Mevzuat

ENGELSİZ İNÖNÜ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

              Amaç

              Madde 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı; İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

              Kapsam

             Madde 2 – (1) Bu Yönerge; İnönü Üniversitesi’nde kurulacak olan Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünün görev ve faaliyet alanına ilişkin hükümleri kapsar.

              Dayanak
              Madde 3 – (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
              Tanımlar 
              Madde 4 – (1) Bu Yönerge’de geçen;

              a) Akademik Birim: İnönü Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

              b)Ders: İnönü Üniversitesi ön lisans, lisans,  yüksek lisans ve doktora programlarında okutulan zorunlu ve seçmeli dersleri,

              c) Engelli Öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini                  karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yükseköğrenim öğrencisini,

              ç) Engelli Sağlık Kurulu Raporu: Sağlık kurullarınca verilen ve kişilerin özür ve sağlık durumları ile ilgili belgeyi,

d) Engelsiz İnönü Birim Öğrenci Temsilcisi: Engelli öğrencileri temsilen, engelli öğrenciler arasından akademik birimler bazında seçilen temsilciyi,

              e) Engelsiz İnönü Birim Sorumlusu: Engelli öğrencilere akademik sorunları konusunda danışmanlık yapan, akademik birimlerde dekan/müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını

              f)Engelsiz İnönü Komisyonu: Engelli öğrencilerin üniversiteye etkin katılımına yönelik gereksinimlerini karşılamak, karşılaşabilecekleri engelleri belirleyerek önlem almak ve gerekli düzenlemeleri yaparak çözüm üretmek amacı ile                    oluşturulan komisyonu,

              g) Engelsiz İnönü Koordinatörü: Engelsiz İnönü Koordinatörlüğüne bağlı olarak görev yapan personelin, görev ve sorumluluk alanına giren çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

              ğ) Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü: Üniversitedeki engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri                                belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, doğrudan rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimi,

              h) Fiziksel Mekanları Denetleme Kurulu; Üniversite yerleşkesindeki fiziki mekanları engelli bireylerin engellerine uygunluğu açısından denetleyen kurulu;

              ı) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörü’nü,

              i) Sınav: İnönü Üniversitesi’nde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına dair yapılan ara sınavlar ve yarıyıl/yıl sonu sınavları ile bu sınavlara ek olarak yapılan mazeret, bütünleme, tek ders vb sınavları,

              j)Üniversite: İnönü Üniversitesi’ni,

              k) Üniversite Engelsiz Öğrenci Temsilcisi:  Akademik birim engelli öğrenci temsilcileri tarafından, bu yönergeye göre seçilen engelli öğrenci temsilcisini,

              l) Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,

              m) Yönetmelik: 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğini

              ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Organları, İdari Yapılanması ve Görevleri

 

              Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü

 

              MADDE 5- (1) Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü; eğitim öğretimden sorumlu Rektör yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

              (2) Koordinatörlüğün Organları; Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü, Engelsiz İnönü Komisyonu ile Engelsiz İnönü Koordinatörlüğüne bağlı Engelsiz İnönü Birim Sorumluları, Engelsiz İnönü Öğrenci Birim Temsilcileri, Fiziki Mekânları                    Denetleme Kurulu ve İdari Bürodan oluşur.


 

             

              

Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünün görevleri

              MADDE  6- (1) Koordinatörlüğün görevleri şunlardır:

             a) Sekretarya hizmetlerini yürütmek.

             b) Yükseköğretim programlarına  kaydı yapılan engelli öğrencilerin Üniversitede öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, ulaşım, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve                 bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri Üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm                         içerisinde yapmak.

             c) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik                     araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

             ç) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren                       doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.

             d) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

             e) Koordinatörlüğün çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.

             f) Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünün görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitede okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile                                     getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak.

             g) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

             ğ) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,

             h) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre,                           mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,

             ı) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,

             i) Üniversite programlarını kazanan engelli öğrencileri kesin kayıt işlemlerinden sonra tespit etmek,

             j) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak,

           k) Her yıl faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren rapor hazırlayarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmek.

 


 

              Engelsiz İnönü Koordinatörü

              Madde 7- (1)Engelsiz İnönü Koordinatörlüğüne, koordinatör olarak tercihen birimin faaliyet alanları konusunda uzmanlığa sahip olan üniversite akademik personel arasında Rektör tarafından 2 (iki) yıl süre ile görevlendirme                          yapılır. Görev süresi dolan koordinatör tekrar görevlendirilebilir. Engelsiz İnönü Koordinatörünün görev süresi dolmadan ayrılması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir koordinatör görevlendirilir.

              (2) Engelsiz İnönü Koordinatörünün görevleri şunlardır;

              a) Koordinatörlüğü temsil eder,

              b) Engelsiz İnönü Komisyonunu toplantıya çağırır,

              c) Koordinatörlük hizmetlerinin amacına uygun, düzenli bir şekilde verilmesini, hizmetlerin değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlar,

              ç) Akademik birimler tarafından görevlendirilen “Engelsiz İnönü Birim Öğrenci Temsilcileri” ile her akademik dönemde en az bir kez toplantı yapar,

              d) Her yıl Koordinatörlüğün yıllık çalışma raporunu hazırlar, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını oluşturur, bütçe tekliflerini hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar,

              e) Koordinatörlüğün çalışanlarının görev dağılımlarını yapar,

              f) Engelsiz İnönü Birim Öğrenci temsilcilerinin sunmuş olduğu önerileri değerlendirir,

              g) Gerekli görmesi durumunda, kendisine 3 yıl süre ile Koordinatör Yardımcısı görevlendirilmesi için Rektörlüğe öneride bulunur.

 

              Engelsiz İnönü Komisyonu ve çalışma usulleri;

              Madde 8- (1) Üniversitenin eğitim öğretim işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Engelsiz  İnönü Koordinatörü, Rektör tarafından görevlendirilecek özel eğitim veya bu alana yakın alanlarda görevli en az iki öğretim                  elemanı, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ile Üniversite Engelsiz Öğrenci Temsilcisinden oluşur.

              (2) Rektör Yardımcısı komisyon başkanıdır.

(3) Komisyon üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Görev süresi biten üye yeniden atanabilir. Süresi dolmadan ayrılan yönetim kurulu üyesi yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(4) Komisyonun aldığı kararlar bağlı olduğu Rektör Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.

              (5) Komisyon olağan olarak her akademik dönemde en az bir kez toplanır, gerek görülmesi halinde Engelsiz İnönü Koordinatörünün çağrısı üzerine toplantı yapabilir.

              (6) Komisyonun gündeminde görüşülecek konular ile ilgili olarak, Rektör Yardımcısı tarafından, gerekli görülmesi halinde, bilgisine başvurulmak üzere, Komisyon toplantılarına uzman çağrılabilir. Uzmanların oy hakkı yoktur.

 

              Engelsiz İnönü Komisyonunun Görevleri

              Madde 9- (1) Engelsiz İnönü Komisyonunun görevleri şunlardır;

              a) Koordinatörlüğün çalışma programının hazırlanması konusunda önerilerde bulunmak ve yeni düzenlemeler konusunda kararlar almak,

              b) Üniversite genelinde yapılan çalışmalar ve öğrenci başvurularını değerlendirmek ve uygulamaları denetlemek,

              c) Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü tarafından sunulan Koordinatörlüğün yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek, gerek görülen düzeltme ve eklemeleri yaparak, kabul edilen raporu Rektörlük makamına sunmak,

              d) Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü tarafından sunulan bütçe teklifini görüşmek, karara bağlamak ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

              e) Gerektiğinde, engelsiz üniversite konusunda yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında, Üniversite Senatosunu ve Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

 

              Engelsiz İnönü Birim Sorumluları

              Madde 10- (1) Engelsiz İnönü Birim Sorumlusu, dekan/müdür tarafından, öğretim elemanları arasından görevlendirilir. Görev süresi 2 (iki) yıldır. Görev süresi biten birim sorumlusu yeniden görevlendirilebilir. Birim sorumlusunun                görev süresi dolmadan ayrılırsa, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir birim sorumlusu görevlendirilir.

 

              Engelsiz İnönü Birim Sorumlularının Görevleri

              Madde 11- (1) Engelsiz İnönü Birim Sorumlusu görev yaptığı akademik birimde Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünü temsil eder.

              (2) Engelsiz İnönü Birim Sorumlusu, Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünün gerçekleştirmekle yükümlü olduğu görevleri kendi biriminde gerçekleştirmek üzere Engelsiz İnönü Koordinatörlüğüne karşı sorumludur. 

              (3) Engelsiz İnönü Birim Sorumlusu kendi biriminde öğrenim gören engelli öğrencilerin karşılaştıkları sorunları, yapılan düzenlemelerdeki aksaklıkları Engelsiz İnönü Koordinatörlüğüne iletir ve Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü                        tarafından her yarıyıl en az bir kez yapılan toplantılara katılır,

              (4) Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünün görev tanımı içerisindeki iş ve işlemleri, Engelsiz İnönü Koordinatörüne bağlı olarak yürütür.

 

              Fiziki Mekânları Denetleme Kurulu

              Madde 12- (1)Fiziki Mekânları Denetleme Kurulu; Üniversite yerleşkesindeki mekânlar ile açık alanların, engelli öğrencilerin fiziksel  ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde düzenlenmesi ile ilgili planlamaların yapılması ve               bu kapsamda yapılan çalışmaların denetlenmesini yürütmek üzere, Engelsiz İnönü Koordinatörü başkanlığında, Üniversite Engelsiz Öğrenci Temsilcisi ve Rektör tarafından görevlendirilen bir mimar, bir inşaat mühendisi, bir peyzaj               mimarı, bir makine mühendisi ve alanında uzman bir öğretim elemanından oluşur. Kurul üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır.

              (2) Fiziki Mekânları Denetleme Kurulu, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ile eşgüdümlü çalışır.

             

              İdari Büro

              MADDE 13- (1) İdari Büro; Engelsiz İnönü Koordinatörlüğüne bağlı olarak görev yapar. Büro personeli, tercihen özel eğitim alanında bilgi sahibi ve deneyimli, ilgili alanlardan mezun en az bir uzman ile birim sekreteryasında                          görevli personellerden oluşur.

              (2) İdari büronun görevleri şunlardır;

              a) Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünün sekreterya hizmetlerini yürütmek,

             b) Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünün görev alanı içerisindeki konular ile ilgili olarak, engelli öğrencilerin talep ve şikâyetleri ile ilgili başvurularını almak, bu başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere iletmek ve takibini yaparak                   öğrencileri bilgilendirmek.

             

             

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Engelsiz İnönü Birim ve Üniversite Öğrenci Temsilcisi ve Seçimi

 

              Üniversite Engelli Öğrenci Temsilcisi ve Seçimi

              Madde 14- (1) Üniversite engelli öğrenci temsilcisi, Koordinatörlüğün belirlediği seçim takvimi çerçevesinde Engelsiz İnönü Birim Öğrenci Temsilcileri” tarafından,  öğrencilik süresiyle sınırlı olmak üzere 2 (iki) yıl için seçilir.                          Engelli öğrenciler ile Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü arasında gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Engelsiz İnönü Komisyonunda üye olarak yer alır.

 

              Engelsiz İnönü Birim Öğrenci Temsilci Seçimi

              Madde 15- (1) Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, engelli öğrenciler tarafından, Koordinatörlük tarafından belirlenen seçim takvimi çerçevesinde, öğrencilik süresiyle sınırlı                olmak üzere 2 (iki) yıl için seçilir.

              Engelsiz İnönü Birim Öğrenci Temsilcilerinde Aranacak Nitelikler

              Madde 16- (1) Engelsiz İnönü Birim Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

              a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olmak.

              b) Bu Yönergede tanımlanan “Engelli Öğrenci” kapsamında bulunmak

              c) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak.

              d) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

              e) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Engelli Öğrencilerin Ders Uygulamaları, Ders Muafiyeti ve Sınav Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

              Genel Hükümler

            Madde 17- (1) Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmekte olan engelli öğrencilerin ders, muafiyet ve sınav uygulamalarında uyulması gereken genel husus ve                           esaslar  aşağıdaki gibidir:

               a) Öğretim elemanları Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü tarafından gönderilen özel gereksinimli öğrencilere ilişkin kişisel verileri gizli tutmakla yükümlüdür,

               b) Özel gereksinimli öğrenciler, talepleri ve gerekçeleri Engelsiz İnönü Komisyonu tarafından uygun bulunması halinde, kısa süreli olarak bölümleri ile ilgili dersleri, ikinci öğretim veya açık ve varsa uzaktan eğitim fakültesi ders                       programlarından takip edebilirler,

               c) Eğitim-öğretim yılı başında Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü tarafından özel gereksinimli öğrencilere oryantasyon toplantısı yapılır,

               ç) Özel gereksinimli öğrencilere verilen ödev ve projeler bu öğrencilerin engel grubu dikkate alınarak uyarlanır.

             


 

Ders Uygulamaları

              Madde 18- (1) Ders öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel durumlarından dolayı karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için alınacak önlemler ile ilgili hususlar aşağıdaki                gibidir:

            a) Ders programları hazırlanırken, asansör olmayan binalarda, engelli öğrenciler için mümkün olduğunca binaların giriş katlarında bulunan ulaşılması kolay derslikler planlanır,

            b) Derslerle ya da ders programları ile ilgili yapılacak duyuru ve ilanlarda engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurulur,

            c) Eğitim öğretim yılı içerisinde, her dönem başında, engelli öğrencilerin danışmanlarına ve derslerinde ya da sınavlarında görev alacak öğretim elemanlarına, bu öğrencilerin kimlik bilgileri ve engel                              durumlarıyla ilgili bilgi verilir,

            ç) Her eğitim öğretim yılı başında, engelli öğrencilerin derslerinde ya da sınavlarında görev alacak öğretim elemanlarına, bu alanda uzman veya çalışmaları bulunan kişiler tarafından “engelli bireylerle                            iletişim  ve farkındalık eğitimi” verilir,

            d) Engelli öğrencilerin ders takibi ve çalışmalarına destek olacak gönüllü akran yardımcı atanır,

            e) Engelli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğretim elemanı ders ile ilgili materyali engel gruplarını göz önünde bulundurarak hazırlar ve ders öncesinde öğrencilere verir,

            f) İşitme engelli öğrencilerin bulunduğu her okulda mümkün olursa en az bir sınıfın ses izolasyonu ile ilgili düzenlemesi yapılır,

            g) İşitme engeli bulunan öğrencilerin oturma düzeninin, ders anlatan veya sunum yapan öğretim elemanını ve sınıf arkadaşlarını rahatlıkla görebileceği şekilde olması ve öğretim elemanının yüzü engelli                          öğrenci tarafından görülebilecek şekilde, işitsel ipuçlarını kullanarak ve ses tonunu ayarlayarak ders anlatması sağlanır,

            ğ) Görme engelli öğrencilerin bilgisayar uygulamalı dersleri için bilgisayar sesli hale getirilir. Görsel materyallerin yer aldığı derslerde materyal hakkında sözlü betimleme yapılarak görme engelli öğrencinin                  materyali kavraması sağlanır. Kuramsal bilgilerin işlendiği derslerde kişisel görüş ve tartışmalar hariç olmak üzere ses kaydı yapmasına izin verilir,

            h) Derse ilişkin araç gereçlerin talep olması halinde Braille Alfabesine dönüştürülmesi sağlanır. Eğitimin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla görme engelli öğrenciler için kütüphanede istekte bulunulan alanla                  ilgili yeterli düzeyde Braille Alfabesi ile yazılmış kaynak kitap ve doküman sağlanır. Görme engelli öğrenciler için, imkânlar doğrultusunda, ders not ve materyalleri Kabartma(Braille) tarzında ya da sesli                      olarak, kısmi görme engeli olanlar için 16-18 puntolarda hazırlanır,

            ı) Derste yapılan sunumlara engelli öğrencilerin ulaşabilmesi sağlanır.

             

Ders Muafiyeti

            Madde 19- (1) Engel durumundan dolayı muafiyet isteğinde bulunan öğrencilere ders seçmeli ise eşdeğeri verilir, eşdeğeri yoksa ya da zorunlu ise ders teknolojik destek aracılığı ile veya uyarlama yapılarak                  verilir.

             

Sınav Uygulamaları

            Madde 20- (1) Sınav öncesinde ve sırasında engelli öğrencilerin engel durumlarından kaynaklanacak ve başarı durumlarını olumsuz etkileyecek sorunları en az düzeye indirgeyecek düzenlemeler aşağıdaki                    gibidir:

            a) Sınav görevlilerince sınav saatleri, sınav yerleri ve soruları vb. gibi duyurular engel grupları göz önünde bulundurularak yapılır,

            b) Engelli öğrenciler için, asansör olmayan binalarda, mümkün olduğunca binaların giriş katlarında bulunan, ulaşılması kolay sınav salonları planlanır,

            c) Engelli öğrenciler talep ederse başkalarından rahatsız olmayacakları, başkalarını da rahatsız etmeyecekleri bir ortamda tek kişi olarak iki görevli tarafından sınava tabii tutulmaları sağlanır,

            ç) Sınav öncesi yapılacak duyuru ve ilanlarda engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurulur,

            d) Sınav görevlileri tarafından sınav ya da sorular ile ilgili yapılacak olan duyuru, hatırlatmaya da düzeltmelerin engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak yapılması sağlanır,

            e) İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınava yardımcı araç-gereçle (işitme cihazı, teleskopik gözlük, büyüteç vs) ya da tıbbi araç-gereçle (insülin pompası vs) girmesine izin verilir,

            f) Engel durumlarına göre öğrencilerin sınavları eğer uygunsa çoktan seçmeli test şeklinde yapılır, aksi takdirde engelli öğrencilerin talepleri doğrultusunda sınavlarını bilgisayar ortamında yazmaları sağlanır,

            g) İhtiyaç duyulması halinde yazılı sınavlarda refakat edecek, sınav olunan konunun terminolojisine hâkim bir öğretim elemanı okuyucu-işaretleyici/yazıcı olarak görevlendirilir,

            ğ) Görme engelli öğrenciler için, imkânlar doğrultusunda soru kitapçıkları, Kabartma(Braille) tarzında ya da sesli olarak, kısmi görme engeli olanlar için 16-18 puntolarda hazırlanır,

            h) Okuyucu-işaretleyici/yazıcıya da büyük puntolu soru kâğıdı ya da kitapçığı ile sınava giren görme engelli öğrencilere, doğuştan ağır işitme engeli olanlara, yazma ve hareket güçlüğü çeken öğrencilere sınav                  süresinin yarısı kadar ek süre verilir, görme engelli öğrenciler şekilli sorulardan muaf tutulur.

            ı) Sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde, sınav görevlisi nezaretinde, engelli öğrencilerin tuvalet ihtiyaçlarını karşılamalarına izin verilir,

            i) Sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde, engelli öğrencilerin, karşılaşabilecekleri biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarından dolayı, görevli nezaretinde, geri dönmek kaydıyla sınava kısa süreliğine ara                              vermesine sınav yürütücüsü tarafından izin verilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

              Hüküm Bulunmayan Haller

              Madde 21 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

              Yürürlükten Kaldırıma

              Madde 22 – (1) İnönü Üniversitesi Senatosu kararı ile 16.06.2009 tarihinde yürürlüğe giren İnönü Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi Çalışma Usul ve Esasları ve İnönü Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim, Öğretim ve Sınav                      Uygulamaları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

              Yürürlük

              Madde 23 – (1) Bu Yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

              Yürütme

              Madde 24 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.


Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü