Yönetmelikler

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME – UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez: (İNAGAM) İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5  (1) Merkezin amacı; arı ırkları ve ıslahı konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, arı parazit ve hastalıkları sorunlarına ilişkin çözümler üretmek, farklı genetik karakterdeki arı ırk ve ekotiplerini morfolojik ve moleküler teknikler kullanarak tanımlamak ve yapay tohumlama tekniklerini de kullanarak koruma programları oluşturmaktır.
 
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6  (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Morfolojik çalışmalar ile desteklenecek moleküler teknikler sayesinde arı ırkı ve ekotip tescil standardı geliştirmek ve ekotip tescili yapmak,
b) Malatya İli ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’deki yerli arı ırkı, ekotip ve hatlarını korumak, uygun alanlarda gen kaynakları koruma bölgeleri oluşturmak ve konuyla ilgili çalışmalar yapmak,
c) Malatya İli ve yakın bölgelerinin arı ekotiplerini kullanarak verimli damızlık ana arı üretmek, yöreye uyumsuz arı ırklarını saf olarak kullanmak yerine yerli gen kaynakları ile melezleri üzerinde çalışmak, konuya ilişkin diğer üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,
ç) Teknik arı yetiştiriciliği için yeni yöntemler geliştirmek, modern arıcılık yöntemlerinin uygulanması için üreticileri aydınlatmak, üretici koşullarında verimli kaynak kullanımını sağlamak, bu amaçla üreticilere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek,
d) Arı hastalık ve zararlıları konusunda üretici sorunlarına çözüm getirecek çalışmalar yapmak, yeni mücadele yöntemleri geliştirmek ve bu mücadelede biyolojik çalışmalar yürütmek,
e) Arı ürünlerinde kalıntı analizleri yaparak halk sağlığını olumsuz etkileyen kimyasalların kullanımını engelleyecek faaliyetlerde bulunmak,
f) Başta bal olmak üzere polen, balmumu, propolis, arı sütü ve arı zehiri için yeni üretim metotları geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım yoluyla elde edilmesini sağlamak, yöre insanının arıcılıktan sağladığı geliri artırabilmesi için ürün çeşitliliğine yönelmesine katkıda bulunmak,
g) Bilimsel çalışmalarla arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik olarak kamuyu aydınlatmak, arıcılık ürünlerine ilişkin doğru bilgilenmelerini sağlamak, arı ürünleri tüketimini artıracak yayım faaliyetlerinde bulunmak,
ğ) Arı ürünleri bileşimlerine ve standartlarına ilişkin laboratuarlar oluşturarak analizlerinde bölgesel ve ulusal alanda referans merkezi görevi üstlenmek,
h) Yörenin arıcılık açısından bitki örtüsü zenginliğini ortaya çıkaracak floristik çalışmalar yürütmek, çiçeklenme dönemlerinin de ortaya koyulmasıyla uygun arılık alanları belirlemek, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak,
ı) Arıcılıkta verimliliği artırmak ve var olan kaynaklardan en üst düzeyde yararlanmak amacıyla gezginci arıcılık faaliyetlerini kontrol altına alacak programlar geliştirmek,
i) Başta yöre olmak üzere çeşitli ekolojik koşullara uygun kışlatma ve koloni idaresine yönelik çalışmalar yürütmek, farklı iklim koşulları için uygun kovan ve arıcılık malzemeleri araştırma-geliştirme ve üretim çalışmaları yapmak,
j) Tüm arıcılık faaliyetlerine ilişkin bilimsel araştırma, geliştirme, inceleme ve yayım faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla periyodik yayınlar çıkarmak, diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülecek faaliyetlere destek vermek,
k) Üniversite ve üreticiler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve üreticilerin karşılaştıkları sorunların çözümüne katkıda bulunacak ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak, yerli ve yabancı araştırıcılar ile üreticileri buluşturmak,
l) Arıcılık alanındaki yenilikleri üreticilere aktarmak; gerek arıcılıkla uğraşanların, gerekse ilgili sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün isteği doğrultusunda periyodik aralıklarla kurs ve eğitim faaliyetleri düzenlemek,
m) Araştırma faaliyetleri sonucunda elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası platformlarda yayınlamak, arıcılığa yönelik ulusal ve uluslararası yayınları toplayarak bir arıcılık kütüphanesi kurmak,
n) Bitkisel üretimde arıcılığın önemini ortaya koyarak özellikle meyve üreticilerinin çiçeklenme dönemlerinde polinasyon faaliyetlerine ağırlık vermelerini sağlamak, seracılık faaliyetlerinde kullanımı yaygınlaşan diğer polinatör arılara yönelik araştırma ve üretim faaliyetlerinde bulunmak,
o) Saha çalışmaları sonucunda elde edilecek üretim farklılıklarını ve arıcılığın gelişim sürecini ortaya koyabilecek bir arıcılık müzesi oluşturmak, her yıl düzenlenecek festivallerle kaliteli üretimi teşvik etmek, üreticileri tüketicilerle buluşturmak,
ö) Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için projeler hazırlamak ve mevcut projelere ortak olmak suretiyle yöre ve ülke arıcılığının geliştirilmesine katkıda bulunmak,
p) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda yürütülecek çalışmalarla yöresel, ulusal ve uluslar arası alanda arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak,
r) Merkezin amacı doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7  (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8  (1) Müdür, Rektör tarafından, Merkezin amacına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan ve konusunda bilimsel deneyimi ile araştırmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir.
(3) Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda, Müdürün uygun gördüğü bir müdür yardımcısı yerine vekalet eder. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir.
(4) Müdür ve müdür yardımcıları, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Müdür, bu Yönetmelikle belirlenen çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden sorumlu olup, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin işleyişi ve faaliyetleri hakkında Rektöre rapor verir.
(5) Rektöre karşı sorumlu olan ve Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri alır.
 
Müdürün görevleri
MADDE 9  (1) Müdürün görevleri şunlardır;
a) Çeşitli bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek görevlendirilmesi için Rektöre teklif etmek,
b) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek,
d) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak,
e) Merkez bünyesinde oluşturulabilecek çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek,
f) Merkezin bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Rektöre rapor sunmak,
ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10  (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin amacına uygun çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulundan görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisiyle Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir.
Yönetim Kurulunun Görevleri
MADDE 11  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,
c) Müdür tarafından sunulan bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak,
ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
f) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,
g) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12  (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan öğretim elemanları ve istekleri halinde, arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen kişilerden oluşur.
(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur.
(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır ve tavsiye niteliğinde kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranmaz.
(5) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13  (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Arıcı ve arıcılık sorunlarının çözümüne yönelik öneriler geliştirmek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek ve gelecek çalışma yılına ait program hakkında görüş bildirmek,
c) Merkezin çalışmalarına her türlü kaynak ve desteği sağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14  (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15  (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16  (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş malzemeler Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.


Arıcılık Geliştirme - Uygulama ve Araştırma Merkezi