Sık Sorulan Sorular

Lisansüstü programların kontenjanları ne zaman belli oluyor?

Kontenjanlar genellikle Aralık-Ocak ve Temmuz-Ağustos aylarında belli olmaktadır. Kontenjanlar belirlendiğinde Üniversitemiz ve Enstitü web sayfasından duyurulmaktadır.

 

Lisansüstü programlara başvurular ne zaman yapılıyor?

Lisansüstü programlara başvurular genellikle Aralık-Ocak ve Temmuz-Ağustos aylarında on-line yapılmaktadır.

 

Yüksek Lisans programlarına girmek için aynı bölümden mi mezun olmalıyım?

Programlara alınacak öğrencilere ilişkin kontenjan teklifleri ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenmektedir. Bazı Anabilim Dalları başka alanlardan mezunları da kabul etmektedirler. Bu durum, kontenjanların ilanı esnasında belirtilmektedir.

 

Aynı anda iki yüksek lisans programına kayıt yaptırarak devam edebilir miyim?

Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Ancak; 20 Nisan 2016 tarihli Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin yayımından önce  aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında bu hüküm uygulanmaz.

 

Mülakat/Yazılı sınavları nerede ve ne zaman yapılıyor?

Mülakat sınavları ilgili Anabilim Dallarında, ilanda belirtilen tarih ve saatte yapılmaktadır.

 

Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına Başvuracak adaylarda aranacak koşullar

 

a)TEZSİZ YÜKSEK LİSANS: Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden, ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

 

b)TEZLİ YÜKSEK LİSANS: Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden, ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünden en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir. Ancak, güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuarların enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak alınır.

 

c)DOKTORA:

 

1-Doktora: Doktora programına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünden en az 60 ALES puanı veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir.

 

2-Doğrudan Doktora: Eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek lisans diplomasına sahip adayların doktora programına doğrudan başvurabilmeleri için en az 80 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, YDS’den en az 65 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları, ayrıca lisans not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir.

 

3-Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi Ve Konservatuvar Bünyesinde Doktora Programları: Bu programlara başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir. ALES puanı aranmaz.

 

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvuru yapan öğrencilerin değerlendirilmesinde hangi hususlar yer almaktadır?

a)Tezsiz Yüksek Lisans: Lisans not ortalamasına göre adayların sıralaması yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi halinde mezuniyet notuna ek olarak öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik ve uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılabilir. Bu durumda mezuniyet notunun %60’ı, sınav notunun %40’ı, toplanarak adayların sıralaması yapılır. Dörtlü sisteme göre elde edilen başarı notunun yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.

 

b)Tezli Yüksek Lisans:

   1-Yüksek Lisans Başvurusu Kabul Edilen Adayların Sıralaması: Yüksek lisans başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılmasında öncelikle, ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %30’u ile yabancı dil puanının %10’unun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak alınır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

  2-Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İle Konservatuvar Bünyesindeki Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvurusu Kabul Edilen Adayların Sıralaması; Yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalamasının %30’u, mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak alınır. Toplam puanı 50’den düşük olan ve mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavına girmeyen öğrencinin kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

 

  3- İlgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun Talebi Halinde: Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda, ilgili anabilim/anasanat veya bilim/sanat dalı bilim sınavı ve/veya mülakat yapılmasını öngörebilir. Böyle bir durumda ALES % 50 + Lisans not ortalamasının  % 30  varsa Yabancı Dil Puanının % 10’u +  sınav notunun  % 10’nun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Toplam Puanı 50’den düşük olanın kaydı yapılmaz.  

  Bilim sınavı ve mülakatın birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not ile mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır.

 

c)Doktora:

1-Doktora Programına Başvurusu Kabul Edilen Yüksek Lisans Derecesine Sahip Adayların Sıralaması: ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ile hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının %30’u, diğer yüksek lisans derecesine sahip adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının %30'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

 

2- Doğrudan Doktora:Lisans derecesi ile başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ile hazırlık sınıfları hariç mezuniyet not ortalamasının %30'u toplanarak adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

 

3- Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Ve Konservatuvar Bünyesinde Doktora  Başvurusu Kabul Edilen Adayların Sıralaması: yabancı dil puanının %20'si, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30'u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanları yüksek olana öncelik verilir.

 

4- İlgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun Talebi Halinde: ALES, YDS ve mezuniyet notuna ilaveten öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek/yeterlik, uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılabilir. Bu durumda ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u, mezuniyet not ortalamasının %30’u ile sınav notunun %10’unun toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda sınav notu yüksek olana öncelik verilir.

 

Sonuçlar nerede duyuruluyor?

Sonuçlar Üniversitemiz ve Enstitümüzün web sayfalarında yayınlanmaktadır. 

 

Kesin kayıtta istenen belgeler nelerdir?

Gerekli belgeler Üniversitemizin ve Enstitümüzün web sayfalarında, ayrıca ilgili dönemin başvuru kabul ve koşullarında yayınlanmaktadır.

 

Belgelerin asıllarını getirmemiz gerekiyor mu?

Enstitümüze sunulacak belgelerin asılları veya belgelerin düzenlendiği kuruluşlardan onaylı olan fotokopileri getirilmelidir. Belgelerin onayı Enstitümüzde yapılmamaktadır.

 

Benim yerime başkası kayıt yaptırabilir mi? 

Kayıt için öğrencilerin bizzat kendileri başvurmak zorundadır. Ancak öğrencilerin mazeretleri nedeniyle böyle bir imkan söz konusu değil ise öğrencilerin sadece noter vekaleti verecekleri şahsılar tarafından öğrencilik kayıtları yapılabilmektedir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Harç Ücretleri Ne Kadar?

 

-Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Harç Ücretleri Dönemlik 2.000 TL olup öğrenim süresi iki yarıyıldır.

 

-Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Harç Ücretleri Dönemlik 1.645 TL  + 150 TL (Materyal Ücreti) olup öğrenim süresi iki yarıyıldır.

 

 

YABANCI UYRUKLULAR  

 

YABANCI UYRUKLU (YÜKSEK LİSANS VE DOKTORADA İSTENEN BELGELER) :

- Lisans veya yüksek lisans diplomasının dış temsilcilikten onaylı örneği, (Yurtdışı Üniversitelerinden mezun adayların diplomalarının hem orjinalinin    hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler-veya noter onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği)

- Onaylı not durum belgesi örneği, 

- Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak yapılan YDS’den en az 55 puan veya YÖK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almaları, sınav sonuç belgesinin son 5 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.

- Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar ile Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyen adaylar Türkçeden muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyinin B2 ve üzeri olması gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.   

- Kimlik belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlikle ilgili kısımlarının fotokopisi)

- 2 adet vesikalık fotoğraf.

- Dilekçe (Enstitüden matbu olarak verilecektir.)

- Özgeçmiş

- Geçerli bir pasaport ve öğrenci vizesi.

- Yabancı uyruklu adayların yukarıda istenilen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı suretlerini teslim etmeleri gerekmektedir.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURAN YABANCI UYRUKLU VE YURT DIŞINDA İKAMET EDEN TÜRK VATANDAŞI ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR ŞUNLARDIR:

a) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklulardan; kendi hesabına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, öğrenimleri sırasında aldıkları dersler ve başarı notlarını gösteren belgeler ve bu belgelerin resmi onaylı Türkçe çevirileri ile enstitü müdürlüğüne başvururlar.

b) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar ile Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyen adaylar Türkçeden muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyinin B2 ve üzeri olması gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.

c) Yabancı uyruklu öğrenciler için yüksek lisans başvurularında yabancı dil başarı şartı aranmaz.

ç) Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak yapılan YDS’den en az 55 puan veya YÖK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almaları gerekir.

d) Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar başvurduğu alan ile ilgili mülakat sınavına girerler.

e) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru ve kabul koşulları anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran, mülakata giren ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

b) Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

c) Dört yıllık lisans mezunlarının doktora programlarına başvurabilmeleri için yerleştirme puanı ALES veya eş değer kabul edilen bir sınavdan en az 80, lisans mezuniyet notunun en az 4 üzerinden 3 veya muadili, yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 65 puan olması gerekir.

ç) Doktora programlarına lisans mezunu olarak başvurabilmek için beş veya altı yıllık lisans eğitim programlarının birinden mezun olmak gerekir.

d) Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır. Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

e) Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için en düşük mülakat puanı; yüksek lisans programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 50, doktora programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 60 olması gerekir.

f) Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 60, doktora programı yerleştirme puanı en az 65 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Denklik belgesi ile başvuran adaylar başvurdukları programlara kesin, diğerleri şartlı kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

(3) Şartlı kaydedilen adayların önceki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına ilişkin YÖK görüşü alındıktan sonra programa kesin kayıtları yapılır. Olumsuz görüş gelmesi halinde kayıtları iptal edilir.

(4) Adayların kayıt işlemleri, ilgili enstitüler tarafından yapılır.

(5) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

 

 

 Erasmus     Farabi     Mevlana    

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020