Daire Başkanı

Mustafa GEZER

Personel Daire Başkan V.

 

1972 yılında Malatya'da doğdu. 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesinde göreve başladı. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü kadrosuna atandı. 2011 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. Şimdi de Personel Daire Başkan V. olarak görev yapmaktadır.

 

Personel Dairesi Başkanlığı’nın başlıca görevi, idari teşkilatında bulunan birimler arasında koordinasyonu oluşturarak verimliliği sağlamaktır.

Görev ve Sorumlulukları

•  Başkan Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir.
•  Üst Yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaların uygulanışını izlemek personeline bu konuda açıklamalarda bulunmak,
•  Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
•  Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
•  İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
•  Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
•  Kurum çalışanları ile ilgili açılan disiplin soruşturmaları için gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, işbölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama yetkilerine sahiptir. Yetkilerini, Yönetim Kurulu ve Rektöre karşı sorumlu olarak mevzuat çerçevesinde kullanır.
•  Daire ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisidir.
•  Dairede görevlendirilecek kişilerin seçimlerini yaparak, ilgili yasa ve yönetmelik uyarınca atamalarının yapılmasını Genel Sekreterlik kanalıyla Rektörlüğe önerir.
•  Astlarının liyakat değerlendirmesini yapmak (tezkiyelerini düzenlemek), gerektiğinde terfi, taltif önerilerini amirine sunmak, problemlerine görev kapsamı dahilinde çözüm bulmaya çalışmak, iş disiplinini ve onaylanan disiplin cezalarının uygulanmasını sağlamak.
•  Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan gerekli araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçları belirlemek ve temini için gerekli çalışmaları yapmak.
•  Personelin işlerini yürütmesinde kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, kararname ve diğer mevzuatın birimde bulundurulmasını ve herkes tarafından uygulanmasını sağlamak.
•  Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekalet edecek kişiyi belirlemek ve amirine önermek.
•  Satınalma ve satış işlemlerini ilgili mevzuatına göre teklif etme veya onaylama yetkisine sahip olmak.
•  Sözleşmeli çalışan personelin yasa gereği her yıl hazırlanması istenilen “hizmet sözleşmeleri”nin düzenlenmesini yürütmek.
•  Kurum personel kadrolarının personel politikasına uygun olarak hazırlanmasını ve onaylandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
•  Kurum personelinin sicil raporları ile ilgili işlemlerin düzenli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak.
•  İlgili yasalara göre kurumda çalışması gereken belirli sayıda sakat ve hükümlü personel alınması için gerekli çalışmaları yürütmek.
•  Rektörlük tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

İletişim
Adres              : İnönü Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı MALATYA
e-mail             : mustafa.gezer@inonu.edu.tr


Haber Merkezi    

Personel Daire Başkanlığı