Yönetmelik

30 Mart 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27890

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacıİnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İnönü Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İnönü Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Üniversite Senatosunu,

e) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5  (1) Merkezin amacı; Türk dilinin tarihsel gelişimi sürecinde konuşulan ve yazılan tüm eski ve yeni kollarını araştırmak, Türkçeyi ve yabancı dilleri öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, Türk topluluklarının, farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünüçevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak, yabancılara Türkiye Türkçesini öğretmek ve bu alanla ilgili her türlü faaliyette bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6  (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Türkiyeyi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şubeler açmak, yabancılara, yurt dışında yaşayan veya Türkiyeye dönen Türk vatandaşlarına ve diğer isteklilere Türkiye Türkçesini öğretmek,

b) Türkiyenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

c) Türk dili ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yaparak Türkçenin anadil ve yabancı dil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp eğitim ve öğretim yöntemleri geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

ç) Türkçöğretiminin daha verimli hale getirilmesi için dilbilim verileri çerçevesinde Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırılmalı çalışmalar yapmak,

d) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkçeyi öğreten ve Türkiyeyi ve Türk kültürünü tanıtan çoklu ortam çalışmaları hazırlatmak, kitaplar ve broşürler yayımlamak, yayımlatmak,

e) Üniversitedeki Türk dili ve edebiyatı, Türkçöğretmenliği ve diğer dil bölümleri ile benzer birimlerin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

f) Yabancı dillerle ilgili araştırma ve uygulama, eğitim ve öğretim yapmak, ilgili yerli ve yabancı kurumlar ile bu doğrultuda işbirliğine gitmek,

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki Türkçöğretim merkezleriyle organize çalışmalar yürütmek, Türkçeyi en iyi şekilde kullanmaya, Türkiyeyi ve Türk kültürünü tanıtmaya teşvik etmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında geziler düzenlemek,

ğ) Diller hakkında veri toplamak, toplanan verileri betimlemeli ve kuramsal dilbilim kavramları çerçevesinde incelemek; bu amaçla ilgili dil veri bankası kurmak, yurt içindeki ve yurt dışındaki dil veri bankası bulunan kurumlarla iletişim içinde olmak; bu amaçlar doğrultusunda konferanslar, seminerler ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara katılmak,

h) Gerektiğinde Türk dili içerikli servis derslerini yürütmek,

ı) Dil sınavları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8  (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürüönerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını görevlendirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Rektörlüğe bildirmek,

c) Merkezin birimleri ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

(2) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden; eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden; bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10  (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürüönerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan ve en az doktora unvanına sahip Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilen altı kişi olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürüçağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği teklifleri değerlendirerek karara bağlamak,

f) Yıllık faaliyet raporunu ve yıllıçalışma programını görüşüp, onaylamak,

g) Bölüm başkanlıkları kurulması ile ilgili kriterleri belirlemek,

ğİlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şube açılması, kapatılması ve şubelerde uygulanacak ücretlerle ilgili önerilerde bulunmak.

Danışma kurulu

MADDE 12  (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürüönerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla altı kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli görmesi halinde, Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13  (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde ve tavsiye niteliğinde önerilerde bulunmak,

c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14  (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitim Merkezi