S.S.S

Soru 1: Kalite Güvence Sistemi nedir?

Kalite güvence sistemi, bir ürün veya hizmet için belirlenen kalite gereksinimlerinin yerine getirilmesi, karşılanması amacıyla bir plan dâhilinde ve sistematik olarak geliştirilen etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi ise kurumun yönetim, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürekli iyileştirme yaklaşımıyla yürüttüğü planlı ve sistematik etkinliklerin tamamıdır.

Soru 2: Yüksek Öğretim Kurumları İçin Kalite Güvence Sistemi niçin önemlidir?

Yükseköğretim kurumları bir ülkenin gelişmesinde lokomotif görevi görmektedirler. Yükseköğretimde gerçekleştirilen hizmetlerin kalitesi ülkenin geleceğini şekillendirecektir.  Kalite, tüm paydaşların bugünkü gereksinimlerinin en ideal tarzda giderilmesi, gelecekte oluşacak gereksinimleri için ise şimdiden plan yapılmasıdır.  Kalite güvence sistemi kurumun eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme ve yönetim faaliyetlerinin tümünde kaliteyi yakalamaya dönük etkinlikleri barındırmaktadır. Bu yüzden kaliteli hizmet vermek isteyen yükseköğretim kurumları kalite güvence sistemini bünyesine adapte etmelidir.

Soru 3:Paydaşlarımız kimlerdir; paydaşların Kalite Güvence Sistemindeki önemi nedir?

 İç Paydaşlar (Bireyler): Akademik personel, idari personel

İç Paydaşlar (Birimler): Üniversite birimleri

Dış Paydaşlar (Bireyler): Öğrenciler, mezunlar, veliler, işverenler, sağlık hizmetinden yararlananlar

Dış Paydaşlar(Kurumlar): Bakanlıklar,  ÖSYM, Diğer Üniversiteler, TÜBİTAK, Meslek Odaları, Sendikalar, Dernekler …..

Kalite, paydaş gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Bu yüzden paydaşlarımızın kim olduğunu ve gereksinimlerinin ne olduğunu bilmek kalite güvence sistemine yönelik temel girdiyi oluşturur.

Soru 4:Kalite Güvence Sistemi bir belgelendirme süreci midir?

Kalite güvence sistemi belge alındığında biten durağan bir durum değildir. Kalite güvence sistemi paydaş gereksinimleri doğrultusunda sürekli iyileşmeyi hedefler.

Soru 5:TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem eğitimlerinin Kalite Güvence Sistemi içindeki yeri nedir?

Kalite Güvencesi: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemlerdir. Bu bağlamda TS EN ISO 9001:2015Kalite Yönetim Sistem belgelendirme süreci kalite güvence sistemini destekleyen en önemli öğelerden biridir.

  

Soru 6:Kalite Güvence Sistemi ile ilgili mevzuata nasıl ulaşılabilir ?

http://inonu.edu.tr/tr/kalite/277/menu ve .http://www.yok.gov.tr/web/kalitekurulu/67 Web adreslerinden  kalite ile ilgili her türlü mevzuata ulaşılabilir

Soru 7: Birim Kalite Komisyon Üyelerinin Görevleri Nelerdir ?

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunun, kamuoyuna duyurulmasını sağlayacak şekilde Üniversitenin web sayfasında yer almasını sağlamak,

Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.

 Soru 8: Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) nedir?

KİDR kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek ve beş yıl içinde en az bir defa gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecinde esas alınmak üzere, kurum tarafından her yıl hazırlanan rapordur. KİDR’nin amacı, kurumun kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımasına ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamaktır

Soru9:Dış Değerlendirme Süreci nedir?

Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci, kurumun iç değerlendirme sürecinden de yararlanılarak Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan bir değerlendirme takımı aracılığıyla kurumun değerlendirilmesi sürecini kapsamaktadır

Soru 10:Dış Değerlendirme Ölçütlerine Evet-Hayır şeklinde cevap verilebilir mi?

Dış değerlendirme ölçütleri evet-hayır şeklinde cevaplandırılamaz; çünkü bu ölçütler doğrultusunda yapılan faaliyetlerin ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi istenmektedir.  Böylelikle kurumun dış değerlendirme sürecinde cevap aradığı dört ana soruya ilişkin kanıtlara yer verilebilecektir.

Kurum ne yapmaya çalışıyor?

Kurum misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?

Kurum misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor?

Kurum geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor?

 Soru 11: Dış Değerlendirme beş yılda bir mi yapılır?

                Yükseköğretim kurumları, en az beş yılda bir, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında değerlendirilmekle yükümlüdürler. Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme takvimi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanır ve ilân edilir.

Soru 12:Stratejik Planın Kalite Güvence Sistemi İçerisindeki yeri nedir?

Stratejik plan bir yükseköğretim kurumunun, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama ve ilgili performans göstergelerini sürekli izleme sürecidir.

Stratejik planlama ile kalite anlayışlarıyla bütünseldir. Kalite yönetimi ve stratejik planlamanın temel unsurları aynıdır ve sorunların ve fırsatların tanımlanmasında sistematik bir yaklaşım sunarlar

Kalite yönetimi ve stratejik planlamanın başarılı bir şekilde yürütülmesi,   açık bir vizyona, planlama ve üst yönetimin aktif katılımına ihtiyaç duyar.

 Soru 13: Kurumsal Geri Bildirim Raporu nedir ?

YÖK değerlendirme takımları tarafından kurumun  iç değerlendirme raporu  incelendikten sonra,  kuruma yerinde ziyaret gerçekleştirilerek ziyaret süreci sonrasında değerlendirme takımı üyeleri tarafından oluşturulan rapordur. (KGBR)

 

 

 

 

 


@2017 Kalite Kalite Koordinatörlüğü