COVID-19

Sevgili Öğrencilerimiz,

 

Pek çok dünya ülkesinde yaşanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında Yüksek Öğretim Kurulu 18 Mart 2020 tarihinde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimin uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesine karar vermişti. Uzaktan eğitime ilişkin altyapı, planlama ve hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütebilmek için kısıtlı zamanımızın olması geçiş sürecinde bazı teknik sorunların yaşanmasına neden olabilecektir. Ancak yaşanabilecek bu sorunların zamanla çözüleceğine inanmakta, ülkemiz ve dünyamız için krize yol açan salgının uzaktan eğitim kapasitemizin artırılması noktasında bir fırsat yaratacağını düşünmekteyiz. Örgün eğitimden uzaktan eğitime geçiş sürecinde yaşanabilecek olası teknik sorunlar nedeniyle öğrencilerimizden ve öğretim elemanlarımızdan destek ve anlayış beklemekteyiz.

 

Yaşanabilecek teknik sorunlar dışında, COVİD-19 salgını nedeniyle lisansüstü eğitim alan öğrencilerin karşılaşılabileceği bazı özel durumlar olabileceğini değerlendirmekteyiz. Bu bağlamda İnönü Üniversitesi bünyesinde hizmet veren enstitüler olarak öğrencilerimizi ilgilendiren bazı hususları açıklığa kavuşturmak için aşağıdaki açıklamaları yapma gereği duymaktayız.

 

A)   DERSLERİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ

 

1.    Tüm örgün lisansüstü dersler, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (İNUZEM) Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden gerçekleştirilecektir.  Öğrencilerimiz üyelerimiz LMS sistemine https://lms.inonu.edu.tr adresinden ulaşabilecektir.

 

2.    Öğrencilerimiz mevcut Öğrenci Bilgi Sistemine (Proliz OBS) girmek için oluşturdukları kullanıcı adı ve şifreleri kullanarak LMS Sistemine giriş yapabilecektir.

 

3.    Öğrenci Bilgi Sistemi’nde bahar dönemi için açılan derslerin tamamı (sorumlu öğretim üyesi ve dersi alan öğrenci bilgileri ile birlikte) LMS sistemine aktarılmıştır. Bahar dönemi için aldığınız ders(ler)inizi LMS sisteminde göremiyorsanız lütfen enstitünüzün ilgili öğrenci işleri personeli ile iletişime geçiniz.

 

4.    Bahar dönemi için açılan dersler sorumlu öğretim üyeleri tarafından senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmaksızın) uzaktan öğretim yöntemleri kullanılarak yürütülecektir. Lisansüstü eğitimde derslerin öğrenci-öğretim üyesi etkileşimine dayalı olarak senkron (eş zamanlı) bir şekilde yürütülmesinin daha faydalı olacağı söylenebilir. Mevcut teknik altyapı nedeniyle üniversitemiz tarafından kullanılan LMS sistemi aracılığıyla senkron (eş zamanlı) ders yürütmek mümkün değildir. Ancak bazı öğretim üyelerimiz derslerini ücretsiz olarak hizmet veren farklı uzaktan eğitim platformları üzerinden (Skype, Google Meet, hangouts, zoom vb.) senkron (eşzamanlı) olarak işlemektedir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın öğrencilerimize ders ile ilgili materyaller muhakkak sunulacaktır.

 

5.    Almış olduğunuz derslerin nasıl yürütüleceği (senkron ya da asenkron) ve hangi tarih ve saatlerde yapılacağı konusunda sorumlu öğretim üyeleri sizleri bilgilendirecektir. Öğretim üyeleri bu konudaki duyuruları LMS sistemi üzerinden yapabilecektir. Bu nedenle lütfen LMS sistemine belli aralıklarla giriniz. Duyurulardan zamanında haberdar olabilmek için LMS sistemindeki bilgilerinizi (e-mail, cep telefonu) kontrol ediniz. Sistemdeki eksik hatalı bilgilerinizi güncelleyiniz.

 

6.    Lisansüstü eğitimde ders aşamasında olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bu süreçte uzaktan öğretim olanaklarını kullanarak derslerine devam edebilecektir. Ancak bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmayabileceği (internet ve bilgisayar olanaksızlıkları vb.) göz önünde bulundurulmuştur. Bu nedenle talep etmeleri halinde bu öğrencilere 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde kayıt dondurma olanağı tanınacaktır. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacaktır.

 

7.    Bu dönem için kayıtlarını dondurmak isteyen öğrencilerimiz için Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS Proliz) Başvuru İşlemleri menüsü oluşturulmuştur. Kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerimiz öğrenci bilgi sisteminde oluşturulan bu menüyü kullanarak kayıt dondurma işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Başvurunuza ilişkin sonucu, öğrenim gördüğünüz birim tarafından yapılacak değerlendirmelerden sonra yine aynı menüden takip edebilirsiniz. Kayıt dondurma başvurunuzu buradan yapabilirsiniz.

 

8.    Ders dönemini tamamlayan, sadece seminer, uzmanlık alan dersi ve tez yönetimi derslerini alan öğrencilerimiz teknolojik olanakları kullanarak (e-mail, whatsapp vb.) danışman öğretim üyeleri ile çalışmalarını devam ettirebilirler. Bu durumdaki öğrenciler istemeleri halinde kayıt dondurma talebinde de bulunabilirler. Ancak bu öğrencilerin kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanın görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verilecektir. Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecektir.

 

9.    Lisansüstü düzeyde verilen derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen uygulamalı kısımları için her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak COVID-19 salgını sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecektir. Bu kapsamdaki dersler ve yoğunlaştırılmış akademik takvim ileriki tarihlerde öğrencilerimize duyurulacaktır.

 

10. Lisansüstü derslerin yürütülmesi açısından yaşanabilecek aksaklıkları önlemek ve karşılaşılabilecek sorunların çözümünü kolaylaştırmak üzere, ilgili enstitülerde eğitim-öğretimden sorumlu müdür yardımcıları görevlendirilmiştir. Müdür yardımcıları LMS sistemi üzerinden derslere ait materyallerin zamanında yüklenip yüklenmediğini kontrol etmekle, öğretim üyeleri ve öğrencilerin uzaktan öğretim süreciyle ilgili yaşayabilecekleri sorunların çözülmesini koordine etmekle yetkilendirilmiştir. Uzaktan eğitim başlayacağımız 23 Mart 2020 tarihinden itibaren öğretim üyelerimiz yürüttükleri derslere ait materyalleri hazırlayarak, bu materyallere ilişkin linkleri dersin yapılacağı LMS sistemine yükleyeceklerdir. Derse ilişkin materyallerin dersin yapılacağı günden en geç bir gün sonra yüklenmemesi durumunda lütfen aşağıda iletişim bilgileri verilen ilgili enstitü yetkilisine bilgi veriniz.

 

B)    DERSLERE İLİŞKİN SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME

1. Lisansüstü yönetmeliğimizin sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin hususları düzenleyen 43. Maddesine göre lisansüstü eğitimde öğrenciler, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav değerlendirmesine alınır. Ancak lisansüstü eğitimde ara sınav zorunlu değildir. Bu bağlamda lisansüstünde ders yürüten öğretim üyeleri ara sınav yapıp yapmama konusundaki kararlarını ilgili bölüm başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildireceklerdir. Bu aşamadan sonra belirlenecek sınav takvimi en geç bir hafta öncesinden tüm öğrencilerimize duyurulacaktır.

 

2. Sınav ve değerlendirmelerde hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir bir süreç oluşturabilmek üzere sınavların LMS uzaktan eğitim sistemi üzerinden online olarak yapılması esastır. Öğrencilerin online sınavlarda mağdur olmamaları için gerekli bilgisayar ve internet altyapısını temin etme sorumluluğu tamamen kendilerine aittir. Bilgisayar ve internet altyapısını temin edemeyen öğrenciler için kayıt dondurma seçeneği mevcuttur.

 

3.    Sınavlar ilgili programın öğrenme kazanımlarına uygun olarak seçmeyi gerektiren (çoktan seçmeli, eşleştirmeli vb.) ve/veya yazmayı gerektiren (açık uçlu) formatta ya da ödev (performans veya proje ödevi) formatında yapılabilir.

 

4.    Ara sınavlara geçerli ve enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeniyle giremeyen öğrenciler için ara sınavların mazereti de online olarak yapılacaktır (Bkz. İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliği Madde 47).

 

5.    Yarıyıl sonu sınavları, 1-14 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Yarıyıl sonu sınavında geçer not, yüksek lisans için en az 65 ve doktora için en az 75 puandır. Ara sınavın başarı notuna katkısı %30’dur. Yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %70’dir.  Başarı notu yüksek lisans için en düşük 65, doktora için en düşük 75'tir.

 

6.    Bütünleme sınavları, Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. İlgili dönemde kayıt yaptığı dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olup da girmeyen veya girdiği halde başarılı olmayan öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınav sonucu, yarıyıl sonu sınavı sonucu yerine sayılır.

 

C)    SEMİNER, TEZ ÖNERİSİ, DOKTORA YETERLİK, TEZ İZLEME VE TEZ SAVUNMA SINAVLARI/KOMİTELERİ

1.    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve 75850160-199-E.22344 sayılı yazısında belirtildiği üzere lisansüstü programlardaki seminer, tez önerisi, tez savunma sınavı ve tez izleme komitelerinin, gerekli altyapının oluşturulması ve “kayıt altına alınarak denetlenebilir olması koşuluyla” dijital ortamda yapılabilmesine izin vermiştir.

 

2.    Seminer, tez önerisi, tez savunma sınavı ve tez izleme komiteleri için yapılacak toplantıları yürütmek üzere Google Meet, Google Hangouts, Zoom, Skype benzeri ücretsiz elektronik platformalar kullanılabilir. Herhangi bir itiraz durumunda kanıt olarak kullanılmak üzere, toplantı içeriği dijital olarak kayıt edilmelidir. Ayrıca yapılacak elektronik toplantıya ilişkin bilgiler (toplantı tarihi, zamanı, görevli jüri üyeleri, platform, katılımcı giriş bilgileri) ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitü Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilmelidir.

 

3.    Lisansüstü yönetmeliğimizde belirtildiği üzere tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır. Bu durum elektronik platformalar kullanılarak yapılacak tez savunma toplantıları için de geçerlidir. Bu nedenle ilgili enstitü elektronik ortamda yapılacak tez savunma toplantısına katılım ile ilgili bilgileri (ortam, saat, link, katılımcı bilgileri vb.) web sayfasından duyurur. Tez savunma toplantısına online olarak katılan (jüri dışındaki) katılımcılar adaya soru yöneltemez. Jürinin değerlendirmesi sırasında aday ve diğer katılımcılar toplantının yapıldığı elektronik platformda bulunamazlar.

 

4.    Toplantı sonucunda alınan karara ilişkin tutanakların bireysel olarak her bir jüri tarafından ıslak olarak imzalanması ve tarandıktan sonra enstitüye kurumsal e-posta adresinden gönderilmesi gerekmektedir. Toplantıya ilişkin form ve tutanakların dijital nüshaları ile öğrenciye ait çalışmanın (seminer raporu, tez izleme raporu, tez önerisi formu) nihai nüshasının ilgili enstitüye teslim edilmesinden danışman öğretim üyesi sorumludur.

 

5.    Elektronik platformlar kullanılarak yapılan bu sınavlara ait bütün sürecin baştan sona video olarak kayıt altına alınmasından danışman öğretim üyesi sorumludur. Sınav bitiminde sınava ilişkin video kayıtlarının, tanımlayıcı bilgiler (aday ismi, sınav tarihi, danışman bilgileri, sınav türü vb.) ile birlikte enstitü müdürlüğüne dijital olarak (CD, flash disk vb. içerisinde) teslim edilmesi zorunludur. Tez danışmanı toplantıya ait video kayıtlarının tam ve eksiksiz olarak kayıt altına alındığını imzalı olarak beyan etmelidir.

 

6.    Daha önce yüz-yüze yapılmak üzere planlanan ve enstitü tarafından tarih, yer ve zamanı ilan edilen seminer, doktora yeterlik, tez önerisi, tez izleme komiteleri ve tez savunma sınavları jürilerin katılabilmeleri ve fiziksel ortamların uygun olması halinde sosyal mesafe kurallarına uymak koşuluyla yürütülebilir. Ancak toplantıların yüz-yüze yapılması sonucu oluşabilecek sağlık sorunlarına ilişkin sorumluluk tamamıyla toplantıya katılanlara aittir. Önceden planlanan bu tür toplantı ve sınavların yüz-yüze yapılamaması durumunda, danışman öğretim üyeleri sınavın ileri bir tarihte yapılmasını talep edebilir veya planlanan tarih ve saatte online platformalar kullanarak yapabilirler. Ancak her iki durumda da danışmanların bu taleplerini planlanan toplantı tarihinden en az bir hafta önce Enstitüye yazılı olarak bildirmeleri zorunludur.

 

7.    Bilindiği üzere doktora yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Bu süreçte özellikle yazılı sınavın nasıl yapılacağı ve jüri üyelerinin yazılı sınavı nasıl değerlendirebileceği ile ilgili bazı belirsizlikler yaşanabileceği düşünülmektedir. Ancak yeterlik sınavları dönem sonuna doğru (Haziran ayı içerisinde) yapılacağından, salgının bu dönemde de devam etmesi durumunda, yeterlik sınavları ile ilgili usul ve esaslarla ilgili yeni düzenleme yapılacaktır.

 

D)   ÖZEL DURUMLAR

 

1.    Seminer ve tez için uygulamalı bir araştırma yapmayı planlayan ve gerekli yasal izinleri alan öğrencilerimiz, salgın nedeniyle yüz-yüze veri toplamakta sıkıntı yaşayabilecektir. Ancak ders ortamında olduğu gibi veri toplama sürecinde de online platformlar (Google forms, SurveyMonkey, SurveyPlanet, Typeform, Cognito Forms, Whatsapp, Facebook vb.) kullanılabilir. Bu şekilde nitel ve nicel veri toplanarak seminer ve tez çalışmaları yürütülebilir.

 

2.    Lisansüstü öğrenim için azami süresini (Tezsiz yüksek lisans için 1.5 yıl, Tezli yüksek lisans için 3 yıl ve Doktora için 6 yıl) doldurmak üzere olan ve salgın nedeniyle dönem sonu projelerini/tez çalışmalarını tamamlayamayacak öğrenciler istemeleri halinde kayıt dondurma talebinde bulunabilirler. Ancak bu öğrencilerin kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanın görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verilecektir.

 

3.    Tez aşamasındaki öğrencilerinin savunma ve yeterlik sınavları “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması şartıyla” video konferans ve diğer canlı bağlantı teknolojilerinin kullanılması yoluyla yapılabilir. Bununla birlikte bu öğrencilerimiz için erteleme ve kayıt dondurma imkanları da bulunmaktadır. Bu konumdaki öğrencilerimizin danışmanları ile görüşerek sürece ilişkin kararlarını yazılı olarak enstitüye bildirmeleri gerekmektedir.

 

4.    Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olup bu dönem sonunda azami süresi bitecek öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecektir.

 

5.    Bu süreçte uzaktan eğitim ile ilgili teknik konularda size yardımcı olabilecek kişilerden uzaktan destek alabilmeniz için bilgisayarlarınızda Anydesk (https://anydesk.com/tr), Team Viewer (https://www.teamviewer.com) gibi uzaktan bağlantı yapılmasına olanak tanıyan bir yazılımı indirmeniz faydalı olacaktır.

 

6.    Uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlara çözüm olmak için hazırlanan bu açıklamalar Coronavirüs (Covid-19) salgının dinamik doğası nedeniyle değişkenlik gösterebilecektir. Bu nedenle açıklamalarda öngörülemeyen ancak uzaktan yürütülen lisansüstü eğitim sürecinde karşılaştığınız sorunlar konusunda görüş ve önerilerinizi belirtmek için lütfen aşağıdaki iletişim adreslerini kullanınız. Görüş ve önerileriniz doğrultusunda bu açıklamalar güncellenecektir.

 

Enstitü

Sorumlu Müdür Yardımcısı

İletişim

Alevilik Araştırmaları Enstitüsü

Muammer KEÇELİ

muammer.keceli@inonu.edu.tr

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. Ali KIŞ

egtbilens@inonu.edu.tr

Karaciğer Nakli Enstitüsü

Dr. Öğrt. Üyesi Veysel ERSAN

veysel.ersan@inonu.edu.tr

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dr. Öğrt. Üyesi Abdullah ATEŞ

abdullah.ates@inonu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. Arzu KARAKURT

arzu.karakurt@inonu.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dr. Öğrt. Üyesi Serkan Demir

serkan.demir@inonu.edu.tr