BAŞVURULAR

 Ayrıca; başvurularda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Bu hususlara uyulmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

·Başvurularda "Başvuru Formu" eksiksiz doldurulmalıdır. (İsim, adres, imza ve "T.C Kimlik Numarası" bulunmayan başvurular dikkate alınmaz.)

·İstenen bilgi açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmelidir.

·Başvurularda, başvuruya ne şekilde cevap istendiğine bağlı olarak, elektronik ortamda isteniyorsa e-mail adresi, posta ile isteniyorsa posta adresi veya faks ile isteniyorsa faks numarası belirtilmelidir.

 ·E-posta yoluyla istenen bilgilerde, bilgiyi talep eden kişinin e-posta kotasının dolu olmasından ya da e-posta adresinin yanlış yazılmasından kaynaklanacak problemlerden dolayı Üniversitemiz yükümlü değildir.Başvuru üzerine bilgi veya belgeye erişim süresi on beş iş günüdür. Ancak istenen bilgi ve belgenin kuruluş içindeki başka bir biriminden sağlanması durumunda bilgi ve belgeye erişim otuz iş gününde sağlanır.

Başvurunun reddedilmesi halinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları başvuru sahibine bildirilir.
GENEL SEKRETERLİK (gensek inonu.edu.tr)

• Üniversite gelen evrak kayıt ve havalesi
• Üniversite giden evrak kayıt ve postası 
• Öğrenci ve personel konulu duyuruların ve yazıların dışında kalan duyuru ve tanıtım yazışmalarının yapılması 
• Üniversitemiz araştırma merkezlerinin kuruluş ve bilgileri 
• Üniversite yönetim kurulu gündem ve kararlarının yazımı ve dağıtımı 
• Üniversite senatosu gündem ve kararlarının yazımı ve dağıtımı 
• Üniversiteye intikal eden tebliğ ve genelgelerin dağıtım ve takibi
• Üniversite disiplin kurulu gündem ve kararların yazımı ve dağıtımı 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (
http://inonu.edu.tr/tr/bidb)
• Üniversite internet altyapısı ve yönetimi 
• Bilgi teknolojilerinin 
• Network ve sistem yönetimi hizmeti 
• Bilgisayar ve çevre birimleri donanımı bakım ve onarım hizmeti 
• Web teknolojileri, web tasarım hizmeti 
• Bilgisayar yazılım hizmeti (Üniversite otomasyan yazılımları) 
• Bilgisayar donanım ve yazılım danışmanlık hizmeti

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ (http://inonu.edu.tr/tr/bap)
• Yüksek Lisans Projeleri 
• Doktora Projeleri 
• Güdümlü Altyapı Güçlendirme Projeleri 
• Araştırma Projeleri 
• Bilimsel Toplantı/Sanatsal Etkinlik Katılım Desteği Projeleri
• DPT Projeleri

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ (http://inonu.edu.tr/tr/hukukmusavirligi)
• Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunmak,
• Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak,

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI (
http://inonu.edu.tr/tr/imi)
• Rektörlük Merkez Birimleri, Fakülte ,Yüksekokul, Enstitü ve M.Y.O’larına makine ve techizat alımları
• Hastane Makine ve techizat alımları
• Kiralama işlemleri
• Rektörlük Hizmet Alımları (Temizlik ve Özel Güvenlik)
• Mefruşat ve Demirbaş alımları
• Ayniyat işlemleri
• Genel temizlik işlemlerinin takip ve kontrolü
• Maaş tahakkuk işlemleri

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI (
http://inonu.edu.tr/tr/kutuphane)
• Süreli yayın, kitap, CD ve veri tabanı aboneliklerini satın alma işlemleri
• Dayanıklı taşınır ve sarf malzemeleri taşınır işlemlerinin yapılması
• Kataloglama-Sınıflama-Etiketleme-Ciltleme
• Üniversitelerarası ödünç kitap/fotokopi alma ve verme işlemlerinin yapılması
• Başvuran kullanıcıların basılı ve elektronik ortamda isteklerinin karşılanması

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (
http://inonu.edu.tr/tr/ogrenci)
• Genelgeler, İstatistikler, Anketler 
• Disiplin işlemleri 
• Akademik takvim 
• Formasyon 
• Oryantasyon
• Yönetmelikler
• Bölüm ve program açılması
• Öğretim süreleri
• Bölümlerin yönetimi ile ilgili işlemler (Eğitim öğretim ile ilgili)
• Ana bilim dalları ile ilgili işlemler (Eğitim öğretim ile ilgili)
• Öğrenciler ile ilgili yazışmalar 
• Başarı oranları
• Eğitim programları ile ilgili işlemler 
• Öğrenci sayılar 
• Öğrenci kimlik kartları
• Kayıt dondurma
• Ders muafiyeti
• Öğrenci kontenjanları
• Öğrenci kayıt kabul işlemleri 
• Yatay, Dikey geçiş işlemleri 
• Ön kayıt ve özel yetenek sınavı 
• Lisans üstü öğrenci kontenjanları 
• Soruşturmalar 
• Kaydı silinen öğrenciler 
• Lisans tamamlama
• Burs 
• Askerlik tecil işlemleri
• Mezuniyet ile ilgili işlemleri

PERSONEL İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (
http://inonu.edu.tr/tr/personel)
• Akademik ve idari atama 
• Kadro derece değişikliği 
• İdari ve adli soruşturma 
• Emeklilik işlemleri 
• Görevlendirme
• Siciller (Akademik ve İdari) 
• İzinler (Senelik,Ücretsiz, Askerlik) 
• Terfiler (Akademik ve İdari)
• Hizmet değerlendirmeleri (Sigorta ve Bağ kur)
• Personel kimlik kartları
• Doktora ve lisans değerlendirmeleri
• İntibak işlemleri 
• Sağlık karnesi dağıtımı
• Yurtdışı izin onayları 
• Pasaport işlemleri 
• Hizmet belgesi
• Asalet onayları
• Dosya alım ve gönderimi
• Görev süresi uzatımı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI (
http://inonu.edu.tr/tr/sksdb)
• Her türlü sağlık hizmetlerinin yürütülmesi 
• Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenlenmesi 
• Öğrencilere burs, kredi, beslenme, barınma çalışma,dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme olanaklarının sağlanması 
• Ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunulması 
• Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sağlanması ve öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi 
• Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapılması veya yaptırılması 
• Hizmet veren meslek elemanlarının yetişme gelişmelerini sağlamak için hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi 
• Okuma salonları, öğrenci yurtları açılması 
• Toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlanması bu ve benzeri diğer tesislerin kurulması, kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi 
• Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (
http://inonu.edu.tr/tr/strateji)
• Mevzuat ile ilgili bilgiler birimin web sayfasında yer almaktadır

YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (http://inonu.edu.tr/tr/yapi)
• Yapım ve onarım işlemlerinin keşifleri, ihale işlemleri, ihalesi yapılan işlerin imalat bazında denetimi, hak edişler, geçici ve kesin kabul işlemleri
• Bina ve tesislerin tesisat işleri ve bunların keşifleri, ihalesi yapılan işlerin imalat bazında denetimi, hak edişler, geçici ve kesin kabul işlemleri
• Yatırım bütçesinin yapılması harcanması ve takibi
• Üniversitemizin tüm arsa, arazi, bina alım-satım kiralama ve tahsis işlemleri
• Rektörlük ve Bağlı Birimlerin su, elektrik, doğalgaz ve kanalizasyon arızalarının giderilmesi.
• Rektörlük ve Bağlı birimlerin mobilya ihtiyaçlarının karşılanması

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI (
http://inonu.edu.tr/tr/sivilsavunma)
• Üniversitenin sivil savunma hizmetlerini yürütmek bu konuda yapılacak çalışmalarla ilgili koordinasyonu sağlamak


Bilgi Edinme Birimi