Hakkımızda

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GAZETECİLİK PROGRAMI

Kuruluş

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, Bakanlar Kurulu’nun 01.02.2010 tarih ve 2010/103 sayılı kararı ile kurulmuştur. Gazetecilik bölümümüz 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 60 öğrenci ile lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Gazetecilik Bölümünün kuruluş amacı, bölge, ülke ve uluslararası gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, medya sektöründe önde gelen mesleklerden biri olarak bilinen gazetecilik alanında, kuram ve uygulama derslerinin yer aldığı müfredat bağlamında olaylara neden-sonuç ilişkisiyle, eleştirel ve bilimsel ölçütlerle yaklaşabilen, mesleki becerilerini çağın gereksinimleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenileyebilen, etik değerleri sahiplenmiş iletişimciler yetiştirmektir.

Gazetecilik bölümün altında Genel Gazetecilik, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Basın-Yayın Tekniği ve Bilişim Anabilim Ana Bilim Dalları bulunmaktadır.  Bölümde örgün öğretim hizmeti sunulmaktadır.

Kazanılan Derece

Programın gereken tüm şartlarını yerine getirerek bölümü başarılı bir şekilde tamamlayan mezunlar “Gazetecilik alanında Lisans Diploması” derecesi almaktadır.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü için gereken şartlar şunlardır:

-  ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavlarından yeterli ilgili alan puanını almış olmak

- İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan “yeni kayıt” koşullarını yerine getirmek.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim planlarında yer alan zorunlu İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf tutulmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü dönem şartlarını yerine getirmek suretiyle başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşulunu oluşturmaktadır.

Program Profili

Gazetecilik Bölümü mezunları, kamu ve özel sektör medya kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Dergi, gazete, haber ajansı, internet haber sitesi, radyo, televizyonlarda fotoğrafçı, muhabir, editör, yayın yönetmeni, sayfa tasarımcısı, haber müdürü gibi ilk akla gelebilecek görevlerde çalışabilir, özel ve kamu kuruluşlarının medya birimlerinde görev ve sorumluluk üstlenebilir. Gazetecilik alanında yetkinliğini artırmak ya da lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapmak isteyen bölümümüz mezunları bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürebilir. Öğrencilerimiz, eğitim-öğretim sürelerinde ya da daha sonra eğitim fakültelerinden alacakları pedagojik formasyon eğitimi ile alanlarıyla ilgili olarak öğretmenlik mesleğini yapabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

Gazetecilik Bölümü'nden lisans diplomasıyla mezun olan öğrenciler; ulusal ve yerel nitelikli gazeteler, dergiler ile haber ajanslarında, televizyonlarda, radyolarda, elektronik gazetelerde muhabir, haber müdürü, yayın yönetmeni, sayfa tasarımcısı, editör, haber fotoğrafçısı, resmi veya özel kurumlarda basın danışmanı gibi birçok alanda çalışma imkanına sahip olur.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda yer alan her bir ders için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler ders öğretim planı içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS Koordinatörü)

Doç. Dr. Eylem ŞENTÜRK KARA (Program Başkanı / Program Koordinatörü) e-posta: eylem.kara@inonu.edu.tr, Telefon: 0(422) 341 0153-196

Arş. Gör. Ayşe Nur GÖRGEN (Program Koordinatör Yardımcısı) e-posta: ayse.dogan@inonu.edu.tr, Telefon: 0(422) 341 0153-199

Bölüm Olanakları

Bölüm, gazetecilik alanında öğretim ve araştırma yapmak için gerekli temel olanaklara sahiptir. Bu olanaklar arasında, modern, teknolojik derslikler, birebir akademik danışmanlık hizmeti, üniversitenin online veri tabanlarından güncel akademik kaynaklara ulaşma imkanı, üçüncü ve dördüncü sınıfta belli seçmeli dersleri alarak istediği konularda uzmanlaşma imkânı yer almaktadır. Bunun yanı sıra, bölümün gelişimine ve zenginleştirilmesine ilişkin diğer olanaklar, mevcut planlar dahilinde edinilmektedir. Bunların başında, bilgisayar laboratuvarları, haber merkezi, fotoğraf stüdyosu gelmektedir. Ayrıca uzman gazetecilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminer ve konferanslar da düzenlenmektedir. Medya kuruluşlarındaki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler de yapılmaktadır.

 

INONU UNIVERSITY FACULTY of COMMUNICATION

JOURNALISM PROGRAMME

History

Inonu University Faculty of Communication was established with the decision of The Council of Ministers decision dated 01.02.2010 and numbered 2010/103. The Department of Journalism has begun to provide undergraduate education at the Fall Semester of 2016-2017 Academic Year with 60 students. The aim of the Journalism Department is to provide students with an understanding of the cause and effect of incidents in the field of journalism, which is known as one of the leading professions in the media sector, in line with the regional, national and international developments and needs and to educate the students who can approach their professional skills with critical and scientific criteria and can renew their professional skills in accordance with the requirements of the epoch, technological developments and possessing ethical values. The department gives education on the departments of Department of General Journalism, Department of Press Economics and Management, Department of Press and Publication, Department of Informatics. The department provides education in daytime education.

Qualification Awarded       

The Bachelor's Degree in Journalism Department is awarded to the graduates who have successfully completed all courses in the curriculum.

Level of Qualification         

Bachelor’s Degree

Admission Requirements    

To be able to gain adequate relevant field score from YKS exam organized by ÖSYM and to fulfil the conditions of “new enrolment” on the web page of Inonu University Student Affairs Office.

Specific Arrangements for Recognition of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Recognition of former education in Turkish Higher Education institutions vertical, lateral and intercollegiate transfers are fulfilled according to regulation, defined by Council of Higher Education, which is related to transfers between associate’s and bachelor’s degree and credit transfers between double major, minor programs and intercollegiate transfers. Exams of exemption are organised at the start of each year at the University for compulsory English Language course. The students who believe that they have achieved the learning outcomes from this course are given the right to take the exemption exam. The students who achieve a passing grade from this exam are held exempt from this course in the curriculum.

Qualification Requirements and Regulations

Successful completion of all courses in the program (equivalent to a total of 240 ECTS) by fulfilling the conditions of the term requirements and having a grade point average of at least 2.00 out of 4.00 is a necessary condition for graduation.

Profile of the Programme   

Graduates of the Department of Journalism have the opportunity to work in public and private media organisations. They can work for the first possible tasks such as photographer, reporter, editor, publishing director, page designer, news director in magazines, newspapers, news agencies, Internet news sites, radios, televisions and take responsibilities in media units of public and private organisations. Graduates of our department who want to increase their competency in journalism or to pursue an academic career by taking graduate education can continue their master and doctorate education in order to achieve these objectives. Our students can do teaching profession related with their fields with the pedagogical formation education which they will take from the faculties of education during the education period or later.

Occupational Profiles of Graduates

Students who graduated from the Department of Journalism with a bachelor's degree have the opportunity to work in national and local newspapers, magazines and news agencies, television, radio and electronic newspapers such as reporters, news director, publishing director, page designer, editor, news photographer and press advisor in public or private organisations.

 

Access to Further Studies   

The graduates holding Bachelor’s Degree with a valid score from the Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Exam (ALES) and have sufficient knowledge of the English language are eligible to apply to Graduate programmes in the same or in related disciplines.

Examination, Assessment and Evaluation

Methods for assessing and evaluating the lectures within the programme are highlighted in the educational plans which have been prepared by the academic staff who teach the lectures.

Method of Study (Full-Time)         

Full-Time.

Address and Contact Information (Programme Director, ECTS Coordinator)

Assoc. Prof. Dr. Eylem ŞENTÜRK KARA (Programme Director / Programme Coordinator) e-mail: eylem.kara@inonu.edu.tr, contact number: 0(422) 341 0153-196

Ress. Assist. Ayşe Nur GÖRGEN (Vice Programme Coordinator) e-mail: ayse.dogan@inonu.edu.tr, contact number: 0(422) 341 0153-199

Department Opportunities

The department has the basic opportunities to conduct teaching and research in the field of journalism. These opportunities include modern, technological classrooms, one-to-one academic counseling services, access to up-to-date academic resources from the university's online databases, specialization in the subjects by taking elective courses in the third and fourth year. In addition, other opportunities related to the development and enrichment of the department are acquired within the existing plans. Among these are computer labs, newsroom and photography studio. In addition, various seminars are held where expert journalists convey their knowledge and experiences. Technical trips are also organized to see and learn on-site applications in media organizations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü, 44280, Malatya, Türkiye, Tel: +90 422 377 30 00