Yönetmelik

Yönetmelik

 

            İnönü Üniversitesinden:

İnönü Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

             Dayanak

             Madde 3  Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: İnönü Üniversitesini,

             Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez (İBTAM): İnönü Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezini,

             Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisini,

             TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunu,

             DPT: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

             Madde 5 — Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

             a) İnönü Üniversitesinde temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.

             b) Yaratıcı, verimli ve ortak çalışma grupları içeren bir araştırma ortamı oluşturmak.

             c) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

             d) Üniversitedeki bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmak.

             e) İnönü Üniversitesi ile diğer üniversiteler arasında ortak araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla İnönü Üniversitesi ile yapılacak ortak projeler için diğer araştırıcılara da çalışma imkanı sağlamak.

             f) Araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve merkez amacına yönelik bu araştırmalara öncelikli olarak çalışma ortamı hazırlamak.

             g) Avrupa Birliği ile birlikte yürütülen projeler, TÜBİTAK, TÜBA, DPT, İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, sanayi ve diğer kamu kurumlarının desteği ile yürütülen proje çalışmalarına gerekli görülen demirbaş malzemelerin merkez laboratuvarına devredilmesi şartı ile öncelikli çalışma ortamı hazırlamak.

             h) TÜBİTAK, TÜBA gibi ulusal kurumlar ve uluslararası saygınlığı kabul edilmiş kuruluşlardan ödül almış ya da bu kurumlarda danışmanlık hizmeti veren araştırıcılara öncelikle çalışma ortamı hazırlamak.

             i) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz tekliflerini temel araştırmalara engel olmayacak şekilde merkezin olanakları ölçüsünde değerlendirmek.

             j) İBTAM’ın zaman içinde bir Tekno-Park halinde faaliyet gösterebilmesi için gerekli bilimsel ve teknik alt yapıyı hazırlamak.

             k) Üniversitede geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması ve gelirin Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak.

             l) TÜBİTAK/Sanayi/Üniversite Ortak Araştırma Merkezlerinin koordinatörlüğünü yapmak.

             m) Sanayi ile anlaşmalı araştırmaların yapılabilmesi için uygun ortamın oluşturulmasına çalışmak.

             n) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iletişim kurarak Ar-Ge proje destekleri sağlayan bir profesyonel proje üretim merkezi ve danışmanlık birimi olmak.

             o) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve destek birimi oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             Madde 6 — Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             Madde 7 — Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektörce üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

             Merkez Müdürü; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Merkez Müdürü; Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez müdür yardımcıları, laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamak ve Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere görevlendirilirler. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcılarından biri vekalet eder.

             Merkez Müdürünün ya da yardımcılarının Üniversite dışındaki görevlendirme sürelerinin altı ayı geçmesi halinde, Merkeze yeni bir Merkez Müdürü/müdür yardımcısı görevlendirilir.

             Merkez yönetim kurulu ve görevleri

             Madde 8 — Merkez Yönetim Kurulu; biri Merkez Müdürü, ikisi müdür yardımcısı ve diğerleri Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyelerinden olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Diğer dört üyenin; ikisi Fen Bilimleri, biri Mühendislik Bilimleri ve biri Sağlık Bilimleri alanlarında çalışan ve Merkez Müdürü tarafından önerilerek Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen üyelerden oluşur.

             Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır. Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

             Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Merkezin, bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

             b) Sunulan projelerin Merkez amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

             c) Ülke kalkınması, bilimsel ve teknolojik katkı açısından öncelikli proje konularını tespit etmek ve araştırıcıları bilgilendirmek.

             d) Merkez Müdürünün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün konularda karar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             Madde 9 — Merkeze ait akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen elemanlarca karşılanır.

             İta amirliği

             Madde 10 — Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör ita amirliği yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

             Ekipman ve demirbaşlar

             Madde 11— Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetlerinde kullanılır.

             Yürürlük

             Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.


2018 İBTAM