Yönetmelik

İnönü  Üniversitesi  Gök  Bilimleri  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezi  Yönetmeliği
Resmi Gazete 28  Temmuz  1989  —  Sayı  :  20235  sayfa : 15

Genel  Hükümler
Madde  1 —  İnönü  Üniversitesi  Rektörlüğüne  bağlı  "İnönü  Üniversitesi  Gök Bilimleri Araş­
tırma ve Uygulama Merkezi"  kurulmuştur.  Merkez,  astronomi ve astrofizik  alanlarında  araştırma
ve  uygulamalı  eğitim  yapan  bir  birimdir.
Madde  2  — Araştırma Merkezine bağlı,  çalışma konuları  ile ilgili servis, laboratuar ve  göz­
lem  istasyonlarının  açılması  ve  kapatılması  Müdür'ün  teklifi  ve  Rektör'ün  onayı  ile  olur.
Amaç  ve  Görevleri
Madde  3  — Araştırma  Merkezinin  görevleri,  gök  bilimlerinde;
a)  Araştırma,  inceleme,  geliştirme  ve  uygulama  yapmak;  gözlem  verileri  toplamak,
b)  Yurt  içi ve yurt  dışındaki  gözlemevleri,  ilgili eğitim ve  araştırma  kuruluşları  ile  bilimsel
işbirliği  yapmak,
c)  Merkez  çalışmalarında  etkinliği  artırmak  için.hizmetiçi  eğitim  yapmak;  kurslar,  semi­
nerler,  konferanslar,  kongreler  ve  benzeri  toplantılar  düzenlemek  veya  bunlara  katılmak,
d)  Rektör'ün  vereceği  diğer  çalışmaları  yapmaktır.
Organları
Madde  4  —  Araştırma  Merkezinin  organları  şunlardır;
a)  Müdür,
b)  Yönetim  Kurulu.
Madde  5  — Araştırma  Merkezi  Müdürü  üç  yıl  için  Rektör  tarafından  atanır.  Süresi  biten
Müdür  yeniden  atanabilir. Merkez  Müdürü  kendisine yardımcı  olmak  üzere,  Merkezde  ya  da  Fen
Edebiyat  Fakültesi  Fizik  Bölümünde  görevli  öğretim  üyeleri  arasından  en  çok  iki yardımcı  atar.
Müdür  görevi başında  bulunmadığı  zamanlarda,  yardımcılarından  biri kendisine vekalet eder.  Gö­
reve vekalet  6  aydan  fazla  sürdüğünde  yeni  bir  Müdür  atanır.
Merkez  Müdürünün  Görev,  yetki  ve  sorumlulukları  şunlardır;
a)  Müdür,  Araştırma  Merkezinin  temsilcisidir.  Müdür,  Merkeze  bağlı  servis,  laboratuar,
gözlem  istasyonları  ve  personelin  düzenli  çalışmasını  sağlamakla  görevlidir;  bu  amaçla  her  türlü
tedbiri  alır,
b)  Müdür  Yönetim  Kuruluna  başkanlık  eder,  toplantıya  çağırır  ve  gündemi  hazırlar.
c)  Yönetim  Kurulu  Kararlarını  uygular.
d)  Heryıl  sonunda  Merkezin  faaliyet  raporunu ve  bir  sonraki  yıla  ait  çalışma  programını
hazırlar  ve  Yönetim  Kurulunda  görüşüldükten  sonra  Rektörlüğe  sunar.
e)  Servis  başkanlarını  seçer  ve  Rektör'ün  onayına  sunar.
f)  Müdür,  Merkezin  çalışmalarının  düzenli olarak yürütülmesinde,  geliştirilmesinde  ve  so­
nuçlandırılmasında;  gerekli güvenlik  önlemlerinin  alınmasında,  Rektör'e  karşı birinci derecede  so­
rumludur.
Madde  6  —  Merkez  Yönetim  Kurulu, Müdür,  Müdür  Yardımcıları ve Merkeze bağlı Servis
Başkanlarından  oluşur.
Madde  7  —  Yönetim  Kurulu  Müdürün  önerisi  ile  toplanır.
Yönetim  Kurulunun  Görevlen;
a)  Bu Yönetmelikte  belirtilen  amaçlar  doğrultusunda  Merkezin  çalışma ve  yönetimi  ile  il-
gili  konularda  kararlar  almak,
b)  Merkezin  bütçe  tasarısını,  faaliyet  raporunu  ve  çalışma  programını  görüşerek  son
şeklini  vermek,
c)  Araştırma,  yayın  ve  öğretime  yardımcı  konularda  karar  vermek,
d)  Merkezin  çalışmaları  için  gerekli  komisyonları  kurmak  ve  bunlara  üye  seçmek,
e)  Bütçe,  kadro,  ödenek  ile  ilgili  konularda  görüş  bildirmek  ve  Merkezin  uzun  vadeli
bilimsel  plan  ve  programını  hazırlamaktır.
Yönetim  Kurulunun  tutanakları,  üyelerin  incelemesine  her  zaman  açıktır.  Bu  tutanak­
lardan  bir  nüsha  Rektörlüğe,  bir  nüsha  da  Fen  Edebiyat  Fakültesi'ne  gönderilir.
Madde  8  —  Merkezin  servislerinde ve  çeşitli hizmetlerinde görev  alacak  her  türlü  per­
sonelin  atanması  Rektör'ün  onayı  ile  olur.
Yürürlük
Madde  9  —  Bu  Yönetmelik  Resmî  Gazete'de  yayımlandığı  tarihte  yürürlüğe  girer.
Yürütme
Madde  10  —  Bu  Yönetmelik  hükümlerini  Înönü  Üniversitesi  Rektörü  yürütür.


Gök Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi