Hakkımızda


 

23.07.2015 tarih ve 29423 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile ;  yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esaslar düzenlenmiştir. İlgili mevzuat çerçevesinde üniversitemiz iç ve dış değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yürütülmesi  için 13.03.2017 tarih ve 2017/4-21 Karar Sayılı Senato Kararı ile İnönü Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi çıkarmıştır. Bu yönerge gereğince 02.06.2017 tarih ve 2017/6-11 Karar Sayılı Senato Kararı ile İnönü Üniversitesi Kalite Komisyonu  ve komisyonun sekreterya hizmetlerini yürütmek amacıyla İnönü Üniversitesi Kalite Birimi  kurulmasına karar verilmiştir.

 

 

Kalite Kordinatörlüğünün  Görevleri

a) Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçleri belirlemek, uygulamak ve sürdürülmesini sağlanmak,

b) Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirme için ihtiyaçları raporlanmak,

c) Üniversitenin Stratejik Planlama ve Hazırlama faaliyetlerini koordine etmek,

ç) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,

d) Kalite Biriminin  görevleriyle ilgili olarak Üniversitenin tüm akademik ve idari birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

e) Kalite standartlarını takip ederek Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasını sağlamak,

f) Akademik birimlerin Kalite Temsilcileri ile yapılan toplantıları koordine etmek,

g) Görev alanlarıyla ilgili doküman hazırlamak, revizyon yapmak, yayınlamak, kaydetmek ve dağıtım yapmak,

ğ) Kalite iç denetim planını hazırlamak ve iç denetimlerin yapılmasını sağlamak,

h) Kalite temsilcilerinin, iç denetçilerin, süreç sorumlularının ve çalışanların Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitim almalarını sağlamak, konuyla ilgili eğitimler vermek,

ı) Yönetim Gözden Geçirme toplantısı için girdileri hazırlamak, toplantının yapılması, alınan kararların yazılması ve birimlere dağıtımını yapmak,

i) Kalite hedeflerinin belirlenmesini ve hedef bazlı performans ölçümlerinin yapılmasını sağlamak,

j) Kalite Birimi  büro çalışmalarını yönetmek,

k) İç denetim faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak,

l) Dış denetimlerin yapılması için gerekli tedbirleri almaktır.

 


@2017 Kalite Kalite Koordinatörlüğü