Maaş ve Tahakkuk Servisi

1- Maaşı ödenecek personelin özlük haklarıyla ilgili derece kademe, ek gösterge, özel hizmet puanı, yan ödeme puanı, kuruluş geliştirme ödeneği, üniversite ödeneği, rapor, ünvan, aile yardımı, çocuk yardımı, asgari geçim indirimi,  bireysel emeklilik sigortası, yabancı dil puanı v.b. bilgiler say-2000 ve KBS programına işlemek,

2- Her ayın 15’inde ödenmek üzere, Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı Akademik ve İdari personelinin say-2000 sisteminde maaşları hesaplanarak maaş dokümanları ve ekleri Kamu Personel Bilgi Sisteminden alınarak e-bütçe'den ödeme emirleri hazırlanarak her ayın 5'inde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek, 

3- Birimlere ait maaş dosyasının hazırlanarak ödeme yapılacak personelin maaş tutarları hesaplarına aktarılmak üzere ödemeyi yapacak ilgili Bankaya bildirmek,

4- Maaşlar ile ilgili katsayı değişikliklerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli çalışarak işlemleri sonuçlandırmak,

5- Emekli kesenekleri primlerinin sistem üzerinden on line olarak SGK'ya göndermek,

6- Fiili Hizmet Tazminatı ile ilgili işlemleri yapmak ve bir süretinin Personel Daire Başkanlığına göndermek, 

7- Rektörlük Makamında görevli personelin fazla mesai ücretlerinin tahakkukunu gerçekleştirmek,

8- İkinci öğretim ile ilgili fazla mesai ücretlerini gerçekleştirmek, 

9- Arazi tazminatlarının ödenmesi işlemlerini gerçekleştirmek,

10- Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı idari ve akademik  personelinin yurtiçi ve yurtdışı geçici/sürekli görev yolluklarının tahakkukunu gerçekleştirmek.

11- T.C.Maliye Bakanlığı, Başbakanlık veya YÖK tarafından yayınlanan tebliğler Resmi Gazeteden takip edilir. Uygulamada birliğin sağlanabilmesi amacıyla mevzuat değişiklikleri bağlı birimlere yazı ile bildirmek,

12- Özlük hakları ile ilgili uygulamalarda tereddüde düşülen konularda ilgili kurumlar ile gerekli yazışmalar yapmak ve takip etmek.


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı