesaplanmasında, normal öğretim ders ücretinin iki katı olarak ödeme yapılacaktır.

4. Uzaktan eğitimle yürütülen teorik ve pratik derslerin ders ücretleri, ek ders beyanları esas alınarak ödenecektir. 

5. Yazın yoğunlaştırılmış eğitim şeklinde devam edecek olan teorik ve uygulamalı derslerin ücretlerinin ödenebilmesi için, birim yönetim kurul kararının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

6. Uzaktan öğretim kapsamında işlenen derslerin ücretleri, dersin AKTS bilgi paketinde tanımlanan kazanımları ve içeriğine uygun ders materyalinin (video, doküman vb.) sisteme zamanında yüklenmesi koşuluyla ödenecektir. 

7. Ek ders ücret formlarının doldurulması ile ilgili tüm sorumluluk, dersi veren öğretim elemanına aittir.

8. Yaz döneminde yapılacak teorik ve uygulamalı dersler için, haftalık ders yükü aranmaz ve normal öğretim ücreti ödenir.

© 2017 İnönü University

Contact