Yönetmelikler


                               BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
              Amaç ve kapsam
             MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesine bağlı olarak kurulan İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
             (2) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
            Dayanak
             MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
            Tanımlar
             MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma birimleri ve proje grupları: Merkezin çalışma birimlerini ve proje gruplarını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (İNÜKSAM): İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
             ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
 
             Merkezin amacı
             MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında, toplumsal cinsiyet duyarlılığını ve eşitliğini gerçekleştirme hedefi doğrultusunda kadının sosyo-ekonomik statüsü ve sorunları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, bunların uygulanmasını sağlamak ve kadın çalışmaları ile toplumsal cinsiyet alanını ilgilendiren her konuda duyarlılığı, bilgi ve yeterliği artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalarında bulunmaktır.
            Faaliyet alanları
             MADDE 5 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında ekonomi, siyaset, eğitim, hukuk, kültür, sanat, sağlık v.b. alanlarda kadın sorunları ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içerisinde bulunan her konuda bilimsel araştırma, inceleme yapmak, sosyal bilimlerin yeni yöntemlerini bu alanlarda uygulayıp çeşitli araştırma projelerine yardımcı olmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,
b) Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış olan ve evrensel bildirgelerde tanımlanan kadın haklarının korunması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamakla birlikte mevcut toplumsal cinsiyet bakış açısını geliştirmek doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilir projeler üretmek, eğitim programı, kongre, sempozyum, konferans, seminer, kurs ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
c) Yurt içinde ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak,
ç) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplumsal cinsiyet konusu ve kadın sorunları ile ilgili ders, tez ve seminer verilmesini sağlamak, öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda ve faaliyetlerde bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,
d) Kadın sorunları ile ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet ve etkinlikleri izlemek, kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişiler ile özel kişilerin talebi doğrultusunda proje üretmek, bilimsel veri sağlamak, inceleme ve araştırma yapmak, danışmanlık hizmeti vermek,
e) Kadın sorunları ile ilgili her alanda kadın ve erkek bireylerin, çağdaş insan hakları ilkeleri doğrultusunda bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ve bu amaçla her türlü araçtan yararlanarak kamuoyunu bilgilendirmek, uluslararası gelişmeleri takip etmek ve toplumsal cinsiyet bakış açısını geliştirmek yönünde faaliyet gösteren yapılanmaları desteklemek,
f) Merkezin amaçları doğrultusunda kadın sorunları ile ilgili konuların yer aldığı süreli yayın çıkarmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak,
g) Kadın sorunları ile ilgili her türlü araştırma ve projeye üniversitelerin bilimsel araştırma birimlerinin destek sağlamasına öncülük etmek, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerin merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak bilgilendirilmelerini ve bilimsel araştırma yöntemleri konusunda eğitim almalarını sağlamak,
ğ) Kadınların eğitimi, istihdamı ve sağlığı konularında uygulanabilir projeler üretmek,
h) Gerek insan hakları gerekse kadın hakları alanında Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,
ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri ve Grupları
 
            Yönetim organları
             MADDE 6 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
             a) Müdür,
             b) Yönetim Kurulu,
             c) Danışma Kurulu.
 
            Müdür
            MADDE 7 –(1) Müdür; Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.
            
(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, gerek gördüğünde yönetim kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcılarının görev süresi müdürün görev süresiyle aynıdır. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet etme altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.          
Müdürün görevleri
             MADDE 8 –(1) Müdürün görevleri şunlardır;
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
d) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,
e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda bu Kurulu toplantıya çağırmak,
f) Yurt içi ile yurt dışındaki ilgili eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme v.b. kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini ve eşgüdümü sağlamak.
            Yönetim kurulu
             MADDE 9 –(1) Yönetim Kurulu; üniversitenin ilgili akademik birimlerinden seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen müdür dahil yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı müdürdür.
             (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay, gerektiğinde daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek, ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
             Yönetim kurulunun görevleri
             MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b)Müdürün her çalışma dönemi sonunda düzenleyeceği faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu ve bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını değerlendirmek,
c) Merkezin düzenlediği kurs, seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını tespit etmek,
ç) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,
e)Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve görevlerini düzenlemek, başkanlarını belirlemek,
f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
             Danışma kurulu ve görevleri
             MADDE 11 –(1) Danışma kurulu; yönetim kurulunun önerisi üzerine, merkezin faaliyet alanlarına ilişkin konularda ve istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen 10 (on) kişiden oluşur. Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur.
             (2) Gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine Merkez Müdürünün başkanlığında toplanan Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda inceleme yaparak görüş bildirmektir.
             Çalışma birimleri ve proje grupları
             MADDE 12 –(1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek kapsamlı faaliyetlerde ve bilgi izleme, derleme ve yayımlama gibi devamlılık arz edebilecek işlerde Müdürün önerisi, Yönetim Kurulu kararıyla çalışma birimleri ve proje grupları oluşturulabilir. Birim ve grupların kuruluş, çalışma ve görev süreleri, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
            Personel ihtiyacı
             MADDE 13 –(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
            Demirbaş ve ekipmanlar
             MADDE 14 –(1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar merkezin kullanımına tahsis edilir.
            Harcama yetkilisi
             MADDE 15 –(1) Merkezin harcama yetkilisi müdürdür.
            Yürürlük
             MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
            Yürütme
             MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
 


İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi