Sayılar

Dış Kapak

Sayının Kapağı

İçindekiler

Cilt 8 Sayı 2'nin Hakemleri

1. Tanımazlıktan Anlaşılmazlık Sorununa: Uluslararası İlişkilerde Karl Marks
Yasin AVCI, Çağlar SÖKER                                                                1-34  PDF
2. İşletme Problemlerinin Çözümünde Kaikaku ve Değişim Mühendisliği’ nin Karşılaştırmalı Analizi
Dilan AYDIN, Mustafa YÜCEL                                                             35-56 PDF
3. Psikolojik Sermaye ve İş Tatmini Ilişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Bünyamin AKDEMİR, Ahmet Mesut AÇAN                                          57-79 PDF
4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Selma KARATEPE, Mehmet Seyda OZAN                                           80-101 PDF
5. Political Justice from of the Qur'an and Traditions’ Perspectives: A Reflection on Political Equality
Mahmood SHAFIEE, Hamid SALIMI                                                    102-124 PDF
6. Political Communication, Citizen Journalism and Cyber-Societies: A Faster Way towards Democracy?
Ekmel GEÇER                                                                                      125-142 PDF


Dış Kapak

Sayının Kapağı

İçindekiler

Cilt 8 Sayı 1'nin Hakemleri

1. Bazı Avrupa Ülkeleri ile Türkiye’nin Lojistik Sektörünün Karşılaştırmalı Analizi

İbrahim Atilla KARATAŞ                                                                                   1-22    PDF
2. Lisans Öğrencilerinin Mutluluk ve Dindarlık İlişkisi: Kırıkkale Üniversitesi Örneği
Latif ÖZTÜRK, İsa Gürkan MERAL, Suat Serhat YILMAZ                                    23-39   PDF
3. Yeni Kamu İşletmeciliği Perspektifinden Çocuk Koruma Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması
Yasemin MAMUR IŞIKÇI                                                                                  40-64   PDF
4. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Kadına İlişkin Söylem ve Politikalarına Bakış: Muhafazakâr Demokratlıktan Muhafazakârlığa Doğru Evrilişin İzdüşümleri
Nezahat ALTUNTAŞ, Yahya DEMIRKANOĞLU                                                   65-96   PDF
5. Tüketici Boykotu Katılım Güdüleri: Muş İli Örneği
Adem UYSAL, Yavuz CÖMERT                                                                         97-125  PDF
6. Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Sermaye Yapıları ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tolga ORAL, Erhan POLAT, Ahmet ŞİT                                                            126-141   PDF


Dış Kapak

Sayının Kapağı

İçindekiler

Cilt 7 Sayı 2'nin Hakemleri


Dış Kapak

Sayının Kapağı

İçindekiler

Cilt 7 Sayı 1'in Hakemleri

1. The Contribution of Tourism to Economic Growth: A Research on the Turkey
Harun BAL, Emrah Eray AKÇA, Murat BAYRAKTAR 

2. Orta Çağ İktisat Tarihinde Tefecilik Yasağından Kurtuluş
Kürşat Haldun AKALIN         

3. Kapasite ve Mesafe Kısıtlı Periyodik Gezgin Satıcı Problemi ve Genetik Algoritma ile Çözümü: Türk Hava Kuvvetlerine Ait Kargo Uçaklarının (A400M) Çizelgelenmesi ve Rotalanması
Timur KESKİNTÜRK, Emin UZ, Mehmet TOPAL          

4. Türkiye’de Çocuğa Yönelik Sosyal Politika Uygulamaları ve Tarihsel Analizi
Yasemin MAMUR IŞIKÇI, Selma KARATEPE        

5. Türkiye’de Turizm Sektörünün İstihdama Katkısı
Mustafa ŞİT        

6. Türkiye’de Tarımsal Turizmin Gelişme Potansiyeli: Yeşilköy Örneği AB İle Karşılaştırmalı Bir Analiz
Kutay AYTUĞ

7.Gelir Dağılımının Asgari Ücretler ve Çalişma Saatleri Açısından Değerlendirilmesi
Kürşad HACITAHİROGLU, Elvin AYDOĞAN       

8. Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticilerinin Yönetsel Stres Faktörlerine Maruz Kalma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Ferit KÜÇÜK                             

9. Türkiye'de Kamu Yöneticilerinin Yetiştirilmesi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Tahir BAYSAL               

10. Tüketicinin Satın Alma Karar Sürecinde Bilgi Kaynakları ve Güvenirlikleri: Referans Grubu Olarak Yakın Çevrenin Etkisinin İncelenmesi
Yıldırım YILDIRIM                        

11. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD I) ve Mardin İline Etkileri
Seyfettin ASLAN, Yılmaz DEMİRHAN, Muhyettin ERTAŞ           

        
12. Hofstede’nin Örgüt Kültürü Modelinin Potansiyel Girişimcilerin Yetiştiği Çevresel Özellikler Kapsamında Değerlendirilmesi
Mehmet Sadık ÖNCÜL, Mehmet DENİZ, Ali Rıza İNCE                 

       
13. Amatör Spor Kulüplerinin Kuruluşu, Kuruluş Maliyeti ve Vergilendirilmesi: Bir Amatör Futbol Takımı Kuruluş Örneği
Recep KARABULUT, Mahmut AÇAK                              Dış Kapak

Sayının Kapağı

İçindekiler

Cilt 6 Sayı 2'nin Hakemleri

Cihangir CENGİZ, Ömer KURTBAĞ  
1. Türkiye-AB Gümrük Birliğinde Yaşanan Güncel Sorunlar ve Bunlara Olası Çözüm Önerileri
           
Ahmet Hüsrev ÇELİK                                                      
2. Buazizi’den  Rabia’ya, Trablus’tan Şam’a Arap Baharının Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme
                                                                               
Eylem ŞENTÜRK KARA, Mehmet Barış YILMAZ
3. Malatya Yerel Basınında Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Haberlerin İncelenmesi                             
   

Paşa GÜLTAŞ, Mustafa YÜCEL
4. Yeşil Lojistik: Yeşil Ulaşım Hizmetleri Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği                                                     
  

Süleyman EKİCİ 
5. Hayek’te Özgürlük Demokrasi İlişkisi                                                                                 
  

Bülent AKKOYUN, Gökdeniz KALKIN
6. Çalışanların Demografik Özellikleri İle Örgütlerine Duydukları Güven Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzerine Bir Araştırma                                             
   


Dış Kapak

Sayının Kapağı

İçindekiler

Cilt 6 Sayı 1'in Hakemleri

Nazlı NALCI ARIBAŞ  
1. İngiltere ve Fransa’da Merkez – Yerel İlişkilerini Yerellik (Subsidiarity) İlkesi Üzerinden Karşılaştırmak
ÖzetTam Metin

Seyfettin ASLAN, Mehmet ALKIŞ
2. Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçişte Türkiye’nin Modernleşme Süreci: Laikleşme ve Ulusal Kimlik İnşası
ÖzetTam Metin

Orhan GÜNDÜZ, Cumali AYDOĞAN
3. Önlisans Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
ÖzetTam Metin

Osman AĞIR, Abdulkadir BAHARÇİÇEK
4. Rusya Federasyonu’nda Demokrasinin Yerleş(e)memesinin Nedenleri
ÖzetTam Metin

Mevlüt AKYOL, Yasemin KURUCA
5. Sinema Filmlerinin Pazarlanmasında Sosyal Medyanın Kullanımı
ÖzetTam Metin


Dış Kapak

Sayının Kapağı

İçindekiler

Cilt 5 Sayı 2'nin Hakemleri

Mim Sertaç TÜMTAŞ, Cem ERGUN
1. Göç ve Yoksulluk Kıskacında Yıkılan Bir Kent: Van

Musa ÖZTÜRK, Şükrü İNAN 
2. İktisadi Sistemlerde Bölüşüm Sorunu: Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Ortaklık Ekonomisi 

Abdullah MUTLU, Ahmet ARSLAN, Kadir KARTALCI 
3. Gelir Vergisi Açısından Türkiye ve Belçika’nın Karşılaştırılması

Hulisi BİNBAŞIOĞLU, Hakan TUNA 
4. Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarına Yönelik Tutumları: Doğu Anadolu Bölgesindeki MYO Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Suzan ERGUN,  İzzet TAŞAR  
1. Döviz Kuru, Verimlilik ve İhracat Nedensellik Analizi 

Hilmi KIRLIOĞLU, İsmail Fatih CEYHAN
2. Mali Tablo Denetiminde Ön Analitik İnceleme Tekniği Olarak Veri Madenciliğinin Kullanımı: Borsa İstanbul Uygulaması

Savaş Tarkun, H.Oğuzhan Ergür, A. Fahimi Aydın 
3. İşlem Bazlı Manipülasyon Şirketlerinin Vektör Otoregresif Analizi İle İncelenmesi

Kayahan Tüm
4. Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Muhasebeye Yansımaları: Sürdürülebilirlik Muhasebesi

Hakan ERKUŞ, Arslan Can ÜNAL 
5. Yeni Vergi Denetimine Genel Bir Bakış: Uyulması Gereken İlkeler ve İşleyişi

S. Mustafa ÖNEN, Ali YILDIRIM   
6. Kamu Yönetiminde Etik Denetimi: OECD Ülkeleri Örneği

Mehmet ŞENTÜRK
7. Gümrük Birliği Üyeliğinden Günümüze Türkiye’nin Diş Ticareti Üzerine Bir İnceleme

Hasan MEMİŞ 
8. Küreselleşme ve Yoksulluk İlişkisi


Erkan T. DEMİREL , Ahmet YATKIN , Muhammet DÜŞÜKCAN, Neslihan DERİN , Arzu ÇAKINBERK, Mehmet GÜVEN
1. Seçilmişler Hükümdara Dönüşüyor Mu?: Yerel Siyasetçilere Yönelik Hükümdar Liderlik Ölçeği Geliştirme Çalışması 

Fatma FİDAN, Hayrettin ŞAHİN
2. 2000-2012 Yılları Arasında TRA2 Bölgesindeki Göçlerin Yönlendirilmesinde Kamu Yatırımları ve Yatırım Teşvik Belgelerinin Önemi

Halim TATLI
3.Konut Sahipliğinin Belirleyicileri: Hanehalkı Reisleri Üzerine Bir Uygulama

Ayşe ARI
4. Küreselleşme Sürecinde Fırsatçı Politik İş Çevrimi Modelinin Geçerliliği: OECD Ülkeleri Örneği

Hasan Emir AKTAŞ
5. Kadim Yunan ve Erken İslam Dönemlerinin Kölelikle İlgili Anlayış ve Uygulamalarının Karşılaştırılması

Ali AKSOY,  Bünyamin AKDEMİR, Onur YILMAZ
6. İşgörenlerinDuygusal Bağlılıklarıİle Kişisel Özellikleri Arasındaki Farklılığı Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Necati ÇİFTÇİ, Refiye AKKUL
7. Cinsiyetler Arası Gelir Eşitsizliğini Gidermede Bir Araç Olarak Mikro Kredi: Bilecik İli Uygulaması 

Mehmet Şentürk, Yusuf Ekrem Akbaş, Uğur Adıguzel 
8. Uluslararası Ham Petrol ve Altın Fiyatlarının Amerikan Doları ile İlişkisi: Ampirik Bir Uygulama


Nazım KARTAL
1. Tanzimat’tan Cumhuriyete Osmanlı’da Mülki İdare

Mehmet GÜNEŞ
2. Kamu Politikası Oluşturma Sürecinde Yoksulluğun Rolü
 
Meral EROL FİDAN, Hasan CİNİT
3. 01 Ocak 2013 Öncesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde KOBİ Muhasebe Standartlarının Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algı Düzeylerinin Tespitine Yönelik Uygulama (Yalova İli Örneği)
 
Nazlı NALCI ARIBAŞ
4. Kamuda Stratejik Planlamanın “Katılımcılık” Boyutu
 
Abdulkadir BAHARÇİÇEK, C. Emek İNAN
5. Dış Politika’nın Belirlenmesinde Ulusal Güvenlik Algısının Rolü
 
Oğuzhan GÖKTOLGA
6. Aynılık-Farklılık Bağlamında Kimlik Siyaseti


Hakan TÜRKAY, Muzaffer DEMİRBAŞ
1. Türkiye Ekonomisinde Yatırımların Faiz ve Gelir İlişkisinin ARDL Yaklaşımı İle Analizi

Berkant DULKADİR
2. Tekstil İşletmelerinde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Kullanımındaki Memnuniyet Düzeyi ve Malatya

Mustafa GÜLMEZ, Şükran KARACA, Bekir Gökhan DOĞAN
3. Üniversite Öğrencilerinin Radyo Reklamlarına Bakış Açılarını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma

Recep Güneş, Ahmet Fethi Durmuş, Bilal Solak
4. Küreselleşmenin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi

Erkan  T.  Demirel, Ahmet  Yatkın, Muhammet  Düşükcan, Neslihan  Derin, Arzu Çakınberk, Mehmet Güven
5.Yerel Siyasetin Liderleri Olan Belediye Başkanlarına Yönelik Hizmetkâr Liderlik Ölçeği Uyarlama Çalışması

Ramazan Kılıç, Erkan Demirbaş
6. Türkiye’de Kamu İnşaat Harcamalarının Belirleyicileri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

M. Talha ÇİÇEK
7. Şerif Hüseyin Hareketinin Türk ve Arap Ulus-İnşa Sürecine Etkileri


Nilay BAŞOK YURDAKUL, Müjde KER DİNÇER, Mikail BAT
1. Kurumsal İletişim Temelinde Kurumsal Portallar: Hürriyet Haber Portalına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz

Selahaddin BAKAN, Hakan ÖZDEMİR
2. Sosyal Politika Açısından CHP ile AKP’nin Karşılaştırılması

Zafer AKBAŞ
3. Ortadoğu’da Değişim Süreci ve Türk Dış Politikası

Mustafa ÇOLAK
4. Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bireysel Emeklilik Sistemlerinde Vergileme Anlayışı ve Öneriler

Kadir KARTALCI
5. Döner Sermaye İşletmelerinin Yeniden Yapılandırılması


Ali GÜRSOY, Ali Çağlar GÜLLÜCE
1. Emotıonal Intellıgence For Leadershıp (Utılızıng Leadershıp Characterıstıcs For Leaders Wıth Emotıonal Intellıgence): A Case Study In Turkısh Mılıtary

Fikret OTLU, Sibel ÖLMEZ
2. Halka İlk Kez Arz Edilen Hisse Senetlerinin Kısa Dönem Fiyat Performansları İle Fiyat Performansını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, İMKB’de Bir Uygulama

Hüseyin Kutay AYTUĞ
3. Küresel Rekabetin İşletmelerin Üretim Ve İstihdam Yapısı Üzerindeki Etkileri

Kenan TAŞCI, Erkan DEMİRBAŞ
4. Küreselleşme Sürecinde Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi: Tobin Vergisi

Ziya Gökalp GÖKTOLGA, Yusuf AKGÜL
5. Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi: 1998 Ve 2002 Yılları Girdi-Çıktı Analizi Örneği

Muzaffer KOÇ, Nihat AKBIYIK
6. Türkiye’de İş Kazalarının Maliyetleri ve Çözüm Önerileri

Aydın USTA
7. Bilimsel Araştırmalarda Problematik: Projelendirme ve Raporlaştırma

Nilay Başok YURDAKUL, Müjde Ker DİNÇER, Gül COŞKUN
8. Belediyelerde Halkla İlişkiler Yönetimi: İzmir İli Belediyelerine Yönelik Bir Araştırma


Hilmi KIRLIOĞLU, Meral Erol FİDAN
1. İşletmelerde Çevresel Maliyetler ve Bir Uygulama

Üstün ÖZEN, Handan ÇAM, Fulya YALÇIN ASLAY
2. Kalite Boyutları ve Sağlık Hizmeti Unsurları Açısından Hasta Memnuniyetine Bir Bakış: Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde Örnek Uygulama

Recep GÜNEŞ, Yusuf Cahit ÇUKACI
3. Ders Anlatım Yöntemlerinin Öğrenme Üzerine Etkisinin Deneysel Tasarım Yöntemi ile Test Edilmesi:  İnönü Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

Nural İMİK TANYILDIZI, Selma KARATEPE
4. Siyasi Partilerin Gazetelerde Yer Alan Kamuoyunu Bilgilendirme Çalışmalarının Halkla İlişkiler Açısından İncelenmesi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri

Yusuf KARAKILÇIK
5. Küresel Aktörlerin Su Stratejileri ve “Bölgesel Su Birliği” Gerekliliği: Avsubir
 
Şebnem KOLTAN YILMAZ, Said PATIR
6. Kümeleme Analizi ve Pazarlamada Kullanımı
 
Yakup DURMAZ, Reyhan BAHAR (ORUÇ), Murat KURTLAR
7. Kişisel Faktörlerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Ali Yılmaz GÜNDÜZ, Mehmet KAYA, Cahit AYDEMİR
8. Kentiçi Ulaşımında Karayolu Ulaşımına Alternatif Sistem: Raylı Ulaşım Sistemi

Rüştü YAYAR, Süleyman Serdar KARACA, Ahmet TURKUT
9. Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahibi Olmaları Üzerinde Etkili Olan Faktörler: Gaziosmanpaşa Ve İnönü Üniversite’lerinden Ampirik Bulgular


Recep GÜNEŞ, Ahmet Fethi DURMUŞ, Mehtap CEYHAN
1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Sınır Ticareti: Sınır Ticaretinin Gelişimini Engelleyen Faktörler ve Çözüm Önerileri

Fikret BİRDİŞLİ
2. Klasik Dönem Osmanlı Kaynaklarında Devlet Sorunları ve Çözüm Yolları. Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın “Nesayih’ül Vüzera Ve’l-Ümera /Devlet Adamına Öğütler” Kitabının İçerik Çözümlemesi

Fikret OTLU, Gamze Ayça KAYA
3. Çevre Muhasebesi İle İlgili Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma

Abdulkadir BAHARÇİÇEK
4. From Neutralıty to Alıgnment: The Formatıon Of Nato And Turkısh Bıds For Membershıp

Şükran KARACA, Mustafa GÜLMEZ
5. Mobil Pazarlama: Kavramsal Bir Değerlendirme
 
Gökhan TUNCEL
6. Küreselleşme ve Yerelleşme Sürecinde Altmışsekiz Olayları

Recep GÜNEŞ, Fikret OTLU, Ahmet Fethi DURMUŞ
7. Türkiye, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Dış Tġcaret İşlemlerinde Barter Yönteminin Uygulanabilirliği

Nihat AKBIYIK, Muzaffer KOÇ
8. Kıdem Tazminatı Fon Tasarısı Üzerine Düşünceler

 


Sayılar    

@2017 İktisat