Taşınır Mal Kayıt Kontrol Yetkililiği

1- Taşınır Malların, Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde giriş çıkış kaydı, depolama, tasnif, koruma, zimmet, terkin, devir ve sayım işlemlerini yapmak,

2- Taşınır giriş ve çıkış işlemleri hakkında bilgi ve belgeleri istenen zamanlarda muhasebe birimine bildirmek,

3- Periyodik ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

4-  Mali yılsonunda evrakları tasnif edip dosyalayarak birim arşivine kaldırılmasını sağlamak,

5- Mali yılsonunda sayım cetvellerinin hazırlanmasını sağlamak, Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına zamanında ulaştırmak.

6- Hibe gelen ve değeri belli olmayan Dayanıklı Taşınır Malların değer tespitlerini yaparak kayıda almak,

7- Hurdaya ayrılacak, Dayanıklı Taşınır Malların tespitlerini ve "Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı" nın tanzimi ve kayıttan silme, imha, satış ve devir işlemlerini yapmak,

8- Birim ambarlarında görülen, kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri, meydana gelen kayıp ve noksanlıkları ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,

9- Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı