Hakkımızda

 

          

        İnönü Üniversitesi Senatosunun 14.09.2018 tarihli kararı ile kurulan İnönü Üniversitesi Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü olarak;  aşağıdaki teşkilat şemasında belirtilen organları ile yeniden yapılanmış, Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin Üniversitede öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, ulaşım, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunup, gerekli düzenlemeleri Üniversitede bulunan diğer birimler, Daire Başkanlıkları, ekip ve ekipmanları ile eşgüdüm içerisinde yaparak görevine devam etmektedir.

Teşkilat Şeması

 

 

 Üniversitemizde yükseköğrenim gören engelli öğrencilerimizin, öğrenim hayatları boyunca fiziki mekânlarda, eğitim alanında, sosyal ve kültürel alanlarda karşılaşabilecekleri bütün engellerin aşıldığı, öncü bir Üniversite oluşturulmasına katkı sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmaktır.
a) Engelli öğrencilerimizin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada engel durumlarına göre karşılaşabilecekleri engeller ile bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.

b) Engelli öğrencilerimizin eğitim ve araştırma ortamının düzenlenmesi için ihtiyaç duydukları araç gereç ile özel ders materyallerinin hazırlanmasını sağlamak.

c) Konu ile ilgili yayınlar yapmak, seminerler, konferans, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.

d) Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünün görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitemizde okuyan engelli öğrencilerimizin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir web sitesi oluşturmak.

e) Alınan kararlar ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

f) Maddi güçlüğü bulunan özürlü öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

g) Bütün öğrencilerimizin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlamak, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrencilerimiz için de anlamlı hâle getirmek için; engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre gerekli tedbirleri almak, düzenlemeler yapmak.

h) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapmak.

ı) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmek üzere, Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak.

i) Engelli öğrencilerimizin Erasmus /Sokrates programlarından yararlanmaları için gerekli çalışmalar yapmak.

j) Engelli öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için bilinçlendirme çalışmaları yapmak, danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitimler yapmak.

k) Engelli öğrencilerimize daha verimli hizmetlerin sunulması amacı ile Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Birimi bünyesinde veri toplama ve arşiv oluşturmak.

l) Diğer üniversitelerin engelli öğrenci birimleri ile iletişim kurmak ve sürekliliği sağlamak.

m) Gönüllü üniversite öğrencilerinin ve personelinin engelli öğrencilere desteğini sağlayacak planlamaları yapmak ve öğrenci destek havuzu oluşturmak.

n) Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen soysal ve kültürel etkinliklere engelli öğrencilerimizin katılımı için gerekli önlemleri almak.

o) Eğitime yeni başlayan engelli öğrencilerimizin oryantasyonu için gerekli önlemleri almak (Gönüllü öğrencilerden destek almak ve oryantasyon sürecinde engelli öğrencilere destek şeklinde birliktelikler oluşturmak).


   

Gönüllülük: Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Birimi öğrencilerin engellerini bildirmeleri için fırsatlar yaratır, ancak Birime başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencilerin gönüllü olması esastır.

Gizlilik: Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Birimi, engelli olduğunu bildiren öğrencinin kimliğini, durumunu kendisinin izni alınmadan başka kimse ve kurumlarla paylaşmaz.

Saygı: Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Birimi, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak, engelli öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyarak hizmet verir. Engelli öğrencilerden gelen öneri ve eleştirileri dikkate alır.

Ekip Çalışması: Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Birimi öğrencilerin akademik eğitim sürecinde öğrencinin bireysel durumuna göre kolaylaştırıcı öğrenme ve değerlendirme çözümleri üretimini ilgili kişi ve birimlerle birlikte yürütür.

Erişilebilirlik: Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Birimi engelli öğrencilerin üniversitenin tüm alanlarına erişebilmesini sağlamak için üniversitenin ilgili diğer tüm birimleriyle birlikte çalışır.

Sorumluluk: Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Birimi, engelli öğrencilerin üniversite yaşamına tam katılımlarını sağlamak ve akademik başarılarını arttırmak için hizmet vermekle sorumludur, bunun yanında sürecin işlemesinde Birim’e başvuran öğrenci de bireysel sorumluluğa sahiptir.


Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü