YAYIM İLKELERİ

Amaç
 
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin amacı, temelde hukuk ve hukukla ilişkilendirilebilen diğer bilim alanlarında özgün ve bilimsel çalışmalara dayanan makalelerin yayımlanması suretiyle ulusal ve uluslararası literatüre katkıda bulunmaktır.  
 
Kapsam
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ve basılı ortamda yayımlanan hakemli bir dergidir.
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin içeriği, hukuk ve hukukla ilişkilendirilebilen disiplinler arası nitelikteki çalışmalardır. Bu kapsamda akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen makale, karar incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, kitap incelemesi çeviriler kabul edilmektedir. Derginin yayın dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
 
MAKALENİN ŞEKLİ ÖZELLİKLERİ
Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen makaleler aşağıda sıralanan şekil şartlarına göre hazırlanmalıdır.
1. Sözcük Sınırlaması: 2017 yılından itibaren geçerli olmak üzere, dergimize gönderilen makalelerde sözcük sayı sınırı en az 4.000 en fazla 10.000 olarak belirlenmiştir.
2. Yazı karakteri: Makalenin genel gövdesi Times New Roman yazı karakterinde, 11 punto harf boyutunda, 1 satır aralığıyla, sağ ve sol kenarlara yaslanarak yazılır. Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır.
3. Bölüm, başlık ve alt başlıklar: Birinci düzey başlıklar makalenin genel gövdesine uygun olarak 11 punto, sola dayalı, koyu renk ve büyük harflerle yazılır. İkinci düzey başlıklar yine 11 punto, sola dayalı, koyu ve ilk harfi büyük olarak yazılır. Sırasıyla üçüncü, dördüncü ve varsa beşinci ve altıncı düzey başlıklar yine 11 punto, sola dayalı ve ilk harfi büyük olarak yazılır.
Örnek;
  1. HUKUKA UYGUNLUK HALLERİ
  1. Meşru Savunma
  1.    Şartları
  1.    Saldırıya İlişkin Şartlar
 
4. Açıklama ve dipnotlar: Gerek referans göstermek için olsun, gerekse ek açıklama yapmak için olsun dipnotlar tek satır aralığı ile 9 punto ile metin içinde ilgili yerde satır üstüne küçük rakamla (1,2,3…) sıra numarası konarak verilir. Daha sonra aynı sıra numarası ile metin altında dipnot çizgisiyle ayrılmış kısma, ana metin hizasında dipnotun kaynağı yazılır.
5. Hizalama ve satır aralıkları: Makalenin gövde metni 1 satır aralık verilerek, iki yana yaslanmış (block) biçiminde ve her başlıktan sonra bir satır boş bırakılarak yazılır. Paragraflar bir üstteki paragraftan (soldan) 1cm içeriden başlayacak şekilde ve aralarında fazladan bir boşluk bırakılmaksızın yazılır.  Ancak üç satırdan fazla olan tırnak içindeki (“…”) doğrudan alıntılar ayrı bir paragraf olarak, soldan 1,5cm içeri alınarak, tek satır aralığı ile 10 punto olarak yazılır.
6. Sayfa numaraları: Sayfa numaraları makalenin metninin bulunduğu sayfalardan başlayarak Arap rakamlarıyla (1, 2, 3…) sağ alt köşede gösterilir.
7. Türkçe ve İngilizce özet sayfası: Yazıların Türkçe ve İngilizce özetinin yanı sıra, başlık ve anahtar kelimeleri de yine Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetler,  en az 150 en fazla 300 sözcük olmalıdır. Özet metni, Times New Roman yazı karakterinde 10 punto olmalıdır. Türkçe özet metnin hazırlanmasında olduğu gibi, İngilizce özet metnin hazırlanmasında da aynı özenin gösterilmesi gerekir, çünkü araştırmanın uluslararası akademik çevrelerde tanınması İngilizce özet metni aracılığıyla olmaktadır.
          8. Dipnot ile referans gösterme: Dipnotlar genel olarak şu iki amaç için kullanılır: a) Ana metinde geçen bir kavram veya konu hakkında ilave bilgi ve açıklamalar yapmak, b) doğrudan veya dolaylı bir aktarım için sayfa altında referans göstermek. Dipnotlar ister bilgi ve açıklama yapmak için verilsin, ister referans göstermek için, 1, 2, 3 şeklinde rakamlarla numaralandırılır. Bir dipnotun ana metindeki ve sayfa altındaki rakamından sonra boşluk bırakılmaz, sayfa altındaki rakamların öncesine ve sonrasına herhangi özel bir işaret konmaz. Sayfa altındaki dipnot metni, dipnot çizgisinin altına, üstündeki ana metinle aynı hizada olacak şekilde 9 punto ve tek satır aralığında yazılır ve sonuna nokta konur.
Bir kaynak dipnot ile referans gösterilirken: Kaynağın ilk kez referans gösterildiği dipnotta, bu kılavuzun kaynak hazırlanmasına yönelik esaslarına göre, ayrıntılı künyesi verilir. Aynı kaynağa daha sonraki referanslarda geçmesi durumunda ise aşağıdaki örneklere uygun olarak kısa künye verilir.
 
8.1. Tek yazarlı kitap:
İÇEL, Kayıhan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, Beta Yayınları, İstanbul 2015, s. 67.
Aynı yazara ikinci kez atıf yapıldığında;
İÇEL, s. 67.
Aynı yazara ait birden fazla esere atıf yapılıyorsa ilk atıfta parantez içerisinde sonradan ne şekilde atıf yapılacağı gösterilir;
EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Borçlar Genel), 19. Bası,  Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s. 568.
EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Borçlar Özel), 2. Bası,  Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s. 549.
EREN, Borçlar Özel, s. 700.
8.2. İki yazarlı kitap:
HAKERİ, Hakan / ÜNVER Yener: Ceza Muhakemesi Hukuku Cilt 1, 8. Bası, Adalet Yayınları, İstanbul 2013, s. 321.
Aynı yazarlara ikinci kez atıf yapıldığında;
HAKERİ / ÜNVER, s. 541.
8.3. Makale:
ZAND, Joseph: “Article 15 of The European Convention on Human Rights and The Notion of State of Emergency”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 2014, s. 167.
8.4. Elektronik kaynak:
World Health Organization: “Eliminating Forced Coercive and Otherwise Involuntary Sterilization: An Interagency Statement”, www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/201405_sterilization_ en.pdf, (Erişim Tarihi: 15.02.2016)
8.5. Editörlü kitap:
ROHE, Mathias: ”Alman Hukukunda Hekimin Sorumluluğunun Özel Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”, in Şenocak, Kemal / Rohe Mathias / Yarayan, Ali (ed.), Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, İÜHF Yayınları, Malatya 2014, s. 55.
 
 
 
İLETİŞİM ADRESİ:
İnönü Üniversitesi, Elazığ Yolu 15. km, 44280-Malatya-Türkiye

Tel: +90 422 377 49 28
       +90 422 341 04 00
Fax : +90 422 341 04 00


Hukuk Dergi