Genel Tanıtım

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Başkanlığımız 1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yasa kapsamında Üniversitelerin İdari Teşkilatlanması ile ilgili yayınlanan 124 sayılı Kanun ve değişik 190 sayılı Kanunda belirtilen esaslara göre kurulmuştur.

 

GÖREVİMİZ

Başkanlığımızın görevleri ;

 

1-İdari ve akademik personelin açıktan atama izinlerine ilişkin tüm işlemlerin yapılmasını sağlamak,

2-İdari ve akademik personelin açıktan ve naklen atama onaylarının hazırlanmasını sağlamak,

3-Nakil, istifa, müstafi v.b. nedenlerle Kurumdan ayrılan idari ve akademik personele ait kadro boşaltma onaylarının hazırlanmasını ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

4-İdari ve akademik personelin terfi, intibak, hizmet değerlendirilmesi gibi özlük haklarını ilgilendiren işlemlerin yapılmasını sağlamak

5-Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelin zorunlu, malulen, istek üzerine ve re’sen emeklilik işlemlerinin yapılmasını sağlamak

6-İdari ve akademik personelin yıllık kadro çalışmalarının yapılmasını sağlamak

7-İdari personelin yan ödeme cetvellerini hazırlayarak, ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak,

8-Yıl sonu itibariyle, idari ve akademik personelin kıdem yıllarını hazırlanmasını sağlamak,

9-İdari ve akademik personelden ceza soruşturması açılması gerekenler hakkında soruşturma işlemlerinin yapılmasını sağlamak

10-Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmelerine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

11-İdari ve akademik personelin kadro cetvellerinin dolu-boş durumlarının güncel tutulmasını sağlamak

12-Yıl sonu itibariyle, mevcut bulunan geçici işçi pozisyonlarının vize edilmesi ve ek geçici işçi vize taleplerimize ilişkin Maliye Bakanlığı ile yazışmalar yapılmasını sağlamak.

13-Üniversitemize naklen atanan personelin özlük dosya devrini almak ve arşivlenmesini sağlamak,

14-Üniversitemizdeki birimlerin ihtiyaçlarına göre idari ve akademik personel planlaması yapılmasını sağlamak

15-Askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılan akademik ve idari personelin, ücretsiz izne ayrılış, ücretsiz izinden dönüş ve askerlik hizmet değerlendirme işlemlerini yapmak,

16-Ücretsiz izne ayrılan akademik ve idari personelin ücretsiz izne ayrılış ve ücretsiz izinden dönüş işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

17-Her yıl, yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanlarının sözleşmelerinin yenilenmesi için ilgili Bakanlık ile yazışmalarının yapılmasını sağlamak,

18-Üniversitemizin akademik ve idari personel kadroları konusunda her yıl Mayıs ayından başlayarak yürütülen saklı, dolu, boş kadro değişiklikleri, iptal, ihdas, tenkis, tahsis çalışmalarının hazırlanarak vize edilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilmesini sağlamak

19-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca vize edilen akademik ve idari personel kadro değişikliklerinin yapılmasını sağlamak,

20-Her ayın ilk haftasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına akademik kadrolarda meydana gelen her türlü değişikliğin bildirilmesini sağlamak

21-Her ayın sonunda dolu kadrolarda meydana gelen değişikliklerin (unvan değişikliği, naklen atanma ve ayrılma, istifa, emekli vs..) Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formları ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmesini sağlamak

22-Ayrıca, 3 aylık dönemler halinde periyodik bildirimlerinin yapılmasını sağlamak(Dolu-Boş kadroların Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi.)

23-Fakülteler, Yüksekokullar ve Enstitülerden gelen teklifler doğrultusunda akademik personelin süre yenilemelerinin yapılmasını sağlamak,

24-Çocuk Esirgeme Kurumundan alınacak çocuklar için yapılacak sınava ilişkin  işlemlerin yapılmasını sağlamak,

25-İdari personele yönelik görevde yükselme eğitimi ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesini , sağlamak

26-İdari personele yönelik unvan değişikliği sınavına ilişkin tüm işlemlerin yapılmasını sağlamak.

27-Teknik Personelin Ek Özel Hizmet Tazminat onaylarının hazırlanarakmak, ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak

28-Üç ayda bir Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı web ortamlarında, mevcut kadroların dolu-boş durumları, atanan-ayrılan personel bilgileri, sözleşmeli personel bilgilerinin güncellenmesini sağlamak

29-Her ayın sonunda, akademik personel kadroları ve dolu-boş durumlarına ilişkin tabloların hazırlanması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesini sağlamak

30-Birimlerden gelen sözleşmeli personel alım taleplerinin değerlendirilerek, sözleşmeli personel alımına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

31-Devlet Personel Başkanlığı web sayfasında bulunan e-Uygulama ortamından, KPSS ile Üniversitemizde istihdam edilecek personel taleplerinin ve KPSS yerleştirme sonuçlarının sisteme girilmesini sağlamak,

32-Açıktan atanan aday memurların atanma evraklarının teslim alınarak, kontrol ve atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

33-Açıktan atanan aday memurlara yönelik temel ve hazırlayıcı eğitimlerin düzenlenmesini sağlamak.

34-Açıktan atanan aday memurlara yönelik temel ve hazırlayıcı eğitim sınavlarının yapılmasını sağlamak.

35-Aday memurların asalet onayına ilişkin yazışmaları ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

36-İdari ve akademik personelin geçici görevlendirme (yolluklu-yolluksuz) onaylarının hazırlanmasını sağlamak

37-İdari personelin 2547 sayılı Kanunun 13/b maddesi gereğince birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda geçici görevlendirme onaylarının hazırlanmasını sağlamak

38-Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerine ait istatistiksel bilgilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 2 aylık dönemler halinde bildirilmesini , sağlamak

39-Birimlerden gelen ilan taleplerinin değerlendirilerek akademik ilanların yayına gönderilmesi, takibi ve gelen müracaatların kabul edilmesi ve atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak

40-Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından gönderilen boş Tıpta Uzmanlık Sınavı kadrolarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesi kadro aktarma ve muvafakat işlemlerinin yapılmasını sağlamak

41-Lisansüstü programlarına sınavsız olarak yerleştirilecek araştırma görevlilerinin belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesini , sağlamak

42-Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu  Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı ve Valilik makamlarınca rutin olarak gönderilen veriler haricinde istenen istatistiksel bilgilerin ivedilikle hazırlanarak zamanında gönderilmesini sağlamak

43-Tıp Fakültesinde Uzmanlığını tamamlayan araştırma görevlilerinin uzmanlık dosyalarının Sağlık Bakanlığına gönderilmesini sağlamak

44-Her ayın ilk haftası Türkiye İş Kurumuna  göndermek üzere iş güçlüğü çizelgesinin hazırlanmasını  sağlamak

45-Tüm akademik birimlerin ders görevlendirmeleri ile yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

46-Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelin askerlik, doktora, uzmanlık, yurtdışında geçen süreler, ücretsiz izin süreleri gibi sürelerin ilgililerin istekleri dahilinde borçlandırılma işlemlerinin yapılmasını sağlamak

47-Rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin yıllık ve mazeret izin formlarının düzenlenmesi ve takibinin yapılmasını sağlamak,

48-Yurtdışı izin onaylarının hazırlanması ve ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak

49-Her yıl temmuz ayı içerisinde akademik personelin yıllık sicil raporlarının düzenlenmesi, kontrolü ve arşivleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak

50-Akademik ve idari personele 0’lı ve 5’li yıllarda zorunlu mal bildirim beyannamesi düzenlenmesinin sağlanarak kontrolünün  yapıldıktan sonra arşivlenmesini sağlamak

51-Malvarlığında değişiklik olanların malvarlığı değişikliğini bildirir mal bildirim beyannamesini düzenlemeleri halinde teslim alarak arşivlenmesini sağlamak

52-Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelden soruşturma açılması gerekenler hakkında soruşturma işlemleri ile takibinin yapılmasını sağlamak

53-Üniversitemizin kurulduğu tarihten itibaren her hangi bir nedenle Üniversitemizdeki görevinden ayrılan akademik ve idari personelin ayrılış işlemlerinin yapılarak özlük dosyasının arşivlenmesini sağlamak.

54-Akademik ve idari personele istekleri halinde emeklilik durumları hakkında bilgi verilmesini sağlamak,

55-Kurum içi ve kurum dışından Başkanlığımıza gelen dilekçe ve bilgi edinme başvurularının değerlendirilmesini ve yasal süresi içerisinde cevaplanmasını sağlamak,

56-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu çerçevesinde yukarıda belirtilen işler hakkında gerekli yazışmaların ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

57-4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre her yıl Mayıs ayı içerisinde Sendika Temsilcileri ile yapılan toplantı sonucu mutabakat metinin imzalatmak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesini sağlamak,

58-Her ay düzenli olarak sendikaya üye personel sayısını Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesini sağlamak,

59-Her yılın Haziran ve Kasım aylarında sendikaya üye personel listesini Malatya Valilik Makamına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesini sağlamak,

60-Sendikaya yeni üye olan personelin üyelik formlarını ilgili tahakkuk birimine ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak,

61-Sendika üyeliğinden çekilen personelin üyelikten çekilme formunun ilgili tahakkuk birimine ve ilgili Sendika Genel Müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak,

 

         Bu görevler yerine getirilirken, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen yetkiler kapsamında, gerek üst yöneticilere sorumlu olmakla birlikte, yukarıda belirtilen görevler yerine getirilirken uygulanmakta olan kanun ve yönetmelikler kapsamında yapılan işlemlerden bu kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hususlarda sorumluluğu devam ettiği gibi, 01.01.2006 yılı başında uygulamaya geçen 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen hususlara karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Yine bu Kanunla Başkanlığımıza Harcama Yetkililiği görevleri verilmiştir.

 

 

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLARIMIZ

 

a)       657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

b)       2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

c)       5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu.

d)       5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

e)       4857 sayılı İş Kanunu.

f)         5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu.

g)       3413 sayılı Çocuk Esirgeme Kanunu.

h)       6245 sayılı Harcırah Kanunu.

i)         2007 yılı Bütçe Kanunu.

j)         2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu.

k)       4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu.

l)        4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu.

m)     3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklara Mücadele Kanunu.

n)      1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun.

  

Bu kanunlar başta olmak üzere hizmetin yürütülmesi sırasında uygulanması gereken diğer kanunlarla birlikte bu kanunlara dayalı olarak yayımlanan yönetmelik, tüzük, tebliğ, karar v.b. yürürlükteki mevzuatlardan oluşmaktadır.

 

PAYDAŞLARIMIZ

a- İÇ PAYDAŞLAR

 

1- ENSTİTÜLERİMİZ

 

•          Eğitim Bilimleri Enstitüsü

•          Fen Bilimleri Enstitüsü

•          Karaciğer Nakli Enstitüsü

•          Sağlık Bilimleri Enstitüsü

•          Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

2- FAKÜLTELERİMİZ

 

•           Diş Hekimliği Fakültesi

•           Eczacılık Fakültesi

•           Eğitim Fakültesi

•           Fen Edebiyat Fakültesi

•           Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

•           Hukuk Fakültesi

•           İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

•           İlahiyat Fakültesi

•           İletişim Fakültesi

•           Mühendislik Fakültesi

•           Tıp Fakültesi

•           Spor Bilimleri Fakültesi

•           Hemşirelik Fakültesi

 

3- YÜKSEKOKULLARIMIZ

 

•           Devlet Konservatuarı

•           Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

 4- MESLEK YÜKSEKOKULLARIMIZ


•           Adalet Meslek Yüksekokulu

•           Malatya Meslek Yüksekokulu

•           Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


 

 5- ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİMİZ

 

•           Arıcılık Geliştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi 

•           Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi 

•           Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Merkezi 

•           Çevre Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi 

•           Geleneksel El Sanatları Uygulama Ve Araştırma Merkezi 

•           Engelli Çocuklar Araştırma Ve Uygulama Merkezi 

•           Gök Bilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi 

•           İstatistik Ve Ekonometri Uygulama Ve Araştırma Merkezi 

•           Kadın Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi 

•           Kayısı Araştırma Ve Uygulama Merkezi 

•           Kültür Merkezi 

•           Niyazî-İ Mısrî Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi 

•           Osmanlı Devri Adliye Sicilleri Araştırma Merkezi 

•           Sanayi İşbirliği Uygulama Ve Araştırma Merkezi 

•           Stratejik Araştırmalar Merkezi (İnüsam) 

•           Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi 

•           Turgut Özal Tıp Merkezi (Araştırma Ve Uygulama Hastanesi) 

•           Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi 

•           Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi 

•           Üstün Yetenekliler Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi  

 

 

 

6- DAİRE BAŞKANLIKLARIMIZ

 

•           Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

•           İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı

•           Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

•           Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

•           Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı

•           Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

•           Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı


Haber Merkezi    

Personel Daire Başkanlığı