Sık Sorulan Sorular


 

1. Engelli öğrencilere ders muafiyeti uygulanmakta mıdır?

Ders muafiyeti uygulaması bulunmamakta olup, 08/10/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul karar uyarınca engelli öğrencilerin başvurmaları halinde öğrenciye varsa başvurdukları dersin eşdeğerinin verilmesinin sağlanmasına, bunun sağlanamaması durumunda ise ders programının bu konuda gelişen program ve teknik kullanılarak öğrenciye uyarlanması gerekmektedir.

 

2. Engelli öğrencilere yatay geçiş ve özel öğrencilik konusunda uygulanan bir ayrıcalık var mıdır?

Engelli öğrenciler için uygulanmakta olan ayrı bir hüküm bulunmayıp, yurdumuzda bulunan yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçişler ve özel öğrencilik uygulamaları, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır. Konu ile ilgili olarak ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmanız gerekmektedir.

 

3. Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören engelli öğrenci sayılarına nasıl ulaşabilirim?

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören engelli öğrenci sayılarına https://istatistik.yok.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

4. ÖSYS'de engelli öğrenci kontenjanı var mıdır?

Yurdumuzda bulunan yükseköğretim kurumlarına giriş, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 45. maddesinde belirtilen ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan sınava katılıp başarılı olunduğu takdirde mümkün olabilmektedir. Öğrenci Seçme Sınavlarında engellilere yönelik yerleştirmelerde engelli kontenjanı bulunmamaktadır. Yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları, her yıl hazırlanan "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yayınlanmakta olup, söz konusu kılavuza http://www.osym.gov.tr/ internet adresinden ulaşarak incelemeniz yararınıza olacaktır.

 

5. Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören engelli öğrencilere herhangi bir burs imkanı sağlanmakta mıdır?

Koordinatörlüğümüzce herhangi bir maddi yardım yapılmamaktadır. Konu ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca veya özel kuruluşlarca basın yolu ile verilen burs ilanlarının takip edilmesinde yarar görülmektedir.

 

6. Engelli üniversite öğrencisiyim. Durumumla ilgili olarak bana sağlanan kolaylıklar nelerdir?

Yükseköğrenim gören Engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğince, Y.Ö.K. tarafından hazırlanan "Yükseköğretim Kurumları Engelli Öğrenciler Yönetmeliği" 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikle üniversitemizde kurulan Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünden bilgi alabilirsiniz. veya web sayfamızdaki mevzuat başlığı altında konuyla ilgili yazıyı bulabilirsiniz. 

 

7. Yüksek lisans ve doktora programlarında engelli öğrenci kontenjanı var mıdır?

Lisansüstü programlar Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne göre yürütülmekte olup, engelli öğrencilere yönelik bir hüküm bulunmamaktadır.

 

8. Özel yetenek sınavlarında engellilere tanınan ayrıcalık var mıdır?

 

a)  19.12.2013 tarihli Genel Kurul toplantısında özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki YGS puanlarından biri 100 ve üzerinde olanların, özel yetenek sınavlarına kabul edilmesine, 2013-2014 öğretim yılında özel yetenek sınavında başarılı olmasına rağmen YGS’den 140 puan alamadığı için kayıtları yapılamayan adayların da kontenjana bakılmaksızın kayıtlarının yapılmasına karar verilmiştir. 25.09.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm) özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması uygun görülmüş ve 2014-2015 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme ve kayıt işlemleri sona erdiğinden söz konusu karar uyarınca bu döneme mahsus olmak üzere yetenek sınavında başarılı olan öğrencilerinde kontenjana bakılmaksızın kayıtlarının yapılmasına karar verilmiştir.

 

b) 08/02/2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülerek ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yayımlanan her bir programın kontenjanının:  %10'unun engelli öğrenciler için ayrılmasına (Örneğin, 30 kontenjanın 3 ünün engelli öğrenci için ayrılmasına, 27 sinin ise diğer adaylar için ayrılmasına),  Kontenjanı 10'un altında olan programlar için başvuru olması durumunda kılavuzda yayımlanan kontenjana ek olarak 1 engelli öğrenci kontenjanı ayrılabilmesine,  Özel yetenek sınavını kazanan ancak engelli öğrenciler için ayrılan kontenjana yerleşemeyen adayların, engelli kontenjanı için yedek öğrenci olarak belirlenmesine,  İlgili programa başvuran engelli öğrenci kontenjanının ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana yerleşemeyen adayların, ÖSYS Puanının değerlendirmeye katılan diğer öğrenciler ile birlikte ÖSYS puanlaması dahil edilerek değerlendirmeye tabi tutulmasına,  İlgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjanın diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenebilmesine karar verilmiştir.

 

c) https://engelsiz.yok.gov.tr/Documents/Kararlar/ozel_yetenek_sinavi_yil_karari.pdf

 

 

 Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü