Kiralama Servisi

Üniversitemizin özel mülkiyetinde olan ya da Üniversitemize tahsisli taşınmazların kiraya verilmesi ve bu taşınmazlar üzerinde irtifak (üst kullanım) hakkı kurulması için,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve kıyasen uyguladığımız Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale işlemlerini yapmak,

Kiraya verilen ya da üst kullanım hakkı verilen taşınmaz üzerindeki iktisadi işletme ve tesislerin idaremizce belirlenen ve kira sözleşmesine konulan kurallara kiracı tarafından riayet edilip edilmediğinin kontrolünün denetim komisyonu marifetiyle yapılmasını sağlamak,

 İhale sonucu oluşacak ihale bedelinin ödeme şekline göre tahsilinin gerçekleşmesi için ödeme takibini yapmak,

Kiraya verilen ya da üst kullanım hakkı verilen taşınmazlar üzerindeki iktisadi işletme ve tesislerden hizmet alan kişilerden gelen istek ve şikayetler göz önüne alınarak, denetimlerde bulunmak ve olumsuzlukların giderilmesi, daha iyi hizmet verilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı