Katılımlar Paydaşlar ve Projelerimiz

Proje-1 

   

Spor, toplumlarımızda önemli bir rol oynamaktadır. Sporun çeşitli eğitim uygulamaları dayanışma, çeşitlilik, kapsayıcılık ve kültürel farkındalık değerlerini taşıması bakımında etkili olabileceği görülmektedir. Aynı zamanda spor toplumlarımızda sağlıklı bir fiziksel aktiviteyi sosyal ve kültürel miras ve çeşitlilik ile birleştiren belirli bir yere sahiptir. Çok motive edici ve ilginç olabildiği için, spor genç insanlarla çalışırken eğitim ve sosyal içerme yönüyle de çok güçlü bir araç olabilir. Hatta, farklı sosyal gruplar arasında bir köprü oluşturabilir ve böylelikle, karşılıklı anlayış ve diyalog daha iyi bir seviyede seyredebilir.

Dövüş sanatlarının kullanımı, eğitim ve ve sosyal içerme aracı olarak sporun değişik yeni olasılıklarını keşfetmektedir.
Bulgaristan’da ve hatta diğer Balkan ülkelerinde de engelliler ve diğer dezavantajlı gruplarda olanlar genellikle genç yaştan itibaren eğitim, istihdam ve toplum hayatından uzaklaştırılmıştır. Dışlama, onları başka insanlarla ilişki kurma ve bu ilişkileri geliştirme fırsatından mahrum bırakmaktadır ve hatta onların sosyal gelişim için gerekli olan fırsatlardan, sağlık ve refahın önemli belirleyicileri olan unsurlardan da mahrum bırakmaktadır. Somut bir spor etkinliği olan dövüş sanatları, dezavantajlı genç bireylerin yoksun olabilecekleri toplumsal beceriler kazanmalarına yardımcı olması bakımından çok uygundur.
Dövüş Sanatları onlara ekip çalışması ve işbirliğin, hedef belirleme, öz disiplin, başkalarına saygı ve kuralların önemi gibi konularda nasıl etkin bir şekilde iletişim kuracağını öğretir. Aynı zamanda, dövüş sanatları dezavantajlı öğrencilere güvenli ve destekleyici bir ortamda risk almalarını ve başarısızlığı ve başarıyı nasıl yönetileceklerine dair bir öğrenme süreci sağlar. Koçlar ve takım arkadaşları önemli rol modelleri sağlar ve gençlerin hayatları boyunca istihdam gibi diğer alanlarda uygulayabilecekleri becerileri geliştirmelerinde yardımcı olabilir. Fiziksel aktivitenin faydaları, engelli olanlar da dahil olmak üzere tüm çocuklar için evrenseldir. Dezavantajlı öğrencilerin spor ve eğlence aktivitelerine katılımı onların topluma daha fazla katılımlarını teşvik eder, ve kondisyon kaybını en aza indirir, böylelikle fiziksel işlevleri optimize eder ve genel refahı arttırır.
Proje, uzak / kırsal alanlarda okullarda görev yapan spor öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, sosyal açıdan dezavantajlı öğrencilere sahip olan eğitimcilere “Martial Arts’ı” (Dövüş Sanatlarını) tanıtıp, bu eğitimciler aracılığıyla yaş, ırk, cinsiyet veya yaşa bakılmaksızın sosyal açıdan dezavantajlı gençlerin sosyal hata katılımlarını teşvik etmek öncelenmektedir. Böylelikle, Dövüş Sanatlarının söz konusu hedef kitlenin özgüvenini güçlendiren, şiddeti kontrol altına almalarını sağlayan, toplumun bakış açısını olumlu yönde değiştiren bir araç olmasını sağlamak mümkün olabilecektir. Gerekirse, kişinin ihtiyaç ve gereksinimlerine uygun bir halde uygulanırsa Dövüş Sanatları neden herkes tarafından yapılamasın ki! Proje, mobil ve çevrimiçi bir eğitim ve topluluk platformu kullanarak kaynaştırma yönü olan dövüş sporların spor eğitimleri tarafından benimsenmesini teşvik etmek ve kolaylaştırmak için çeşitli yenilikçi teknikler önermektedir.

  

Proje-2 

  

Engelli bireyler için entegre spor aktiviteleri onların topluma katılımı için anahtar bir rol oynayabilir. Bununla birlikte, Gençlere yönelik faaliyet yapan kurumlar, okullar tarafından organize edilen çoğu spor faaliyetleri engelli bireyler için tecrit etmekte ve sadece toplumsal faaliyetlere katılabilecek gruplara yönelik yapılmaktadır ve bundan dolayı, engelli bireyler asla bu toplumsal faaliyetlerin yapıldığı ortamlara girememektedir.

Engelli gençlerin düzenli spor yapma olasılığı engelsiz bireylere düzenli spor yapma olasılıklarının sadece yarısı kadardır (SENMAGAZINE, UK). Buna ilaveten, engelli bireyler engelsiz akranlarına göre, daha düşük seviyede sağlıklı (fit) olma ve daha şişman olma eğilimindedirler.
Tek tip tutum, varsayım ve algılamalar çoğu zaman engelli insanlar adına utandırıcı bir şey olarak karşımıza çıkar. Sportif faaliyetlere katılımlarının önünde engeller gibi duran bu unsurlar engelli bir kişinin kendisini daha az değerli görmesine neden olabilir.

Engelli gençlerin fiziksel aktiviteye ve spora katılım oranlarının düşük olmasına neden olan bu engeller aşağıda belirteceğimiz hususları içermektedir: okullarda ve gençlik kurum/kuruluşlarında kötü beden eğitiminin verilmesi; olumsuz okul tecrübeleri; spor ve beden eğitimi öğretmenleri, aileleri ve akranlarının düşük beklentiler; neyin mevcut olduğunun bilinmemesi; bilgi ve uzmanlık eksikliği; kötü tesisler ve tesis ve programlara erişim eksikliği; geçici yapılar ve yaklaşımlar; fiziksel aktivitenin faydaları konusundaki deneyimsizlik; eğitimsiz personel ve ulaşılabilir tesislerin eksiklikleri; engelli kişilere ihtiyaç duyulduğunda imkân ve programlara erişmelerini kolaylaştıracak / yardım edebilecek arkadaş eksikliği; yetersiz koçluk.

Belki engelli gençlerin spor aktiviteleri ve organizasyonlarına katılımının önündeki en büyük engel, tutumla ilgili durumlardır. İmkân Sağlayıcıların, ebeveynlerin ve halkın tutumları engelli bireylerin sportif faaliyetlere katılımlarını imkânsız görmeleri veya sorun edilmeye değer görmemeleridir.

Literatürdeki önemli bulgular engellilik türünün ve destek ihtiyaçlarının düzeyi, engelli bireylerin okulda veya gençlik kurum/kuruluşlarında (üye oldukları takdirde) sportif faaliyetlere katılımı ve katılım dışı bırakılmaları hususlarında göz önünde bulundurulması gereken önemli unsurlar olduğunu göstermektedir. Elbette, yüksek destek ihtiyacı olan herhangi bir kişinin katılım için önemli kısıtlamaları vardır. Yeterli cevapları formüle ederken bireylerin koşullarının açıkça anlaşılması gerekir. Örneğin engelli gençlerin yaklaşık üçte ikisi özrüyle (doğuştan) doğar; gençlerin yaklaşık üçte biri engelliliğini bir takım travmalarla edinirler. Bu gençlik gruplarının her ikisi de çok farklı yaşam deneyimlerine sahiptir.

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Engeller

Engelli öğrenciler gittikçe daha fazla sayıda genel eğitim ve gençlik kurum/kuruluşlarını faaliyetlerine katılmaktalar; bu katılımlarından dolayı, sosyal hayat katılımı sağlayacak spor etkinliklerinin nasıl düzenleneceği konusunda gerekli bilgisi olmadan bu gençleri geri kalan diğer çocuklarla birlikte eğitme gerçeğiyle karşı karşıya gelen sayıca daha fazla beden eğitimi öğretmenleri bulunmaktadır. Bu durum ST4ALL projesinin özünde yer alır ki, konsorsiyumu kurmak ve projeyi hazırlamanın temel motivasyon kaynağı oluşturmuştur.

Engelli Gençler için Sporun Olumlu Yönleri

Spor faaliyetlerine katılım sağlıklı bir benlik konsepti geliştirmeye, güven inşa etmeye ve genel yaşam kalitesini geliştirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda, Spor engelli bireylerin kendisi dışındaki diğer özürlü bireyler ve de engelli olmayan akranlarıyla birlikte değerli sosyal etkileşim ortamını sağlar.

Karşılaşılan kısıtlamalar kaldırılacak olursa, bu kısıtlamalardan etkilenen kişiler, geçmişte spor faaliyetlerine katılımları engellendikleri için, faaliyetlere daha fazla katılabilir ya da katılmaya başlayabilir. Böylesi (uyarlanabilir) spor faaliyetlerinin engelli gençlere sağlayabileceği faydalar şunlardır:

  • Özellikle desteğe ihtiyaçları düşük seviyede ya da hiç olmayanlar için sosyal ve kültürel yarar sağlaması.
  • Yüksek destek ihtiyacı olanların, sporun kendine özgün en yüksek seviyede faydasını görür ve aktif rekreasyon katılımları mümkün olur.
  • Toplumsal ve yurttaşlık faaliyetlerine katılan insanlar genellikle toplumla daha çok bağlantılıdır ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahiptir.
  • Katılımcıların temel bir güç, özgüven, benlik saygısı ve kendi kendine karar alma yetisi kazanmasına katkı verdiği için engelli gençlerin temel sporla uğraşması sporun tedavi edici yönüyle doğrudan ilişkilidir; insanlara engelleri aşmalarına, hedeflerine ulaşmalarına ve yaşam becerilerini öğrenmelerine yardımcı olur ve katılımcıların moral ve psikolojisine inanılmaz bir destek sağlar.

Araştırmalar aynı zamanda uyarlanabilir sporların da aşağıda belirtilen hususlar dahil birçok fayda sağladığını göstermektedir:

  • Daha az stres,
  • Daha fazla bağımsızlık,
  • Eğitim ve istihdamda daha yüksek başarı,
  • Ağrı ve depresyon ilacına bağımlılığın azalması,
  • Diyabet, hipertansiyon gibi daha az ikincil sağlık probleminin ortaya çıkması.

Okulda ve Gençlik Kurum/Kuruluşlarda Kapsayıcı Temel Spor Faaliyetlerine ve Beden Eğitimine Duyulan İhtiyaç

Özel eğitim, genel okullar ve gençlik merkezleri, kurum ve kuruluşlarında engelli gençlerin spora katılımı çok önemli bir meseledir ve gelecek kuşaklara fayda sağlayacaktır. Engelli bireylerle çalışan herkes için, engelli gençlerin ihtiyaçlarının tedavi edici bir özelliğe sahip uygun görülen sporlarla eşleştirilebilmeleri için özel bir eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, yukarıda vurgulandığı gibi, özel eğitim/ kaynaştırma okullarında ve gençlik kurumlarında çalışan beden eğitmenleri için özellikle geçerlidir.

Engelli gençlerin normal okullara ve gençlik kurumlarına katılımlarıyla, engelli gençlerin spor faaliyetlerine katılımının verimli olmasını sağlamak için, bu ihtiyaç giderek artan bir temel unsur haline gelmekte ve onların topluma dahil olmalarına katkıda sağlamaktadır.

Başlama: 1 Ocak 2018

Süre: 30 Ay  Akademik Takvim     Çift Anadal Programı     Mevlana     Farabi     Erasmus    

Spor Bilimleri Fakültesi

İletişim