Yönergeler ve Yönetmelikler

 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

 BİRİNCİ BÖLÜ

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

         Amaç

         Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin “Hasta Haklarından” faydalanabilmesinde, hak ihlallerinden korunabilmesinde ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesinde; hasta hakları uygulamalarının planlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirleyerek sağlık hizmetlerinin eşit,  kaliteli ve etkin olarak sunumunu sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönerge, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki hasta hakları uygulamalarının usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

 

Madde 3- Bu Yönerge, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 9. Maddesinin (c) bendine ve 01.08.1998 tarih 23420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

 

Madde 4- Bu Yönergede geçen;  

a) Rektörlük: İnönü Üniversitesi Rektörlüğünü

b) Dekanlık: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını

c).Kalite Alt Kurulu Başkanı: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kalite Alt Kurul  Başkanını    

ç) Fakülte: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

d) Hasta Hakları Kurulu: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  hasta hakları biriminden gelen raporları değerlendiren, sonuçlandıran ve hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunan ve Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde oluşturulan kurulu,

e) Fakülte Hasta Hakları Birimi: Diş Hekimliği   Fakültesinde hasta hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla başvuruları kabul eden, acil sorunlara yönelik çözümü sağlayan ve bir üst birimi bilgilendiren, sağlık çalışanlarının ve hastaların hasta hakları ile ilgili eğitimlerinden sorumlu birimi,

      f) Hasta Hakları Birim Sorumlusu: Hasta haklarının uygulanmasını sağlayan sorumlu

 personeli,

         g) Hasta Hakları: Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen uluslararası sözleşmelerde ve ulusal mevzuatta belirlenen hasta haklarını, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

Diş Hekimliği  Fakültesi Hasta Hakları Kurulu ve Biriminin Oluşumu, Görevleri, Çalışma 

Usul ve Esasları ile Kurul ve Birimde Çalışanların Görev ve Yetkileri

Hasta Hakları 

Madde 5- Hasta hakları uygulamalarını planlamak, değerlendirmek, uygulamak ve önerilerde bulunmak amacıyla Fakülte’de "Hasta Hakları Kurulu" oluşturulur. Kurul biri başkan olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Kurul üyeleri, Kalite Alt Kurulunun önerisi ve Dekanlığın onayıyla görevlendirilir. Kurul üyelerinin görevi süresi iki yıldır. Süresi biten kurul üyesinin tekrar görev alması mümkündü

       Kurul Üyeleri

Madde 6- Hasta Hakları Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Başkan: Kalite Alt Kurul  Başkanı

b) Dekanlık Kalite Temsilcisi

      c) Hasta Hakları Birim Sorumlusu

      ç) Dekanlıkça görevlendirilecek iki öğretim üyesi

 Kurul Başkanının Görev ve Yetkileri

 Madde 7- Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır;

      a) Daha önceden belirlenen gün ve saatte toplantı yapılmasını sağlamak,

b) Hakkında başvuru yapılan çalışan hakkında bilgi alınmasını sağlamak.

c) Hasta hakları uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmaları ile ilgili olarak Hasta Hakları Kurulu tarafından alınan önerilerin uygulanmasını takip etmek ve Dekanlığa bilgi vermek

ç) Kurul hizmetlerinin hasta hakları ile ilgili mevzuata ve bu Yönerge esaslarına uygun olarak yapılmasını sağlamak.

 Kurulun Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

 Madde 8- Kurulun görevleri, çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

a)  Hasta hakları ve uygulamalarını gerçekleştirmek, başvuru dosyalarını değerlendirmek, hasta haklarının geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak.

b)  Hasta Hakları Kurulu, başvuru dosyalarını hasta hakkı ihlali açısından değerlendirip idareye görüşünü sunmakla yükümlüdür. İdare gerekli önlemleri alır ve girişimlerde bulunur.

c)  Kurul başvuru dosyası durumuna göre bu Yönergede belirlenen iş ve işlemleri yapmak üzere on beş günde mutaden toplanır. Görüşülecek dosya olmadığı durumlarda kurul en geç ayda bir defa toplanır. Toplantı tarihinden bir gün önce hasta hakları birim sorumlusu kurul üyelerini toplantının yapılacağı yer, tarih ve saat konusunda bilgilendirir.

ç)  Kurul, gelen başvuru dosyalarını değerlendirerek hasta hakları mevzuatı çerçevesinde, başvurunun birim tarafından alınmasından sonra en geç bir ay içerisinde kesin karara bağlar.

d)  Teknik bilgi veya uzmanlık isteyen konularda gerek görülürse kurum dışında bilirkişi incelemesi yapılması için başvuru dosyası, Dekanlık  aracılığıyla ilgili kişi veya kuruluşlara iletilir. Gerekli işlemleri idare gerçekleştirir. Bu konuda başvuru sahibine konu hakkında bilgi verilir.

e)  Kurul gizlilik esasına göre hareket eder. Kararları gizli oyla alır. Kurul kararlarının objektifliği, mahremiyeti ve gizliliğinin sağlanması, başvuru yapan kişinin ve hakkında başvuru yapılan çalışanın isminin ifşa olmaması için; Kurulda görüşülen dosyalarda geçen isimler yerine “ÇALIŞAN” ve “BAŞVURAN” ibarelerini kullanarak başvuru sahibinin ve hakkında başvuru yapılan çalışanın adı, soyadı ve diğer bilgilerinin gizlenmesi sağlanır. Kurul başkanı çalışanın mesleği ve çalıştığı bölüm hakkında bilgi verir. Başvuru yapan hasta ya da yakınının adres bilgileri hiçbir şekilde kurul başkanı ve birim sorumlusu dışında kimseye verilemez. Kurul başkanı ve birim sorumlusu bu bilgileri gizli tutmakla yükümlü ve sorumludur.

f)  Oylama gizli yapılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın taraf olduğu görüş kabul edilir.

g) Alınan kararlar Hasta Hakları Kurulu Karar Formuna yazılır ve kurul üyeleri tarafından imzalanarak Hasta Hakları Birimi’ne gönderilir.

ğ) Kurulda belirlenen öneriler / tavsiyeler Kurul Önerileri Formu’na kaydedilerek imza altına alınır. Hasta Hakları Birimine gönderilir.

h) Kurul, en az üç kurul üyesi ile toplanır

ı) Hakkında şikâyette bulunulan kişinin kurul üyesi olması halinde ilgili toplantıya o kurul üyesi katılamaz.

      i).Mazeret bildirmeden üst üste üç defa kurula katılmayan kurul üyesinin üyeliği düşer.

j) Adli yargıya intikal eden, muhakkik tayin edilen ve/veya idari soruşturmaya konu olduğu halde kurula intikal eden başvurular kurulda görüşülmez, başvuru sahibine yapılan diğer işlemler hakkında bilgi verilir 

k) Kurul gerek gördüğünde İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Bürosundan görüş alabilir.

l) Kurul gerek gördüğünde hakkında şikayette bulunulan personelin birim sorumlusu veya Anabilim Dalı Başkanı da toplantıya katılır.

m) Başkan toplantıya katılmadığında Dekanlık Kalite Temsilcisi başkanlık yapar.

 Fakülte Hasta Hakları Birimi

  Madde 9 - Hasta Hakları Birimi, Diş Hekimliği   Fakültesinde hasta hakları uygulamalarının planlanması, koordinasyonu, uygulanması, denetlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulur. Birim yeteri kadar sağlık hizmetleri sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfına mensup çalışandan oluşur. Birim, Hasta Hakları Kurulu Başkanı olan Kalite Alt Kurul Başkanına bağlı olarak faaliyet gösterir

Madde 10-Birim sorumlusu; sosyal hizmet uzmanı, psikolog, halkla ilişkiler uzmanı, hemşire (en az lisans mezunu) unvanına sahip, hasta hakları konusunda eğitim almış kişiler arasından Dekan tarafından görevlendirilir. Yaptıkları iş dolayısıyla ayrımcılığa veya ceza olarak algılanabilecek işleme tabi tutulamazlar. Birim sorumlusu, Kalite Alt Kurul  Başkanının teklifi ve Dekanın onayı ile görevden alınabilir, yeri değiştirilebilir. 

 Hasta Hakları Birim Sorumlusunun Görev ve Yetkileri

 Madde 11-Hasta Hakları Birim Sorumlusunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Başta çocuklar ve özürlüler olmak üzere tüm hastaların danışmanlığını ve savunuculuğunu yapmak.

b) Başvuruları almak, ilk görüşmeyi yapmak, hasta hakları başvuru formunu doldurmak, başvuru sahibine bilgi vermek, danışmanlık yapmak veya bu işleri yaptırtmak

c) Başvurular yerinde çözülürse, başvuru kayıt defterine işlemek. Yerinde çözülemeyen sorunlar için hasta hakları başvuru formunu doldurarak hasta hakları kuruluna, ilgili belgelerle birlikte göndermek

ç) Başvuru alındığında durum acil ise aynı gün Dekanlığı bilgilendirmek,

d) Aleyhinde başvuru yapılan çalışan hakkında en geç sonraki mesai günü içinde kurul başkanı imzası ile bilgi istemek ve en geç üç gün içinde cevaplandırılması için gereken takibin yapılması

e) Hastaların eleştiri ve önerilerini dinlemek,

f) Hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için çalışmalar yaparak Hasta Hakları Kuruluna  sunmak.

      g) Hasta hakları uygulamaları ile ilgili eğitim gereksinimlerini belirlemek, öncelikleri saptamak, eğitim konularını belirlemek, uygun zaman, yer, uygulama alanları ve eğitilen kişilerin belirlenmeleri konularında hasta hakları kurulu ile işbirliği yapmak,

        ğ) Hasta hakları uygulamaları ile ilgili eğitimlerin uygulanması, sorunlar ve gereksinimler konusunda Kalite Alt Kuruluna bilgi vermek,

     h) Eğitime katılan çalışanlar için ödül sistemini Kalite Alt Kurulu ile birlikte geliştirmek

     ı) Kendi kurumundaki eğitim programlarını hazırlamak, organize etmek, yürütmek ve eğitim materyali geliştirmek.

i) Formların gözden geçirilmesi ve değerlendirme çalışmalarına katılmak.

j)  Güncel ve görevi ile ilgili yayınları izlemek ve duyurmak.

          k) Çalışmaları hasta merkezli yapmak, hastaların haklarını daha çok koruyan ve hastaları memnun etmeye ve alınan kararlara hastaları da dâhil etmeye yönelik uygulamaları başlatmak.

l) Hasta hakları ihlali nedeniyle kusurlu bulunan ve idareye bildirilen çalışan hakkında ilgili mevzuata göre idare tarafından yapılan işlemin sonucunu resmi olarak başvurana bildirmek.

m) Üç ayda bir istenilen istatistikî formlarının Kalite Alt Kuruluna iletilmesini sağlamak,

n) Tüm işlemlerde gizliliği sağlamak,

 Hasta Hakları Birim Personeli

 Madde 12-Bilgisayar kullanmayı bilen rapor hazırlayabilecek, birimin istatistiklerini tutabilecek, resmi yazışmaları yapabilecek, evrakları takip edebilecek, hastalara gerektiğinde refakat edebilecek, yol gösterebilecek, hasta veya yakınına rehberlik edebilecek nitelik ve sayıda personel Dekanlıkça Hasta Hakları Biriminde görevlendirilir. Birim Personeli, Birim Sorumlusu tarafından verilen birimin faaliyet alanına giren görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 Birim Personelinin Görev ve Sorumlulukları 

 Madde 13-Birim Personelinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

a) Hasta hakları kurulunda incelenecek dosyaları hazırlamak

b) Hasta hakları uygulamaları ile ilgili gerekli kayıtları ve istatistikleri tutmak

c ) Bilgi isteme formunda bilgi istenen kişinin ismi dışında kişisel bilgilerinin gizli tutulmasını sağlamak, formu imza karşılığı teslim etmek ve imza karşılığı almak.

ç) Evrakları  “Hasta Hakları Birimi Gelen-Giden Evrak Defteri”ne kaydetmek, 

d) Kurulda görüşülecek dosya ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri Hasta Hakları Kurulu üyelerine başvurudan sonra en geç bir hafta sonra ellerinde olacak şekilde dağıtmak.  

e) Kurulda alınan kararları ilgililere resmi olarak üç iş günü içinde bildirmek ve bundan sonra yapılacaklar konusunda başvuran kişiye bilgi vermek.

f) Fakülte dışına gönderilecek evrak için Dekanlık evrak defterinden ayrıca sayı almak

g)  Kurul Kararları Öneri Formunda yer alan öneri, istek ve uygulamaların bir nüshasını idareye, bir nüshasını Kalite Alt Kuruluna göndermek.  .

ğ) Hasta hakları uygulamaları ile ilgili araştırmalara, seminerlere katılmak, güncel ve konu ile ilgili yayınları izlemek, ilgili yerlere duyurmak gibi hususlarla ilgili işlemleri yürütmek.

          h) Hastaların ihtiyacı olan birimlere kolayca ulaşabilmelerini temin etmek amacıyla fakültenin uygun yerlerinde hastalar, personel ve ziyaretçilerin kolayca ulaşıp okuyabilecekleri bilgilendirici tabela, broşür, kitapçık, eğitici broşür, afiş vb, yeterince bulundurulmasını takip etmek.

  ı) Hastalara gerektiğinde refakat edebilecek, yol gösterebilecek, hasta veya yakınına rehberlik edebilecek, evrakları takip edecek, yeterli sayıda yardımcı uygun personel görevlendirilir.
 

Fiziki Nitelikler

Madde 14-Hasta Hakları Birimi başvuru yapacak olanların kolayca ulaşabilmeleri amacıyla hizmetin yoğunlaştığı yerlerde ya da bu yerlere yakın, yeterli büyüklükte, alt yapı ve donanımı uygun, kolay ulaşılabilecek ve anlaşılabilecek şekilde adı ve yeri işaret edilmiş ve belirgin bir mekânda kurulur. Birim biri açık başvuru bölümü ile başvuran hastalarla gerektiğinde ayrı ve özel görüşmeyi sağlayacak şekilde düzenlenmiş bir kapalı bölüm olmak üzere en az iki bölümden oluşur.

Hizmetin yürütülmesi için uygun ortamın hazırlanmasından Dekanlık sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Muhtelif ve Son Hükümler

Müeyyideler ve Sorumluluklar

Madde 15a)  Hasta hakları ihlalleri nedeniyle hasta hakları kurulu tarafından hazırlanan öneriler ile kusurlu bulunan idari personel, akademik personel Dekanlığa bildirilir.

b) Hasta hakları ihlalleri nedeniyle Hasta Hakları Kurulunca hazırlanan öneriler ile kusurlu bulunan ve idareye bildirilen sağlık birimi çalışanı hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

c) Sözkonusu başvuruya ilişkin kurul başkanı imzası ile istenen bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur. Buna uymayan personel hakkında 2547 Sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılması için ilgili disiplin amirine şikâyet edilir.

ç) Hak ihlali aynı zamanda ceza hukuku anlamında suç oluşturuyorsa; çalışan hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre işlem başlatılmasından disiplin amiri sorumludur.

d) Hasta veya yakınlarının başvurularını almayan, başvuruları belirlenen usul ve esaslara göre işleme koymayan, hasta hakları mevzuatı kapsamında sağlık hizmetlerine ulaşma ve sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkını engelleyen çalışan veya yöneticiler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır. 

Başvuru Kabul Şartları 

Madde 16-Başvurunun Hasta Hakları Birimleri’nce kabul edilebilmesi için başvuranın adı-soyadı, iletişim adresi, birimden başvuru yapılmışsa imzalı başvuru belgesi, başvuruya konu olan birimin adı, hakkında başvuru yapılan personelin adı-soyadının başvuru belgesinde bulunması gerekir.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde17-Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 01.08.1998 tarih 23420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 18-Bu Yönerge İnönü Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19-Bu Yönerge hükümlerini İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı yürütür.


Resmi Gazete Tarihi: 21.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28798
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kayıtları ile eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesine, sınav ve değerlendirmelere, öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, diploma ve unvanlarına, devamlı ve geçici ayrılmaya, geçişlere, akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Bir sınıftaki tüm öğrencilere Üniversiteye girişinden itibaren Üniversite ile ilişiğini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
b)Akademik koordinatör: Dekan tarafından ders kurulu bulunan sınıflar için belirlenen, ders kurulunu koordine eden ve sınavlarını düzenleyen öğretim üyesini,
c) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
ç) Anabilim Dalı Kurulu: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilgili Anabilim Dalı Kurulunu,
d) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin tüm öğrenme faaliyetlerini tamamlamalarında gerekli olan zamanı,
e) Dekan: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
f) Eğitim Öğretim Alt Kurulu: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilgili Eğitim Öğretim Alt Kurulunu,
g) Fakülte Kurulu: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,
h) Fakülte: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ı) Kredi: Bir yarıyıllık öğretim süresi içinde haftada bir saatlik teorik dersi; bir, üç saatlik semineri; iki saatlik uygulamayı, iki, dört saatlik laboratuar veya atölye çalışmasını; üç saatlik tıbbi klinik uygulama dersi ile saha çalışması veya bitirme çalışmasını,
i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
j) Ön şartlı ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil dersleri ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunca öngörülen bilgisayar derslerini,
k) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
l) Rektörlük: İnönü Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,
n) Üniversite Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt −Kabul İşlemleri, Yatay Geçişler ve Öğrenci Statüsü
Öğrenci kabulü
MADDE 5 − (1) Fakültenin birinci sınıfına öğrenci kabulü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. İlgili sınavda İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıt hakkı kazanmış olmak gereklidir.
(2) Fakülteye, yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş olması şarttır.
(3) Fakültede derslere dinleyici öğrenci veya özel öğrenci kabul edilmez.
(4) Kayıtla ilgili bütün işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
(5) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararı ile belirlenir.
İlk kayıt işlemleri
MADDE 6 − (1) Öğrencilerin kayıt işlemleri, Rektörlük onayı ile belirlenen günlerde, adayın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Kendisinin başvurma imkânı olmayan öğrenci adayları noter vekâletnamesi ile kayıt yaptırabilirler. Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen tarihlerde başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.
(2) Fakülteye kabul edilen öğrencilerin ilk kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak, Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması gereklidir.
b) Kayıt için ÖSYM tarafından istenen belgelerin aslı veya aslı zorunlu olmayan belgelerin onaylı örneği, Üniversite tarafından kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(3) Üniversiteye kabul edilen ve yukarıdaki şartları sağlamış olanların, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ibraz edilmesi istenen diğer belgeleri de sağlamaları halinde kesin kayıtları yapılır. Beyanları doğru olmayanların, belgelerinde noksanlık veya tahribat olanların veya başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.
(4) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci aynı zamanda birinci yarıyıl/yıldaki programda yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.
(5) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içinde başvurdukları takdirde muafiyet istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü ve ders intibakı
MADDE 7 − (1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
(2) Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin uyum için başvurmaları ve daha önce başka yükseköğretim kurumlarında izlemiş oldukları programların uygun olması durumunda da yukarıdaki esaslar uygulanır.
(3) Öğretim programlarında yapılan değişiklikler sonucunda, yeni programa intibak, program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre yapılır.
Uyum ve akademik danışmanlık
MADDE 8 − (1) Her bir öğrenciye, derslerin başlamasını takip eden en geç on beş gün içinde bir akademik danışman tayin edilir.
(2) Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler, devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Danışman Görevleri İçin Tıklayınız.
Kayıt yenileme
MADDE 9 − (1) Öğrenciler; her ders yılı başında bir önceki yılın başarı durumuna göre ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar.
(2) Özrü nedeni ile süresi içinde kaydını yaptıramayanlar yarıyılın ikinci haftası sonuna kadar dekanlığa bir dilekçe ile başvuruda bulunur. Özrü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, ders kayıtlarını ilgili yönetim kurulu kararını izleyen haftanın son mesai saatine kadar yaptırmak zorundadır.
(3) Azami süre içerisinde mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanmış ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile devam edecekleri ve/veya sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını yarıyıl/yıl başında, akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde yaptırmaları gerekir. Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması durumunda, Eğitim-Öğretim Alt Kurulunca onaylanmış yürürlükte olan programdaki eşdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar öğrenim harçlarını bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde ödemek zorundadır.
Katkı payı ve ikinci öğrenim ücreti
MADDE 10 − (1) Öğrencilerin, her öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili mevzuatta belirlenen öğrenim katkı payını ödemeleri gerekir. Öğrenim katkı payını ödemeyen öğrenciler ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuatta belirlenen hükümler uygulanır. Öğrencinin öğrenim katkı payını ödemediği yarıyıllar/yıllar, öğrenim süresine sayılır.
(2) Öğrencilerin öğrenimleri sırasında bir derse ikiden fazla kayıt yaptırmaları, öğrenim süresi içinde mezun olamamaları, yandal/çift anadal öğrenimlerini tamamlayamamaları halinde ödeyecekleri öğrenim katkı payının veya ikinci öğretim ücretinin hesaplanması 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.
(3) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ücretler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre belirlenir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
Eğitim-öğretim planları, dersler ve sınavlar
MADDE 11 − (1) Eğitim-öğretim planı; eğitim-öğretim süresince Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ortak zorunlu derslerine ilaveten Beden Eğitimi ve Güzel Sanat dalları gibi diğer branşlardan seçmeli dersler ile Yükseköğretim Kurulunun diş hekimliği ve temel tıp bilimlerinde lisans eğitim-öğretim programı için belirlediği eğitim-öğretim çalışmalarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen ortak ilkeler dikkate alınarak, Fakülte Kurulunca kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında ilgili diploma almaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının bütününü kapsar.
(2) Eğitim-öğretim çalışmaları; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik dersler, laboratuar, pratik uygulama (preklinik), klinik uygulama (staj), poliklinik, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamalar, saha çalışmaları, bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, ödev çalışması, seminer ve benzeri çalışmalardır. Eğitim-öğretim çalışmaları olağan olarak bir eğitim-öğretim yılı sürelidir. Bu süreler; eğitim-öğretim planında veya Senato kararlarında belirtilmek koşuluyla farklı olarak düzenlenebilir. Eğitim-öğretim çalışmalarından olan;
a) Dersler, öğrenci grupları ile güncel eğitim-öğretim metotları kullanılarak yapılır. Mesleki zorunlu dersler, bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir. Her bir ders saati süresi 50 dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında 10 dakika bırakılacak şekilde düzenlenir.
b) Ders kurulları; birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait derslerin birlikte yürütüldüğü derslerdir. Ders kurulları, yarıyıl boyunca devam edebileceği gibi, yoğunlaştırılmış blok programlar şeklinde de olabilir.
c) Derse bağlı olmayan çalışmalar; mesleğin ve bilim kolunun özelliklerine göre, eğitim-öğretim planında herhangi bir derse bağlı olmadan yer alan uygulama çalışmalarıdır.
ç) Seminer; eğitim-öğretim planına ilişkin bir konu çerçevesinde hazırlanıp sunulan ve tartışmalı olarak geliştirilen çalışmadır.
d) Staj; Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara uygun olarak tespit edilen bir sürede anabilim dalınca ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalışmalardır.
(3) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Bir yarıyıllık öğretim süresi içinde haftada bir saatlik teorik ders; bir ila üç saatlik seminer; iki saatlik uygulama, iki ila dört saatlik laboratuvar veya atölye; üç saatlik tıbbi ve cerrahi klinik uygulama dersi ile saha çalışması veya bitirme çalışması bir kredi olarak değerlendirilir.
(4) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda alınacak temel tıp bilimleri dersleri ve fakülte kurulu tarafından uygun görülen diğer dersler Ders Kurulları tarzında yapılır.
(5) Dersler, saatleri, kredileri ve derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileri, zorunlu veya seçmeli olup olmadıkları, Anabilim Dalı Kurulu önerileri dikkate alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
(6) (Mülga:RG-7/7/2014-29053) (1)
(7) Fakültede bir eğitim-öğretim yılı, bir sonraki eğitim-öğretim yılının ön şartıdır. I ve II Sınıfta Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, yabancı dil ve seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciye bu ders veya dersleri sonraki dönemlerde (yarıyıl/yılsonu) başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci dersi ilk aldığında, devamsızlıktan kalmamış ise bu ders veya dersleri tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve dönem sonu (yarıyıl/yılsonu) genel sınavına girer.
Eğitim-öğretim yılı ve süresi
MADDE 12 − (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıldır.
(2) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Dersler, ders kurulu, uygulama ve staj programları eğitim-öğretim yılının başında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa, ertesi yılda, bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece başarısız olduğu dersi/dersleri tekrarlar. Ancak bunları başardıktan sonra bir üst sınıfa geçer. Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki dersler istisnadır.
(3) Fakülte öğretim programı iki kısımdan oluşur. Bunlar;
a) Temel diş hekimliği bilimleri düzeyi: Sınıf I ve Sınıf II’yi başarı ile tamamlayanların diledikleri takdirde ilgili mevzuat hükümlerine göre önlisans diploması alabilecekleri dönemdir.
b) Klinik diş hekimliği bilimleri düzeyi: Her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan beş sınıftan ibarettir. Beş yıllık öğrenim süresini başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir.
(4) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak, klinik uygulamalar (stajlar) gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.
(5) Bir eğitim-öğretim yılı en az yirmi sekiz ve her yarıyıl en az on dört haftadır. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. İki yarıyıl arasında on beş günlük bir ara tatil dönemi bulunmaktadır. Staj programları, akademik takvimin teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Eğitim-öğretim süreleri, gerektiğinde Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Esasları ve Sınavlar, Devam-Devamsızlık, Mazeretler
Değerlendirme esasları
MADDE 13  (Değişik:RG-7/7/2014-29053) (1)
(1) I. II. ve III. Sınıf öğrencilerinin her yıl belirli sayıda pratik çalışmayı (preklinik), verilen sürede başarılı olarak yapması zorunludur. Barajını tamamlayamayan öğrenci o pratik uygulamalarından başarısız sayılır ve yıl sonu sınavına giremez ve o pratik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. İlgili pratik ders ile ilgili dersin teorik ders ve ara sınavlarına girmek zorundadır.
(2) Klinik uygulamalar (Stajlar); III. IV. ve V. Sınıflarda yapılır. Toplum ağız diş sağlığı ile ilgili uygulamalar sınıf sınırlaması olmaksızın yapılabilir. Bunlardan;
a) III. sınıflar gözlemci öğrenci olarak, belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara uygun olarak rotasyon yaparlar. Diş hekimliği meslek eğitimi poliklinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
b) IV. ve V. sınıf klinik uygulamaları (stajlar), Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.
(3) Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi, Senato onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, staj programı ve grupları eğitim-öğretim yılı başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir.
(4) Öğrenciler, yıl sonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları pratik veya klinik uygulama (staj) çalışmalarını; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmalar, ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarınca hazırlanacak program gereği Fakülte Kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.
(5) Bir öğrenci aynı anda birden fazla staj yapamaz.
(6) Gerekli olduğu durumlarda Fakülte dışında herhangi bir kurumda pratik uygulamalı ders ve staj yapılması ve yine pratik uygulamalı ders ve staj için dışarıdan öğrenci başvuruları; 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
(7) Klinik uygulaması olan derslerde başarılı olan III. ve IV. sınıf öğrencileri, başarılı oldukları derslerde ilgili Anabilim Dalı başkanlıklarının izni ve düzenlemeleri ile ilgili kliniklerde belirlenen klinik uygulamaları yapabilirler.
(8) V. Sınıf öğrencileri, Dekanlık tarafından görevlendirilen danışman yönetiminde bir bitirme ödevini başarı ile tamamlamak zorundadır.
Sınavlar 
MADDE 14 − (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, staj sonu sınavı ve tek ders sınavlarıdır. Her sınav yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabilir. Uygulamalı derslerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir.
(2) Öğrenciler yılsonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik uygulama (preklinik), klinik uygulama (staj) ve teorik olarak sorumludur. Ancak, V. sınıf öğrencileri, Diş Hekimliği Diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle klinik uygulama (staj) gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pratik, klinik uygulama (staj) ve teorik olarak sorumludurlar. Sınav kâğıtları iki yıl süre ile saklanır.
(3) Ara sınav, yarıyıl, yılsonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Dekanlık tarafından saptanan yer, gün ve saatte yapılır. Bir eğitim yılı boyunca devam eden dersler için her yarıyılda en az bir yazılı sınav yapılır. Ayrıca, ders niteliğindeki ödev, laboratuar ve klinik çalışmaların yarıyıl içindeki değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınavına geçerli bir sebep ile katılmadıkları Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılabilir. Öğrenciler, devam mecburiyetleri Yönetim Kurulu tarafından kaldırılmış olsa bile, her yarıyılda açılacak en az bir ara sınava girmek zorundadır.
(4) Yılsonu Sınavı; öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl (dönemlik derslerde)/yılsonunda gireceği sınavdır. Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için yılbaşında kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir yazılı ara sınava (stajlar hariç) katılmak ve dersin pratik-teorik uygulaması ve diğer gereklerini başarmak zorundadır. Pratik ve klinik uygulaması (stajı) olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.
(5) (Değişik:RG-7/7/2014-29053)(1) Staj sonu sınavı, staj süresince öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Klinik uygulama ödevleri (staj barajları) eksiksiz ve başarılı olarak tamamlandığı takdirde staj sonu sınavı yapılır. IV. ve V. sınıf staj sonu sınavı ile ilgili esaslar ve staj barajları tamamlanmadığında uyulması gereken kurallar, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
(6) Bütünleme sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere sadece başarısız oldukları dersler için verilen sınav haklarıdır. Klinik uygulamalarda (stajlarda) eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin yılsonu veya staj sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen IV. sınıf staj öğrencileri, 13 üncü maddenin beşinci fıkrası hükümlerine göre bütünleme sınavına girebilir.
(7) Bir dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavı hakkı tanınır. Yılsonu sınavı yılda her ders için birer kez açılır ve mazeret sınavı yapılmaz bütünleme sınavları için mazereti yönetim kurulunca kabul edilenler için mazeret sınavı yapılır. Bir yarıyıl devam eden, güz dönemi derslerinin yarıyıl sonu sınavı, ilgili yarıyılın bitimini takip eden on beş gün içerisinde yapılır. Ancak, bu derslerin bütünleme sınavları bahar yarıyılı sonunda yapılan bütünleme sınavları ile birlikte yapılır.
(8) (Değişik:RG-7/7/2014-29053)(1) Mazeret sınavı, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınava katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Bu sınav, ara sınavlar ve bütünleme için kullandırılır. Hastalık nedeni ile sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından faydalanır. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Türkiye’yi, Üniversiteyi ve fakülteyi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir.
(9) Bütünleme sınav sonuçlarına göre bulunduğu sınıfta bir dersten kalan öğrenciye tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavına dersi hiç almamış veya devamsızlıktan kalan öğrenciler alınmazlar. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra Dekanlık tarafından belirtilen süre içerisinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Bu süreler sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılamaz. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az geçer not alması gerekir. Bu sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır.
Sınavın geçerliliği, sınavların düzenlenmesi ve sınav evrakının saklanması
MADDE 15 − (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara kimlikleri yanlarında olarak girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir. Öğrenci hakkında 19/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten başarısız olmuş sayılır. Ayrıca hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(3) Sınavlar, en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, akademik takvim çerçevesinde dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.
(4) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir.
(5) Her türlü sınav evrakı, sınava giriş tarihinden iki yıl süre ile Dekanlık tarafından saklanır.
Başarısızlık 
MADDE 16 − (1) Bir eğitim-öğretim yılında (güz ve bahar yarıyılı) başarısız olan öğrenciler, sonraki eğitim-öğretim yılında, o yılın tamamından değil, başarısız olduğu dersler ve stajlardan sorumludurlar. Öğrenci devamsız veya yılsonu sınavları sonucunda başarısız ise, kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik klinik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.
Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 17 − (1) Fakültedeki tüm sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) Geçer notlar şunlardır:
Puan Not Katsayı Derecesi
90-100 AA 4.00 Pekiyi
81-89 BA 3.50 Pekiyi
74-80 BB 3.00 İyi
67-73 CB 2.50 İyi
60-66 CC 2.00 Orta
 
 
b) Geçmez notlar şunlardır:
Puan Not Katsayı Derecesi
55-59 DC 1.50 Geçmez
50-54 DD 1.00 Geçmez
40-49 FD 0.50 Geçmez
0-39 FF 0.00 Geçmez
 
 
1) F1: Devamsız, final (yarıyıl/yılsonu) sınavına girme hakkı yok.
2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.
3) E: Mazeretli olarak başarısız.
Ders başarı notunun hesaplanması
MADDE 18 − (1) Bir dersteki başarı durumu; genel sınav veya bütünleme sınavı, laboratuvar, pratik ve benzeri uygulamalı çalışmalar ile ara sınav not ortalamasının birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir.
(2) (Değişik:RG-7/7/2014-29053)(1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için en az 60 başarı puanına ulaşmaları gereklidir. Yıl sonu başarı puanı; yıl içi puan ortalamasının %40’ı ile yıl sonu sınav puanının %60’ının toplanması sonucunda elde edilen puandır. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için yıl sonu veya bütünleme sınavlarından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Preklinik derslerinin yıl sonu sınavında önce pratik sınav sonra teorik sınav yapılır. Bu pratik sınavdan en az 60 puan alan öğrenciler teorik sınava alınırlar. Staj sonu sınavından başarılı olabilmek için en az 60 puan almak zorunludur. Diğerleri başarısız sayılırlar.
(3) (Değişik:RG-7/7/2014-29053)(1) Ders Kurulları sınavlarının puan ortalamasının %60’ı ile ders kurulu yıl sonu sınavının %40’ı toplanarak başarı puanı hesaplanır. Ancak, ders kurulları puan ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler dilekçe ile başvurmaları halinde, yıl sonu sınavına girmezler. Ders kurulları puan ortalaması, yıl sonu sınav puanı olarak kabul edilir.
(4) Staj ve preklinik uygulaması olan derslerin başarı notu hesaplanırken, ara sınavların ortalamasının %30’u, staj veya preklinik notunun %35’i, yılsonu sınavının %35’i hesaba katılır. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için bu notun en az 60 olması gerekir.
Not ortalaması
MADDE 19 − (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir.
(2) Bir öğrencinin, bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı toplam puan, o çalışmanın kredi değeri ile aldığı dönem notu katsayısının çarpımından elde edilir.
(3) Herhangi bir dönem not ortalamasını bulmak için o dönem, öğrencinin bütün eğitim-öğretim çalışmalarından aldığı toplam puan tutarı, alınan çalışmaların kredi değerleri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.
(4) Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan kredili derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
(5) Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasında (AA)'dan (FF)'ye kadar verilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.
Mezuniyet başarı derecesi
MADDE 20 − (1) Diş Hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin başarı derecelerini tespit için, bütün eğitim yıllarını kapsayan akademik ortalamaları bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde gösterilen değerlere göre dereceye çevrilir.
Notlarda maddi hata ve itiraz
MADDE 21 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan tarihinden itibaren on iş günü içinde yazılı olarak dekanlık veya müdürlüğe yaparlar. İtirazlar, maddi hata bakımından yapılır. İtiraz ilgili bölüm başkanlığı tarafından maddi hata bakımından incelenmek üzere sorumlu öğretim elemanına sevk edilir. Eğer sınav sonucunda değişme olursa bu sonuç, ilgili birim yönetim kurulunca görüşülür, fakat dersi okutan öğretim elemanının takdir ettiği not değiştirilmez. İlgili yönetim kurulu kararı 15 iş günü içinde Rektörlüğe bildirilir. Sınav sonucuna yapılan itiraz sonrası öğrencinin notunda değişiklik olması halinde, değişiklik ilgili öğrenciyi kapsar.
Devam zorunluluğu
MADDE 22  (Değişik:RG-7/7/2014-29053)(1)
(1) Pratik çalışmalardan olan laboratuar/preklinik çalışması, tartışma, seminer, staj ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Teorik derslerin %30’undan fazlasına, pratik çalışmaların ise %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci (F1) notu alır ve o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz. İlgili dersin tekrarı bir sonraki ders yılında yapılır. Derslerde yoklama yapılmasından öğretim üyesi, devamsızlıkların hesaplanarak takip edilmesinden öğrenci işleri birimi sorumludur.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki oranlar aşıldığında, mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz, mazeretli olarak başarısız sayılır ve (E) notu alır.
Devamsızlık 
MADDE 23 − (1) Bir akademik yılda, mazeretsiz olarak aralıklı veya devamlı, toplam otuz günden fazla eğitim-öğretime katılmayan öğrenciler, o yılki sınav haklarını kaybederler ve sınavları başaramamış sayılırlar. Disiplin cezası da devamsızlıktan sayılır.
Mazeretler
MADDE 24 − (1) Mazeret sınavı yapılması, Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
(2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını üniversite hastaneleri veya diğer resmi yataklı tedavi kurumlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekir.
(3) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde derslere devam edemez ve herhangi bir dersin sınavına giremez. Öğrencinin raporlu bulunduğu sürede sınavına giremediği dersler varsa kendisine mazeret sınavı hakkı verilir.
(4) Alınan sağlık raporlarında belirtilen; bedeni hastalıklar veya şizofreni, paranoit, dissosiatif sendrom gibi ruhsal bozukluk ve benzeri mazeret nedeniyle hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Mazeretlerle ilgili müracaat, mazeretin bitiminden itibaren en geç 1 hafta içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar, usulüne uygun alınmayan raporlar işleme konulmaz.
(6) Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle bu süreler içerisinde, ara sınavlara katılamamaları halinde ilgili öğretim elemanlarının önceden tespit ve ilan ettiği yer ve zamanda ara sınavlara alınırlar.
(7) Uluslararası seviyede yapılan milli takımların müsabakalarında görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içerisinde giremedikleri ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, ilgili birimce belirlenecek tarihlerde yapılır.
(8) Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini, gerekçe göstererek kabul veya ret edebilir.
Onur öğrencileri
MADDE 25 − (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yılsonunda bütünlemeye kalmaksızın, o yılın not ortalaması 3.50-4.00 olan öğrenciler onur öğrencileri olarak seçilir ve kendilerine onur belgeleri düzenlenir.
Diplomalar
MADDE 26 − (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir;
a) Temel diş hekimliği bilimleri ön lisans diploması; Diş hekimliği eğitimi programına kayıtlı öğrencilerin ön lisans diploması alabilmesi, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 18/03/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.
b) Diş Hekimliği Diploması; beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara (yüksek lisans düzeyinde) Diş Hekimliği Diploması ve Diş Hekimi unvanı verilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme
Kayıt silme
MADDE 27 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.
b) Açık öğretim programları hariç bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi.
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.
(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, birimin ilgili kurulunun kararıyla yapılır.
(3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.
(4) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi ilgili birim tarafından alınmak suretiyle verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.
(5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı üzerine ilgili birimce dizi pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.
Kayıt dondurma
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin kayıtları aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde normal ve ek öğrenim süreleri işlememek üzere ilgili yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir. Bu süre bir yıldan fazla olamaz. Ancak kanser, verem, akıl hastalıkları ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç göstermesi nedeniyle alınan sağlık raporları değerlendirilerek yukarıda belirtilen bir yıllık süre iki yıla çıkarılabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır.
(2) Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:
a) Öğrencinin, sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğrenimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Birinci derece akrabalarının ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bunun ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülmesi,
d) Ekonomik nedenlerle ilgili birim yönetim kurulu kararıyla izinli olarak öğrencinin öğrenimine ara vermiş olması,
e) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,
f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
g) Öğrencinin tutuklu olması,
ğ) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması,
h) İlgili birim yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek diğer hallerin ortaya çıkması.
(3) Raporlu veya mazeretli öğrenciler, raporlu veya izinli sayıldıkları tarihlerde hiçbir sınava katılamazlar, katılsalar bile sınav sonucu geçerli sayılmaz.
(4) Kayıt donduran öğrencilerin, kayıt dondurduğu süre öğrenim süresinden sayılmaz, üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.
 
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eğitim öğretim alt kurulu
MADDE 29 − (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şekilde oluşturulan Eğitim Öğretim Alt Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Eğitim Öğretim Alt Kurulu Başkanının gerekli gördüğü zamanlarda yapılan çağrı üzerine toplanmak,
b) Fakültede tüm eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunca kararlaştırılan akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
c) Devamsızlık ve başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında istenildiğinde Dekanlığa bilgi vermek,
ç) Ders yılı başlamadan önce yıllık ders, seminer ve sınav programları ile ders görevlendirmelerini anabilim dalı başkanları ile koordineli olarak düzenleyerek Dekanlığa sunmak,
d) Dekanın eğitim-öğretim ile ilgili olarak Fakülte Kurulundan istediği diğer çalışmaları yapmak, gerektiğinde görüş bildirmek.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 30 − (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya tebligatın Fakültede ilan edilmesi suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bu değişikliği bildirmeyen veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, Fakültedeki mevcut adreslerine tebligatın yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.
Disiplin
MADDE 31 – (1) Disiplin iş ve işlemleri, geçerli Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili birimlerin kurul ve yönetim kurulu kararları uygulanır.
Alet ve malzemelerin korunması
MADDE 33 − (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.
Yürürlük
MADDE 34 − (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Bu değişiklik 22/5/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/10/2013 28798
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1.        7/7/2014 29053
2.           
3.           


21 Ocak 2018 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 30308
YÖNETMELİK
İnönü Üniversitesinden:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/10/2013 tarihli ve 28798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) I. II. III. sınıf öğrencilerinin her yıl belirli sayıda pratik çalışmayı (preklinik), verilen sürede başarılı olarak yapması zorunludur. Sınav barajını en az 60 puan olarak tamamlayamayan öğrenci o pratik uygulamalarından başarısız sayılır ve yıl sonu sınavına giremez ve o uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. Öğrenci, ilgili olduğu pratik ders ile ilgili dersin teorik ders ve ara sınavlarına girmek zorundadır.”
“(8) Eğitim-öğretim yılında devamı alınmış, ancak başarısız olunmuş 4 veya daha az sayıdaki staj, Dekanlık tarafından belirlenen program dahilinde tekrar edilebilir. Protetik diş tedavisi stajında kalındığı takdirde bu staj dahilolmak üzere en fazla 3 staj tekrar edilebilir. Bu sayıdan fazla stajdan başarısızlık durumunda öğrenci bir üst sınıfa geçemez, başarısız olduğu tüm stajları bir sonraki ders yılında tekrar eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Bütünleme sınavı; yarıyıl/yıl sonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere sadece başarısız oldukları dersler için verilen sınav hakkıdır. Klinik uygulamalarda (stajlarda) eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin yıl sonu veya staj sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen IV. ve V. sınıf staj öğrencileri, bütünleme sınav tarihine kadar, staj sonu sınavına girme hakkı elde etmesi ve başarılı olması halinde bütünleme sınavına girebilirler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için en az 60 başarı puanına ulaşmaları gereklidir. Yıl sonu başarı puanı (staj ve preklinik uygulaması olan dersler hariç); yıl içi puan ortalamasının %40’ı ile yıl sonu sınav puanının %60’ının toplanması sonucunda elde edilen puandır. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için yıl sonu veya bütünleme sınavlarından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Preklinik derslerinin yıl sonu sınavında önce pratik sınav, sonra teorik sınav yapılır. Bu pratik sınavdan en az 60 puan alan öğrenciler teorik sınava alınırlar ve teorik sınavdan da en az 60 puan almaları gerekir. Staj sonu sınavında başarılı olabilmek için en az 60 puan almak zorunludur.
(3) Ders kurulları sınavlarının puan ortalamasının %50’si ile ders kurulu yıl sonu sınavının %50’si toplanarak başarı puanı hesaplanır. Ancak, ders kurulları puan ortalaması 75 ve üzerinde olan öğrenciler dilekçe ile başvurmaları halinde, yıl sonu sınavına girmezler. Ders kurulları puan ortalaması, yıl sonu sınav puanı olarak kabul edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Pratik çalışmalarından olan laboratuvar/preklinik çalışması tartışma, seminer, staj, gözlem stajı ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Teorik derslerin %30’undan fazlasına, pratik çalışmaların ise her biri için %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci (F1) notu alır ve o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz. İlgili dersin tekrarı bir sonraki ders yılında yapılır. Derslerde yoklama yapılmasında, öğretim üyesi; devamsızlıkların hesaplanarak takip edilmesinden ise öğrenci işleri birimi sorumludur.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
21/10/2013 28798
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
7/7/2014 29053
 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERSONEL DEĞERLENDİRME ALT KURULU UYGULAMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapan personelin performans ölçütlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve personelin uyması gereken genel kurallar çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Yönerge, 657 sayılı kanuna tabi çalışan ve 4857 sayılı iş kanununa tabi geçici statüde çalışan personel hakkında uygulanır.

Hukuki Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönerge; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun takdirname, ödül, disiplin amiri ve disiplin cezaları, disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller, görevden uzaklaştırma maddeleri ile 4857 sayılı İş Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;

a) Dekan: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

b) Dekan Yardımcısı: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılarını,

c) Dekanlık: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını,

ç) Personel Değerlendirme Alt Kurulu: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının belirlediği üyelerden oluşan Değerlendirme Kurulunu,

e) Birim: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin ilgili anabilim dallarını veya fakülte sekreterini,

d) Birim Amiri: Anabilim Dalı’nda görevli personel için anabilim dalı başkanı, ortak alanlarda görevli personel için fakülte sekreterini,

e) Form: Ekte yer alan Personel Değerlendirme Formlarını,ifade eder.
                                                                              

 İKİNCİ BÖLÜM

Alt Kurulun Teşkili, Görev ve Yetkisi


Personel Değerlendirme Alt Kurul

Madde 5- (1) Personel Değerlendirme Alt Kurulu en az 3 kişiden oluşur. Toplantılarda başkanlık yapacak olan Dekan Yardımcısı ve diğer üyeleri Dekan tarafından belirlenir. 

Personel Değerlendirme Alt Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 6(1) Personel Değerlendirme Alt Kurulu; hastane bünyesinde çalışan personeli 657 sayılı devlet memurları kanunu, 4857 sayılı iş kanunu ve Dekanlıkça belirlenen kriterlere göre değerlendirir. Yönergenin ekinde mevcut olan kriterler gerektiğinde Dekanlık tarafından ilave ya da eksiltmeler yapılarak düzenlenebilir. Bu kriterlere uyum ya da uyumsuzluklara puan vererek başarılı ya da başarısız olan personeli belirler. Personelin performansının artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.

 Alt Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 7- (1) Değerlendirme Alt Kurulu günlük denetimlerle değerlendirme yapar. Tespit edilen durumlara yönelik değerlendirmeler (+) veya (-) puan olarak personele bağlı bulundukları Birim aracılığıyla tebliğ edilir.


              Sekretarya Hizmetleri


                Madde 8- (1) Personel Değerlendirme Alt Kurulunun sekretarya hizmetleri ile değerlendirme formlarının dağıtılması ve toplanması işlemleri, Fakülte Sekreterliği tarafından yürütülür.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Değerlendirmesi ve Puanlama

Madde 9- (1) Madde-2 de belirtilen personelin performans değerlendirmesi için çalışanlar, gözleme dayalı olarak günlük değerlendirilir. Değerlendirmelerde Ek-1’de belirtilen kriterler göz önünde bulundurulur. Başlangıç puanı olarak tüm personele Dekanlık tarafından 100 puan verilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu kişinin puanı Ek-1’deki tabloda belirtilen puan kazandıran ve kaybettiren davranışlara göre 100 üzerinden arttırılır ya da eksiltilir.

Kişinin eksiltilen veya arttırılan puanı, yaptığı davranış belirtilerek bağlı olduğu Birim tarafından personele bildirilir.

Nihai Puanın Hesaplanması

Madde 10- (1) Nihai puan; Değerlendirme Alt Kurulu puanları, Birim Amirleri puanları,  hasta/hasta yakınlarına uygulanan anket sonuçları/hasta hakları birim raporunun toplamından oluşur. Nihai puanın; %30’unu Değerlendirme Alt Kurulu ile %30’unu Birim Amirlerinin puanları ve %40’ını da hasta/hasta yakınlarına uygulanan anket sonuçları/hasta hakları birimi raporu oluşturur.

Sadece Değerlendirme Alt Kurulu ve Birim Amirlerinin değerlendirmesiyle de nihai puan hesaplanabilir.   Bu durumda her iki puan toplamının ortalaması kullanılır.

Madde 11- (1) Ek-2’deki tabloya göre personelin nihai puanına göre görev tenzili ya da ödüllendirme yapılabilecektir. Görev tenzili ya da ödüllendirmeler; personelin bağlı olduğu Birim Amiri’nin de katıldığı Personel Değerlendirme Alt Kurul toplantısında yapılır.

Görev tenzili ve görevde yükseltmeler, puanları uygun olan personel içinden kurum ihtiyacı ve liyakat gözetilerek yapılır.

                657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan personelin ise değerlendirme sonucunda ödüllendirme ya da cezalandırılması, aynı kanunun ilgili hükümleri gereğince Dekanlık tarafından yapılacaktır.

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

Madde14- (1) Bu yönerge İnönü Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- (1) Bu yönerge hükümleri Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür. 
 

 

Ek-2

SEKRETER GRUBU PUANLAMA SİSTEMİ PUAN SONUÇLARI


 

 

 

 

PUAN

 

 

BÖLGE

ÖDÜLLENDİRME

100 >

YEŞİL

AYNI KONUMDA KALIR

100

 

BEYAZ

90

80

GÖREV TENZİLİ

70

SARI

60

50

40

 

 

30

KIRMIZI

 

YASAL İŞLEM YAPILIR

20

 

YARDIMCI PERSONEL GRUBU PUANLAMA SİSTEMİ PUAN SONUÇLARI

 

 

 

 

PUAN

 

 

BÖLGE

ÖDÜLLENDİRME

100 >

YEŞİL

AYNI KONUMDA KALIR

100

 

BEYAZ

 

90

80

70

GÖREV TENZİLİ

60

SARI

50

40

 

30

KIRMIZI

YASAL İŞLEM YAPILIR

20

 

TEMİZLİK GRUBU PUANLAMA SİSTEMİ PUAN SONUÇLARI

 

 

 

 

PUAN

 

 

BÖLGE

ÖDÜLLENDİRME

100 >

YEŞİL

AYNI KONUMDA KALIR

100

 

BEYAZ

 

90

80

70

UYARI

60

SARI

50

40

 

30

KIRMIZI

YASAL İŞLEM YAPILIR

20

 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

   YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNERGESİ

     BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

Madde 1- Bu Yönerge’nin amacı;  İnönü Üniversitesi’ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi’nde sunulan bütün hizmetlerin ve faaliyetlerin, toplam kalite yönetimi anlayışı ile; kalite, güven, yüksek verim, motivasyon, süreklilik, rekabet, ekip anlayışı ve kalite kültürü içinde yürütülmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir. 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönergede, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bundan sonra (DHF) olarak anılacaktır ve bu yönerge DHF’ de görev yapan sağlık meslek mensupları ile hizmete katılan diğer bütün personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yönergesi ile İnönü Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönerge’de geçen;

a) Yönetim Sistemleri; DHF’ de görev yapan bütün personelin katılımı ile süreçlerin ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi ile kaliteli hizmet sunmak suretiyle hasta, hasta yakınları ve personelin sağlık, güvenlik ve konfor ihtiyaçlarının karşılanması için standartlar tarafından tanımlanan hizmet yapısını oluşturmaya çalışan yönetim biçimini,

b) Varoluş Nedenimiz (Misyon): DHF’ nin oluşum amacını ve hastaların bazı belirli isteklerine ulaşmak amacıyla hangi kaynakların nasıl bir araya getirileceğine ilişkin süreç yönetiminin zorlayıcı temellerini,

c) Ufkumuz (Vizyon): DHF’ nin, uzun dönemde varmak istediği ideallerini,

d) Birim: DHF’ nin bütün idare ve akademik birimlerini,

e) Süreç: Bir mal veya hizmetin üretilmesinde üretimin başlangıcı ile bitişi arasında yapılan bütün eylem ve işlemleri,

f) Yönetim Sistemleri Başkanı: Dekan tarafından belirlenen bir Dekan Yardımcısını,

g) Yönetim Sistemleri Kurulu (YSK): Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından belirlenen ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından onaylanan en az iki Öğretim Üyesi, Fakülte Sekreteri, İç Hizmetler Şefi, Bilgi İşlem Sorumlusu, Kalite Yönetim Temsilcisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Temsilcisi ve Çalışan Temsilcisinden oluşan ve Yönetim Sistemleri Başkanlığında toplanan kurulu,

h) Kalite Yönetim Temsilcisi: Dekan tarafından belirlenen kişiyi,

ı) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Temsilcisi:  İş Sağlığı Güvenliği eğitimi almış, Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından belirlenen ve Dekan tarafından onaylanan kişiyi,

i) Çalışan Temsilcisi: Kurum bünyesinde çalışanları temsil eden Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından belirlenen ve Dekan tarafından onaylanan kişiyi,

j) Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibi; DHF’ de Yönetim Sistemleri Başkanına bağlı olarak Kalite Yönetim Temsilcisi Başkanlığında Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından belirlenen en az üç kişilik ekibi,

k) Risk Analizi Ekibi: Yönetim Sistemleri Başkanına bağlı olarak İSG Yönetim Temsilcisi Başkanlığında Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından belirlenen en az üç kişilik ekibi,

l) Eğitici Ekip: Kalite Yönetim Temsilcisinin önerisiyle, Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından belirlenen kurum çalışanlarından oluşturulan, kurumdaki bütün personelin hizmet içi eğitimi ile görevli en az iki kişilik ekibi,

m) Problem Çözme Ekipleri: Personelin yönetim süreçlerine katkı ve katılımlarını sağlamak amacıyla hizmet süreçlerinde yaşanan problemleri tespit edip çözüm geliştirmesi için Yönetim Sistemleri Kurulu tarafından oluşturulan en az üç kişilik geçici ve değişken ekibi,

n) İç Tetkik Ekibi: Bu işlevi gerçekleştirmek üzere iç tetkik eğitimini tamamlayarak ilgili sertifikayı almış (Yönetim Sistemleri Kurulu’nun uygun görmesi durumunda Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibi üyeleri arasından seçilebilir)Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından belirlenen en az üç kişilik ekibi,

o) Dokümantasyon Ekibi: Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından belirlenen arşiv, istatistik, veri toplama konusunda tecrübeli kişilerden oluşan en az üç kişilik ekibi,

ö) Kalibrasyon Temsilcisi: Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından belirlenen, kalibrasyon eğitimi sertifikasına sahip kişiyi,

p) Anket Yönetimi Ekibi: Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından belirlenen Anket Yönetim Ekibi,

r) Birim Kalite Sorumluları: Birimler tarafından önerilen ve Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından belirlenen temsilcileri, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Sistemleri Uygulama Esasları 

Uygulama Esasları

Madde 5- DHF’ de yönetim sistemleri uygulamaları ile ilgili faaliyetler, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

a) Yönetim Sistemleri Kurulu tarafından, hizmet kalitesi için gerekli ve uygun olan, standardı oluşturulmuş yönetim sistemleri uygulamaları konusunda bir plan geliştirilmesi,

b) Kurum hizmetlerinden yararlananların memnuniyetlerini sağlayıcı tedbirlerin alınması,

c) Personelin katılımını sağlayarak, ekip ruhunu oluşturacak planlama ve uygulamaların yapılması,

d) Yönetim sistemleri uygulamaları çerçevesinde kaynakların etkili ve verimli kullanılması,

e) Hedeflere ulaşmak amacıyla hizmetlerin sürekli ölçülmesi,

f) Faaliyetlerin kayıt ve dokümante edilerek, sonuçların tüm personele duyurulması,

g) Sistemin sürekli gözden geçirilmesi, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve bu amaca hizmet etmesi için uygun ve gerekli olan yönetim sistemlerinin uygulanması,

h) Personelin potansiyelini kullanabileceği çalışma ortamının sağlanması,

ı) Kurumda tüm hizmet veren ve alanların sağlığı ve güvenliği için gerekli olan tüm tedbirlerin alınması ve risklerin yok edilmesi,

i) Yönetim sistemleri ile ilgili değişim ve gelişmelere paralel olarak, hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla, personelin sürekli öğrenmesine yönelik bir sistem getirilmesi ile personel niteliğinin yükseltilerek, hizmet kalitesinde mükemmelliğin yakalanmaya çalışılması,

j) Personele çözümün bir parçası olmak anlayışının benimsetilmesi,

k) Hizmet sunumunda iş görenlere, yönetim sistemlerinin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayış ve yaklaşımının benimsetilmesi,

l) Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlayarak iş tatmininin göz önünde bulundurulması,

m) Kurumda kalite kültürünün oluşturulması.

Yönetim Sistemleri Eğitimi

Madde 6- Yönetim Sistemleri Kurulu tarafından tespit edilecek eğitim programı çerçevesinde uygulamasına yeni geçilecek yönetim sisteminin ilk aşamasında ilgili anabilim dallarına, laboratuar, ameliyathane, v.s. birimlerin amirlerine ilgili yönetim sistemi konusunda gerekli eğitim verilir. Yönetim sistemleri uygulaması kapsamında yer alan eğitimler öncelikle Yönetim Sistemleri Kurulu ve Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibi üyelerinden başlanarak, diğer birim yöneticilerine yönelik olarak devam eder. Ayrıca kurum içinden seçilecek bir grup "Eğitici Ekip" olarak eğitilir ve kurum içerisinde yürütülen eğitim faaliyetleri bu ekip tarafından sürdürülerek yaygınlaştırılır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Sistemleri Kurulunun Oluşturulması, Görev ve Sorumlulukları

Kurul ve Ekiplerin Belirlenmesi ve Organizasyon Yapısı

Madde 7- Dekan tarafından görevlendirilen, “Yönetim Sistemleri Başkanı” tarafından Oluşturulan “Yönetim Sistemleri Kurulu” Planlama ve politika belirlemeden sorumludur. Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından belirlenen“Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibi”, koordinasyon, organizasyon, inceleme, araştırma ve uygulamaları hayata geçirmekten sorumludur. İSG Yönetim Temsilcisi sorumluluğunda hasta ve çalışan güvenliği açısından tesis içerisindeki tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin analiz edilmesinden “Risk Analizi Ekibi” sorumludur.   Kalite Yönetim Temsilcisi sorumluluğunda ve Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibi önderliğinde, oluşturulan “Eğitici Ekip”eğitim planlama, organizasyon ve takibinden sorumludur. Teknik tıbbi altyapının sistematize edilmesi ve takibi“Kalibrasyon Temsilcisi” sorumluluğundadır. Yönetim Sistemlerinin standartlara göre dokümante edilmesi ve takibinden ise “Dokümantasyon Ekibi” sorumludur. Kurum çalışmalarının sonuçlarının izlenmesi ve sonuçlarının tüm çalışanlara ve hizmet alanlara duyurulmasından “Anket Yönetimi Ekibi” sorumludur. Sorunları ortaya koyan ve çözümler üreten ekip ise “Problem Çözme Ekibi” dir.

 

Yönetim Sistemleri Kurulu (YSK)

Madde 8- Yönetim Sistemleri Kurulu; DHF Dekanı’nın, Dekan Yardımcıları arasından belirlediği (atadığı) Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından oluşturulur. Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından belirlenen ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının onayı ile en az iki Öğretim Üyesi, Fakülte Dekan Yardımcısı, Kalite Yönetim Temsilcisi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Temsilcisi ve Çalışan Temsilcisinden oluşur.

 Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Kalite Yönetim Temsilcisinin seçilmesi

Madde 9- Yönetim Sistemleri Başkanının belirlediği, Dekanın onayladığı Kalite Yönetim Temsilcisi, Yönetim Sistemleri Kurulunun daimi üyesidir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Temsilcisinin Seçilmesi

Madde 10- İş sağlığı güvenliği eğitimi almış olması şartı ile Yönetim Sistemleri Başkanının belirlediği Dekanın onayladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Temsilcisi, Yönetim Sistemleri Kurulunun daimi üyesidir.

Çalışan Temsilcisinin Seçilmesi:

Madde 11- Kurum bünyesinde en fazla üyeye sahip yetkili sendika temsilcisi, Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından kurula görevlendirilir. Yönetim Sistemleri Kurulunun daimi üyesidir.

Yönetim Sistemleri Kurulunun Toplanması

Madde 12- Yönetim Sistemleri Kurulu, ayda en az bir kez toplanarak kurumun yönetim sistemleri politikalarının belirlenmesini, belirlenen bu politikaların uygulamaya geçirilmesini ve uygulamalardan elde edilen sonuçları izleyip değerlendirerek hizmetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlar.

Yönetim Sistemleri Kurulunun (YSK) Görev ve Sorumlulukları

Madde 13- Yönetim Sistemleri Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kurumun misyon, vizyon ve ilkelerini belirleyerek, hizmet sunumuna yönelik politikalar geliştirir ve bu politikalara uygun stratejik planlamaları yapar.

b) Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, kurumun kaynaklarını, belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda harekete geçirir, uygulamaya koyar, izler ve yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

c) Hasta, hasta yakınları ve çalışanların güvenliğini ve sağlığını tehdit eden unsurları yok etmeye yönelik çözümler geliştirir ve uygulanmasını sağlar.

d) Çalışmalardan elde edilen düzeltici/önleyici faaliyetler sonucunda ulaşılan çözümleri standartlaştırarak uygulamaya koyar.

e) Kurumun kaynakları ve potansiyelini göz önüne alarak, Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibinin hazırlamış olduğu faaliyet planını inceleyerek, onaylar ve çalışmalara başlama kararını verir.

f) Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibinin yapacağı çalışmalara destek verir, kaynaklarını temin eder ve çalışma ortamını sağlar.

g) Gerekirse Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibi içinden seçilen kişilerden oluşan Eğitici Ekibin faaliyetleri konusundaki çalışmaları başlatır. Gerekli eğitimleri almalarını sağlar. Bunun için gerekli kaynak ve imkanları harekete geçirerek çalışma ve uygulama ortamı sağlar.

h) Bütün çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi, yönetime katılımın sağlanması, iş ve görev tanımına uygun olarak çalıştırılması, birim içi koordinasyonun sağlanması ve çalışanlar arasında güvene ve sürekli gelişmeye dayalı bir ortamın yaratılmasını sağlar.

ı) Bütün çalışanlar tarafından, analiz, problem çözme ve karar verme tekniklerinin sistematik bir şekilde kullanılması ve verilerle yönetim anlayışının kurumda yerleşmesini sağlar.

i) Yapılan çalışmaları değerlendirir ve sonuçlar konusunda kurum çalışanlarına bilgi verir.

j) Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibi ve Eğitici Ekip ile üç ayda bir toplanarak kurum uygulama planında ulaşılan son noktayı tespit eder ve sonuca göre yeni kararlar alarak uygulamaya koyar.

k) Yönetim Sistemleri ile ilgili faaliyetlerin kaydedilmesini ve gerekli dokümanların hazırlanmasını sağlar.

l) İç tetkikler ile yönetim sistemleri faaliyetlerini denetler.

m) Yönetim sistemleri uygulamalarına ilişkin maliyetleri denetler.

n) Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibi ve Eğitici Ekibin yaptığı bütün toplantı sonuçlarının toplantı tutanağına kaydedilmesini ve ilgili raporların hazırlanmasını sağlar.

o) Kurumun yönetim sistemleri uygulama planıyla ilgili gelişmelerini en az yılda bir kez rapor halinde Dekanlığa bildirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YÖNETİM SİSTEMLERİ EKİPLERİ

Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibi:

Madde 14- DHF’de Yönetim Sistemleri Kuruluna bağlı olarak Kalite Yönetim Temsilcisi Başkanlığında Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından belirlenen en az üç kişilik ekibi ifade eder.

Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibinin görevleri şunlardır:

a) Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibi, ilk toplantısında ekibin çalışma ilkelerini belirleyerek, Yönetim Sistemleri Kurulunun belirlediği politika ve stratejiler çerçevesinde, gerekli araştırmaları yaparak, kurumun malî, teknik, fizikî ve sabit altyapı, hizmet sunumu, insan kaynakları ve eğitim konularındaki durumunu tespit eder. Kalite modeli, eğitim, uygulama, çalışma takvimi, maliyet gibi kurumun durumuna en uygun yönetim sistemleri uygulama planını hazırlayarak Yönetim Sistemleri Kurulunun onayına sunar.

b) Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibi hazırladığı planın Yönetim Sistemleri Kurulu tarafından uygun görülmesinden sonra çalışanları harekete geçirecek, etkin çalışmayı sağlayacak gerekli kararları alır ve yönetim sistemleri uygulamaları konusunda gerekli çalışmaları başlatır.

c) Eğitici Ekibi oluşturarak, bu ekip tarafından hazırlanan kurumdaki personelin eğitilmesine yönelik planları onaylar ve sonuçları değerlendirir ve eğitime yönelik etkinliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır.

d) Kalite çemberlerini oluşturur ve onlara çalışmalarında destek verir ve hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol eder.

e) Kalite çemberlerinin çalışma raporlarını değerlendirir ve görev tamamlandığında kalite çemberlerinin sona erdirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni kalite çemberlerinin oluşturulması ile ilgili çalışmaları yürütür.

f) Yönetim sistemleri uygulama sürecinde gerekli gördüğü hususlara müdahale ederek iyileştirilmesini sağlar.

g) Yönetim sistemleri uygulamalarına ilişkin çalışmalardan elde edilen ve Yönetim Sistemleri Kurulu tarafından onaylanan sonuçları standartlaştırarak, uygulanmaya hazır hale getirir.            

h) Ayda en az bir kez toplanarak, yapılan çalışmaların analiz ve değerlendirmesini yapar, hedeflerin gerçekleşme düzeyini belirler ve sonuçlara göre yeni kararlar alır.

i) Kalite çemberlerinin ve Eğitici Ekibin hazırlamış olduğu sonuçlara ilişkin aylık raporları inceler ve değerlendirir.

j) Üç ayda bir kurumun ulaştığı noktayı gösteren bir rapor hazırlayarak Yönetim Sistemleri Kuruluna sunar.

k) Kurumun yönetim sistemleri çalışmalarına ilişkin kayıtlarını tutar. Gerekli dokümanları hazırlayarak Yönetim Sistemleri Kuruluna sunar, uygulama sonuçlarına göre dokümanları güncelleştirir.

l) Bütün işgücünün çemberlere üye olması, yönetim sistemleri bilincinin kuruluşun her noktasında hissedilmesini ve herkes tarafından anlaşılmasını sağlar.

m) Kuruma yönelik yapılan çalışma sonuçlarına göre Yönetim Sistemleri Kuruluna tekliflerde bulunur.

 

Risk Analizi Ekibi

Madde 15- Yönetim Sistemleri Kuruluna bağlı olarak İSG Yönetim Temsilcisi başkanlığında Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından belirlenen en az üç kişilik ekibi ifade eder.

Risk Analizi Ekibinin görevleri şunlardır:

a) Tesis içerisindeki hasta, hasta yakını, çalışanların güvenliğini ve sağlığını tehdit eden tehlikeleri tanımlar.

b) Tespit edilen tehlikeler ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak önleyici faaliyetleri başlatır.

c) Tesis içerisinde meydana gelen kazalar ve olaylar ile ilgili kayıt tutar ve bunların sonucunda önleyici tedbirleri planlar.

d) Potansiyel risk olan teçhizatların (asansör, basınç kazanları vb.) bakım kayıtlarını kontrol eder ve zamanında yapılmasını sağlar.

e) Çalışanların iş sağlığı güvenliği ve meslek hastalığı konusunda eğitim ihtiyacını tespit eder ve Eğitici Ekibe bildirir.

f) Yapılan tehlike tanımlamalarını ve risk analizlerini Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibine sunar.

 

Eğitici Ekip

Madde 16- Kurum içinde, Kalite Yönetim Temsilcisinin önerisi, Yönetim Sistemleri Başkanının belirlemesiyle Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibinin sorumluluğunda ve gerekirse Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibi üyelerinin de içinde olduğu bir Eğitici Ekip oluşturulur.

Eğitici Ekibin üye sayısı Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibi tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilir.

Eğitici Ekibin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Ekibin oluşturulmasından hemen sonra ekip üyelerinin yönetim sistemleri konusunda gerekli eğitimi alması sağlanır.

b) Eğitim ihtiyacı tamamlanan ekip, kurumun durumuna uygun eğitim planını hazırlayarak, Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibinin onayına sunar.

c) Hazırlanan planın kabul edilmesinden sonra gerekli çalışmaları başlatır.

d) Faaliyetleri ile ilgili çalışmaları toplantı tutanağına kaydeder ve aylık olarak Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibine sunar.

e) Hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda ve gelişmelere paralel olarak yeni eğitim planları geliştirir ve Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibinin onayını aldıktan sonra uygulamaya koyar.

İç Tetkik Ekibi:

Madde 17- Kurum içinde; yönetim sistemlerinin uygulanması ve uygulamalardan alınan sonuçların etkinliğini geliştirilen belirli kriterlerle doğrulamak, hizmet dağıtım ve kalite sunumunun devamlılığını sağlamak amacıyla periyodik olarak kurum içinde tetkik edilen alandan bağımsız olarak inceleme ve değerlendirme yapan gruptur.
 

Problem Çözme Ekipleri

Madde 18- Hizmet süreçlerinde yaşanan problemleri tespit edip, çözüm geliştirmesi için Yönetim Sistemleri Kurulu tarafından oluşturulan en az üç kişilik geçici ve değişken gruplardır.

Grup üyeleri problem çözme, istatistiksel kalite kontrolü ve grup süreçleri üzerinde eğitime tâbi tutularak Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibinin gözetim ve denetiminde çalışmalarına başlar.

Kalite çemberleri faaliyet kapsamına giren problemlerin çözümünde şu usûl ve esasları takip eder:

a)   Problemlerin belirlenmesi,

b)   Problemlerin önem derecesinin belirlenmesi ve önem derecesine göre sıralanması,

c)   Problemlerin temel sebeplerinin bulunması,

d)  Problemleri ortadan kaldırmak amacıyla faaliyetlerin planlanması, sorumluların tayin edilmesi ve yürütülmesi,

e)  Problemin sebebinin ortadan kaldırılmasına yönelik çözümler üretilmesi,

f) Bulunan çözümün uygulanması ve deneme sonuçlarının alınması, karşılaşılabilecek muhtemel aksaklıkların giderilmesi,

g) Problemin çözümüne yönelik teklifin Yönetim Sistemleri Kurulunun, Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibinin ve ilgili birim sorumlularının katıldığı bir toplantıda sunulması ve tartışılması,

h) Çözüm önerisinin, Yönetim Sistemleri Kurulu tarafından onaylanarak, ilgili birimin de görüşü alınarak uygulamaya geçirilmesi.

Çözüm teklifinin kabulü ve uygulamaya geçirilmesi ile problem çözme ekibinin görevi sona erer. Problem Çözme Ekibinin görev süresi, problemin derecesine, kurumun imkân ve ihtiyaçlarına göre değişir. Kurumun imkân ve ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibinin kontrol edebileceği kadar Problem Çözme Ekibi oluşturulabilir. 

Dokümantasyon Ekibi

Madde 19- Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından belirlenen arşiv, istatistik, veri toplama konusunda tecrübeli kişilerden oluşan gruptur.

a)   Dokümantasyon politikalarını belirler.

b)   Dokümantasyon planını hazırlar.

c)   Diğer ekiplerle birlikte kurumun kapasitesini ve faaliyetlerini göz önüne alarak dokümanları (plan, prosedür, talimat, vs.) hazırlar.

d)   Kurumun süreçleri ile ilgili gerekli formları hazırlar.

e)   İlgili birimlerle görüşür ve verileri toplar.

f)    Gelen verileri standardın istediği formata uygun olarak düzenler.

g)   Yönetim sistemleri ile ilgili el kitabını hazırlar.

h)   Gerekli değişiklikleri izler ve revizyonları yapar.

i)    Yıllık, aylık ve haftalık rapor hazırlar ve Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibine sunar.

Anket Yönetimi Ekibi

Madde 20-

a)   Anket yönetimi konusunda plan ve programı hazırlar. Öncelik sırasına göre uygulamaya koyar.

b)   İlgili birimleri bilgilendirir ve yönlendirir.

c)   Memnuniyet ölçümlerine ilişkin politikaları belirler, ilgili planı ve anketleri hazırlar, güncelleştirir, uygulamaya hazır hale getirir.

d)   Memnuniyet ölçümleri ile ilgili uygulamaları gerçekleştirir.

e)   Aylık ve yıllık sonuç raporları hazırlayarak Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibine sunar.

f)    Sonuçlara göre belirlenen politikalar çerçevesinde hastane faaliyet kitabı, pano vs. yayınlanmasını sağlar.

Kalibrasyon Temsilcisi

Madde 21-

a)   Kurumun kalibrasyon konusundaki ihtiyaçlarını belirler ve ilgili sorunların giderilmesini sağlamak üzere Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibine bildirir.

b)   Kalibrasyona tabi cihazların mevcut durumunu belirler ve kayıt altına alır.

c)   İmkanlar ölçüsünde kalibrasyonlarını yapar veya kalibrasyon için hizmet satın alınması ile ilgili planlamayı ve görüşmeleri yapar.

d)   Kalibrasyon ile ilgili sertifikaların kontrolünü ve takibini yapar.

e)   Tesis içerisindeki yangın söndürme cihazlarının bakımını takip ve kontrol eder ihtiyaçları belirler.

f)    Fakülte içerisinde kullanılan suların analizini yapar.

g)   Aylık ve yıllık rapor hazırlar ve Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibine sunar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler 

Kalite Yönetimi Çalışma Sistemi İç Hizmet Yönergesi

Madde 22- DHF mevcut branşlarına, personel durumuna ve iş yoğunluğuna göre kendi Yönetim Sistemleri Yönergesinde değişiklik yapar ve Rektörlüğün onayını takiben yürürlüğe koyar.

Yürürlük

Madde 23- Bu Yönerge İnönü Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24- Bu Yönerge hükümlerini İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı yürütür.


T.C
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ENFEKSİYON KONTROL ALT KURULU 
KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

1. AMAÇ:
Bu yönergenin amacı, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde enfeksiyon gelişimini ve bulaşıcılığının önlenmesi, bunun için plan ve stratejilerin belirlenip uygulanmasını ve denetlenmesini için Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu (EKAK) teşkili ile bu alt kurulun çalışma şekline, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. KAPSAM:
Bu yönerge İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki tüm birimleri ve burada çalışan personeli kapsar.

3. TANIMLAR:
Bu yönergede gecen;
Yönetim: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nı,
Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu (EKAK): İnönü Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu’nu,
Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Enfeksiyon kontrolünden sorumlu doktoru,
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Enfeksiyon kontrolünden sorumlu hemşireyi ifade eder.

4. ENFEKSİYON KONTROL ALT KURULUNUN TEŞKİLİ:
En az 2 öğretim üyesi ve 1 hemşire olmak üzere en az 3 üyeden oluşur. Gerektiğinde araştırma görevlisi de görevlendirilebilir.

5. ÇALIŞMA ŞEKLİ:
Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu yılda en az üç kez toplanır. Toplantılar, Ekim, Şubat Haziran ayları içinde yapılır. Olağanüstü durumlarda EKAK, başkanın ya da üyelerden birinin önerisi ile toplanabilir. Toplantı yeri, tarihi, saati ve gündemi en az iki gün önce üyelere bildirilir. Herhangi bir sebeple toplantılara katılmayacak üyeler başkana yazılı mazeret bildirmekle yükümlüdür. EKAK üyeleri 2 yıl süre ile görevlendirilir. Üyeler bir sonraki dönemde tekrar seçilebilir. 
Üyeler arasında yapılacak seçim ile alt kurul üyesi öğretim üyeleri içinden bir başkan belirlenir. Başkanın olmadığı toplantılarda alt kurul başkanlığını en kıdemli Enfeksiyon Kontrol Hekimi yapar. Alt kurulun sekretarya işlemlerini varsa araştırma görevlisi üye, aksi durumda hemşire üye yürütür. EKAK, en az 2 üye ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy sayılır. 
Alt kurul kararları, karar defterine yazılır. Karara karşı olanlar gerekçelerini yazılı olarak belirtirler.

6. ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 1. İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirlemek, hedefler koymak ve uygulamak, Dekanlık ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,
 2. Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak, fakültede uygulanması gereken, sterilizasyon, dezenfeksiyon, kritik alan derecelendirmesi/temizlik şekli, tıbbi atık yönetimi gibi konularda prosedür/talimatlarının hazırlanması, uygulanmasının sağlanması ve güncellenmesi,
 3. Tüm personelin belirlenen prosedür ve talimatları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek.
 4. Personelin mesleğe bağlı enfeksiyon hastalıkları ile ilgili risklerini takip etmek, koruyucu tıbbi önerilerde bulunmak, gerekli durumlarda, koruyucu ve tedavi edici bağışıklama ve proflaksi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
 5. Antibiyotik, dezenfektan, antiseptik, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzemelerinin alımlarında, ilgili birimlere görüş bildirmek, görev alanı ile ilgili hususlarda yönetime görüş bildirmek,
 6. Enfeksiyon yönünden risk taşıyan uygulamaları saptamak ve bulgulara göre harekete geçmek, uygun görülen yöntem ve sıklıkta iç tetkik yapmak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık faaliyet değerlendirme raporunu yönetime sunmak,
 7. Hastalar ve fakülte personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve ilgili bölüme hasta alınımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması konusunda karar almak,  sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve yönetime iletmek,
 8. EKAK görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturulabilir,
 9. Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu, Diş Hekimliği Fakültesi Kalite Konseyi ile uyumlu çalışır.

7. FAALİYET ALANLARI:

 1. Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon,
 2. Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları,
 3. Fakültenin temizliği, tıbbi atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin enfeksiyon yönünden kontrolü,
 4. Tetkik ve kayıt,
 5. Antibiyotik kullanımının kontrolü.

8. ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN KARARLARI:
Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulunca alınan kararlar yönetimin onayı ile uygulamaya girer. Bu kararlar İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin bütün personeli için bağlayıcıdır.

9. ENFEKSİYON KONTROL HEKİMİNİN GÖREVLERİ:

 1. Enfeksiyon kontrol hemşiresi ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirmek, gerekli görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemşiresine tıbbi direktif ve tavsiye vermek,
 2. Enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından yürütülen çalışmaları ve hizmet içi eğitim programlarını denetlemek,
 3. Akademik personele sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar konusunda eğitim vermek,
 4. Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,
 5. Fakültede enfeksiyon şüphesi olduğunda bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmaları başlatmak ve yürütmek,
 6. Bölümler ile ilgili sorunları ilgili birimlere iletmek, bu birimlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak.

10. ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİNİN GÖREVLERİ:

 1. Enfeksiyon şüphesi olduğunda bunun kaynağını aramaya ve bu sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak,
 2. Bölümler ile ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirmesine katılımlarını sağlamak,
 3. Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,
 4. Fakülte personeline sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar ve kontrolleri konusunda eğitim vermektir.

11. GEÇİCİ MADDE 1:
Enfeksiyon kontrol hemşirelerinin eğitim ve sertifikasyonları tamamlanıncaya kadar 10. maddede belirtilen görevleri, dekanlık tarafından belirlenecek olan yüksekokul mezunu hemşireler yürütür.  
12. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME:
Bu yönerge Fakülte Yönetim Kurulu ve İnönü Üniversitesi Senatosu onayı ile yürürlüğe girer. Hükümlerini, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı yürütür.Yeni Eğitim Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılından itibaren geçerlidir.


Diş Hekimliği Fakültesi