İNU-YÖS

YÖS başarı puanı bağıl değerlendirme esaslarına göre hesaplanır. Bağıl değerlendirme, bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil, öğrencinin sınava beraber girdiği grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistik temelli bir yöntemdir. Bu amaçla sınava katılan öğrencilerin net doğru sayıları öncelikle, ortalaması 50 standart sapması 10 olan standart T skorlarına ardından da 0-100 aralığında ifade edilen YÖS notuna dönüştürülür. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılır:

 

T = [(X- µ)/ σ]*10 + 50

 

                            30 [2(T - 50) - 10]   

YÖS notu      = 70 +    -------------------------

                            2 (A – 50) - 10

 

T = Bağıl değerlendirmeye dahil edilen öğrencinin doğru sayılarının grubun doğru sayısı ortalaması ve standart sapmasıyla bağıntılı hesaplanan standart puanı

 

X  = Bağıl değerlendirmeye dahil edilen öğrencinin doğru sayısı

 

µ  = Bağıl değerlendirmeye dahil edilen öğrencinin ait olduğu grubun doğru sayısının aritmetik ortalaması

 

σ = Bağıl değerlendirmeye dahil edilen öğrencinin ait olduğu grubun doğru sayısının standart sapması

 

YÖS notu = T skorunun 100’lük sisteme dönüştürülmüş hali

 

A = Bağıl değerlendirmeye dahil edilen öğrenci grubundaki en yüksek (azami) standart T puanıBağlantılar