Kalite Politikamız

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI 

Üniversitemiz, eğitim- öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile topluma sunduğu

hizmetlerde; bilimselliği, yenilikçiliği, şeffaflık ve hesap verebilirliği, benimseyen, insan merkezli bir

kalite yönetim sistemini esas alır.

Kalite politikamız;

·        Güncel bilgi ve becerilerle donatılmış, evrensel değerleri benimsemiş nitelikli bireyler

·        yetiştiren,

·        Araştırmacı ve girişimci bir anlayış ile etkin, verimli ve bilimsel ölçütler doğrultusunda

·        topluma hizmet veren,

·        Etik değerleri, liyakati ve akademik özgürlüğü prensip edinen,

·        İç ve dış paydaşları ile işbirliği ve güvene dayalı ekip ruhuyla çalışmayı ilke edinen,

·        Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri önemseyen,

·        Performans odaklı, katılımcı ve kurumsal değerlere saygı duyan,

·        Oluşturulan şartları benimseyerek sürekli iyileştirmeyi sağlayan,

risk ve süreç odaklı bir kalite yönetim sistemi anlayışını üniversitemize hakim kılmaktır.


Değerler


·       Bilimsellik

·       Adalet

·       Akademik Özgürlük

·       Bireysel, Toplumsal ve Evrensel Değerlere Saygı

·       Liyakat ve Ehliyet

·       Yönetişim

·       Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

·       Yenilikçilik ve Girişimcilik

·       Çevreye Duyarlılık

 

 

ARGE KALİTE POLİTİKASI 

Ulusal ve uluslararası etki yaratabilecek çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmaları desteklemek,

Sürekli iyileştirme sağlamak için teknik altyapıyı güçlendirerek araştırmacıları patent, yayın ve araştırma projeleri üretmeye özendirmek,

Üniversite sanayi işbirliğini artırarak araştırmacıları teknopark arge faaliyetlerine yönlendirmek,

Arge politikamızdır.

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

·        Yönetim ve idari işleyişte görev, yetki ve sorumluluklar ile iş akış süreçlerinin tanımlanarak güvence altına alındığı bir yapı oluşturmak,

·        Personel liyakatinin esas alındığı etkin bir insan kaynakları yönetimi gerçekleştirmek,

·        Mali kaynakları verimli, hukuka uygun, açık ve hesap verilebilir bir şekilde yönetmek,

·        Mali yönetim bilgisine ilişkin verileri zamanında, doğru ve güvenilir bir şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

·        Kalite süreçleriyle bağlantılı, güvenilir, kullanıcı dostu ve etkin bir bilgi yönetim sistemi oluşturmak,

·        Yönetim hizmetlerin verimliliğini nesnel ölçütlerle değerlendirerek sürekli iyileştirme sağlamak,

Yönetim politikamızdır. 

EĞİTİM POLİTİKAMIZ

·        Kurumumuzun vizyonu çerçevesinde, paydaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek eğitim programlarında nitelik ve nicelik olarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak

·        Eğitimin tüm kademelerinde bütüncül bir yaklaşımı esas alarak teorik ve uygulamalı eğitimin bütünleşmesini sağlamak

·        Lisansüstü eğitimde özgünlüğü ilke edinerek markalaşmayı ve bilginin ticarileşmesini sağlamak

·        Eğitimin her alanında disiplinler arası çalışmayı desteklemek ve   uluslararasılaşmayı sağlamak

 

Eğitim politikamızdır.

 

 


@2017 Kalite Kalite Koordinatörlüğü