16 Mayıs 2019

2020-2021 Güz Dönemi Öğrenci Alımı (Güncellendi)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Karaciğer Nakli Enstitüsü Anabilim Dallarına 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, Tezli Yüksek Lisans  ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 17.07.2020 tarih ve 2020/03-02 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ekidir.

 

ÖNEMLİ BAŞVURU VE KAYIT GÜNCELLEMESİ :

Kovid-19 salgın hastalığının devam etmesi nedeniyle Başvuruları şahsen alınması düşünülen ÜNİP, Yatay Geçiş ve Yabacı Uyruklu kontenjanlara başvuracak adayların başvurularını on-line olarak yapmalarına, başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtlarını on-line olarak yapmalarına, Yabancı Uyruklu adayların ise  kesin kayıt için şahsen Enstitüye başvurmaları gerektiğine karar verilmiştir.

 

 

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU TAKVİMİ


Online Başvuru Tarihleri

Online Application Dates

15 Eylül - 27 Ekim 2020

(September 15 - October 25, 2020)

Bilim veya Mülakat Sınavı Tarih ve Saati (Science or Interview Exam Date and Time) Foreign students will take the interview exam online via Google-Meet or Zoom

30 Ekim 2020 - 10:00

(October 27, 2020 – 10:00 am)

Sonuçların İlanı (Announcement of Results)

(29 Ekim) 2 Kasım  2020 (October 30, 2020)

Kesin Kayıtlar Online yapılacaktır (Foreing students will apply as online for registration with required documents)

(30 Ekim- 2 Kasım) 3-5 Kasım 2020

(November 2-4, 2020)

Yedek Kontenjan Duyurusu (Announcement of Reserve Candidates)

(3 Kasım) 6 Kasım 2020 (November 5, 2020)

Yedek Başvuru (Dilekçe Alımı) (Reserve Candidates Application)

(4 Kasım) 9 Kasım 2020 (November 6, 2020)

Yedek Sonuçların İlanı (Announcement of Reserve Candiadate Results(bu iptal)

(4 Kasım) 9 Kasım 2020 (November 9, 2020)

Yedek Kesin Kayıtlar (Registration of Reserve Candidates)

(5-6 Kasım) 10 Kasım 2020 (November 10, 2020)

Online Başvuru Adresi (Online Application Address is on the right)

https://obs.inonu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

Bir aday sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir (A candidate can only apply to one postgraduate program)

Birden fazla programa başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Applications of candidates who apply for more than one program will not be considered)

-Bilim ve /veya Mülakat sınavı yapılacak olan Programlar için Başvurusu ONAYLANAN tüm adayların sınava katılmaları zorunludur. Sınava katılmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Yabancı uyruklu adayların Mülakat sınavına katılmaları zorunludur (Foreign students have to take the Interview exam. Applications of candidates who do not take the exam will be canceled)


 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

On-line Başvuru:

§  On-line başvurularda Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, ALES Bilgileri, YDS Bilgileri (Doktora için Zorunlu) ve Mezuniyet Bilgileri eksiksiz doldurulacaktır.

§  On-line başvurularda istenen ALES, YDS, Diploma ve Transkript belgeleri pdf formatında sisteme yüklenilecektir.

§  Adayların başvurabilmesi için ALES puanının yüksek lisans için en az 55, doktora için en az 60 puan olması, Yabancı dil sınav puanı yüksek lisans için zorunlu değil, doktora için en az 55 puan olması gerekir,

§  Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. İstenilen bilgilerin yanlış veya hatalı olması durumunda adayın başvurusu reddedilir. Programa kayıt yaptırmış olsalar dahi kayıtları iptal edilerek ilişikleri kesilecektir.

  • On-line olarak yapılan başvuruda adayların sisteme girmiş olduğu bilgiler ile değerlendirilme işlemi gerçekleştirilecek olup, hatalı bilgi girilmesi durumunda herhangi bir düzeltme yapılmayacak ve başvuru değerlendirme dışı bırakılacaktır.

§  Sınav yapılacağı belirtilen anabilim dallarında ilan edilen kontenjandan az başvuru olması durumunda sınavın yapılıp yapılmayacağına ilgili anabilim dalı başkanlığı karar verecektir.

§  Sonuçlar Enstitümüz Web sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

 

Yabancı Uyruklular İçin İstenilen Belgeler (Yabancı Uyruklu Başvurular Şahsen yapılacaktır.)

-          Lisans veya yüksek lisans diplomasının dış temsilcilikten onaylı örneği, (Yurtdışı üniversitelerinden mezun adayların diplomalarının hem orijinalinin hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler-veya noter onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği)

-          Onaylı not durum belgesi örneği, (Yurtdışı üniversitelerinden mezun adayların not durum belgesi hem orijinalinin hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler-veya noter onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği)

-          Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

-          Kimlik belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlikle ilgili kısımlarının fotokopisi)

-          Türkçe seviye tespit sınavından B2 ve üzeri düzeyde başarılı olduğunu gösterir belge. (Bu belgeler Üniversitemiz TÖMER birimince kontrol edilecek, belgesi uygun bulunmayan adaylar Türkçe seviye tespit sınavına tabi tutulacaklardır.) 

-          Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.

-          B2 Düzeyinde Türkçe Dil Yeterlilik belgesi olmayan adaylar Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Türkçe Seviye Tespit Sınavına tabi tutulacak olup, bu sınavın tarihi daha sonra Üniversitemiz TÖMER birimi tarafından duyurulacaktır.

-          Başvuru Dilekçesi, (Enstitümüz Web sayfası formlar ve dokümanlar kısmında mevcuttur)

-          Geçerli bir pasaport ve öğrenci vizesi,

-          Klinik uygulaması olan sağlık alanları için Diploma Denklik Belgesinin aslı veya onaylı sureti ile Klinik uygulama gerektirmeyen sağlık alanları için Tanınma Belgesinin aslı veya onaylı suretini getirmeleri,

-          Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklulardan; kendi hesabına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, öğrenimleri sırasında aldıkları dersler ve başarı notlarını gösteren belgeler ve bu belgelerin resmi onaylı Türkçe çevirileri ile enstitü müdürlüğüne başvururlar.

 

 

DEĞERLENDİRME

 

SINAV YAPILMAYAN Anabilim Dallarında;

 

Tezli Yüksek Lisans: ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %30’u ile yabancı dil puanının %10’unun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır.

Yabancı dil puanı olmayan adayların, yabancı dil katkı puanı sıfır olarak alınır.

Eşitlik durumunda ALES ve Yabancı Dil puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

 

Doktora:  ALES, TUS veya DUS puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ile hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının %30’u, (diğer yüksek lisans derecesine sahip adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının %30'u) toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır

Eşitlik durumunda ALES, TUS veya DUS ve Yabancı Dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

 

SINAV YAPILAN Anabilim Dallarında;

 

Tezli Yüksek Lisans: ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, bilim sınavında veya mülakatta alınan notun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır.

Yabancı dil puanı olmayan adayların, yabancı dil katkı puanı sıfır olarak alınır.

Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

 

Doktora: ALES, TUS veya DUS puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u, mezuniyet not ortalamasının (yüksek lisans mezunlarının lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının) %20’si ile sınav notunun (Bilim sınavı veya mülakatı birlikte yapılması durumunda her iki sınavın ortalaması esas alınır) %20’sinin toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük aday/adaylar sıralama dışı bırakılır.

Eşitlik durumunda ALES, TUS veya DUS ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

 

Yabancı Uyruklu Adayların Değerlendirilmesi:

-          Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran, mülakata giren ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

-          Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

-          Doktora programlarına lisans mezunu olarak başvurabilmek için beş veya altı yıllık lisans eğitim programlarının birinden mezun olmak gerekir.

-          Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

-          Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

-          Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için en düşük mülakat puanı; yüksek lisans programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 50, doktora programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 60 olması gerekir.

-          Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 60, doktora programı yerleştirme puanı en az 65 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır.

-          Denklik belgesi ile başvuran adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt, diğerleri şartlı* kayıt hakkı kazanır. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

-          Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlendirilir.

Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar başvurduğu alan ile ilgili mülakat sınavına girerler.

 

 

ELDEN ALINAN BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

 

Tezli Yüksek Lisans İçin İstenen Belgeler

-          Lisans Diplomasının aslı veya onaylı sureti veya e-devletten alınan Mezun Belgesi.

-          Lisans not transkriptinin aslı veya onaylı sureti. (Adaylar mezun oldukları üniversitenin varsa not dönüşüm tablosunu, yoksa YÖK dönüşüm tablosunu kullanacaklardır.),

-          ALES puanı veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puan belgesinin ÖSYM Kontrol Kodu bulunan sureti. Sınav sonuç belgesinin son 5 (beş) yıl içinde alınmış, notunun en az 55 (elli beş) puan olması gerekmektedir,

-          Varsa, YDS, YÖK-DİL veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarına girdiğini gösterir ÖSYM Kontrol Kodu bulunan, son 5 (beş) yıl içerisinde alındığını gösterir belge,

-          Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-          Başvuru Dilekçesi (Enstitümüz web sayfası formlar ve dokümanlar kısmında mevcuttur)

-          Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

 

Doktora İçin İstenen Belgeler

-          Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti veya e-devletten alınan Mezun Belgesi.

-          Lisans ve/veya yüksek lisans not transkriptinin aslı veya onaylı sureti. (Adaylar mezun oldukları üniversitenin varsa not dönüşüm tablosunu, yoksa YÖK dönüşüm tablosunu kullanacaklardır.)

-          ALES puanı veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puan belgesinin ÖSYM Kontrol Kodu bulunan sureti. Sınav sonuç belgesinin son 5 (beş) yıl içinde alınmış, notunun en az 60 (Altmış) puan olması, TUS belgesi ile başvuran Tıp Fakültesi mezunu adayların TUS temel tıp bilimleri puanının 0.7, klinik tıp bilimleri puanının ise 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen TUS temel tıp puanının en az 50 olması gerekir. DUS belgesi ile başvuran diş hekimliği fakültesi mezunu adayların DUS temel bilimleri puanı ile klinik bilimler puanlarının 0,5 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen DUS temel puanının en az 50 olması gerekir,

-          YDS, YÖK-DİL veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarına girdiğini gösterir belgenin ÖSYM Kontrol Kodu bulunan, Son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla en az 55 (elli beş) puan aldığını gösterir belge,

-          Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-          Başvuru Dilekçesi (Enstitümüz web sayfası formlar ve dokümanlar kısmında mevcuttur)

-          Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti

 

 

 

 


ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KABUL KOŞULLARI

 

ANABİLİM DALI

Normal Kontenjan

Yatay Geçiş

 ÜNİP

Yabancı Uyruklu

ALES PUAN TÜRÜ

GİRİŞ SINAV ŞEKLİ

Tezsiz YL

Tezli YL

DR.

Tezli YL

DR.

Tezli YL

DR.

Tezli YL

DR.

Karaciğer Nakli Anabilim Dalı Karaciğer Nakli Cerrahisi Doktora Program

-

-

4

-

-

-

-

-

1

SAYISAL

Mülakat

Doktora Giriş Koşulları: Genel Cerrahi Anabilim Dalında uzmanlığını tamamlamış olmak.

 

Karaciğer Nakli Anabilim Dalı Karaciğer Nakli Anesteziyolojisi Doktora Program

-

-

1

-

-

-

-

-

1

SAYISAL

Mülakat

Doktora Giriş Koşulları: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Karaciğer Nakli Anabilim Dalı Transplantasyon Koordinatörlüğü YL Program

-

4

-

-

-

-

-

1

-

SAY / SÖZ / EA

Mülakat

Yüksek Lisans Giriş Koşulları: İlahiyat Fakültesi,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans mezunları kabul edilir.

 

* Yabancı uyruklulardan şartlı kaydedilen adayların önceki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına ilişkin YÖK görüşü alındıktan sonra programa kesin kayıtları yapılır. Olumsuz görüş gelmesi halinde kayıtları iptal edilir.

 


KARACİĞER NAKLİ ENSTİTÜSÜ