Sınavlar

Sınavlar Hakkında Bilgilendirme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve 75850160-199-E.22344 sayılı yazısında belirtildiği üzere 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde uzaktan öğretim kapsamında öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin süreçler, ilgili programın öğrenme kazanımları ve ileride yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen ‘hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda yürütülecektir. Bu doğrultuda üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki tüm programlarda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde sınavların (Arasınav, Mazeret, Final ve Bütünleme) yapılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda sunulmuştur:

  1. Sınavlar LMS uzaktan eğitim sistemi üzerinden online olarak yapılacaktır. Öğrencilerin online sınavlarda mağdur olmamaları için gerekli bilgisayar ve internet altyapısını temin etme sorumluluğu tamamen kendisine aittir.
  2. Sınav takvimleri ilgili akademik birimler tarafından sınavlardan en az bir hafta önce öğrencilere duyurulacaktır.
  3. Sınavlar ilgili programın öğrenme kazanımlarına uygun olarak seçmeyi gerektiren (çoktan seçmeli, eşleştirmeli vb.) ve/veya yazmayı gerektiren (açık uçlu) formatta ya da ödev (performans veya proje ödevi) formatında yapılabilir. 
  4. Ara sınavların yılsonu ham başarı notuna (HBN) katkısı lisans/önlisans düzeyinde %40, lisansüstü düzeyde %30;  Final sınavlarının yılsonu ham başarı notuna (HBN) katkısı lisans/önlisans düzeyinde %60, lisansüstü düzeyde %70 olarak hesaplanacaktır.
  5. Ara sınavlara mazeretinden dolayı giremeyen/girmeyen lisans/önlisans öğrencilerine, “İnönü Üniversitesi lisans ve önlisans eğitim ve öğretim yönetmeliği”nin 27 inci madde hükümleri ve lisansüstü öğrencilerine de "İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliğinin 47 inci madde hükümleri" uygulanacaktır.
  6. Tek ders sınavlarıyla ilgili duyuru ayrıca yapılacaktır.


Örgün Eğitimin Uzaktan Yürütülmesi