Bina Sınav Sorumlusu (BSS)

Bina Sınav Sorumlusu
 
Görev Tanımı: Sınav günü, sınav evraklarını Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesinden teslim alır. Sınavın gerçekleştirileceği binada sınavın “Sınav Uygulama Yönergesine” uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Sınav tamamlandıktan sonra sınav evraklarını yine Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesine teslim eder. Bina Sınav Sorumlularının görev ve sorumlulukları aşağıda Ek-1’de verilmiştir.
 
Görev Sahibi: Öncelikli olarak üniversitelerde aktif olarak çalışan öğretim üyeleri (profesör, doçent ve yardımcı doçent olanlar) arasından görevlendirilir. Öğretim üyesinin yeterli olmadığı durumlarda merkezi atamada Öğretim Görevlisi Doktor, Araştırma Görevlisi Doktor, Okutman Doktor, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi unvanındaki akademisyenler arasından atama yapılır.
 
Görevli Sayısı: Sınav yapılan her bina için bir görevli.
 
Özel koşullar: Unvan hiyerarşisi dikkate alınarak görevlendirme yapılır. Kişiler kendi çalıştıkları binada Bina Sınav Sorumlusu olarak görevlendirilemezler.
 
Görev Süresi: Sınav günü sınavdan en az iki (2) saat önce başlar, sınav sonrasında sınav evrakını Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesine teslim ettikten ve ertesi gün saat 12:00’a kadar elektronik ortamda (www.gis.osym.gov.tr) bina sınav tutanağını doldurduktan sonra sona erer.
 
Görev Mahalli: Sınav günü sınav binaları
 
Atama prosedürü: ÖSYM tarafından merkezi görevli atama prosedürü dikkate alınarak atama yapılır.
 
Atayan kurum: ÖSYM- Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanlığı, Ankara.
 
Görev ve sorumluluklar: Ek-1’de tanımlanmıştır.
 
Not: Bu doküman, ÖSYM'nin "Sınav Görevlisi Tanımlama ve Atama Süreci" dokümanından faydalanılarak oluşturulmuştur.
 
Ek-1: Bina Sınav Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları
Sınavın, görevli olduğu binada ve binanın bütün salonlarında Sınav Uygulama Yönergesine uygun biçimde yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Sınavı Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı ve Bina Yöneticisi ile koordineli bir şekilde görev yürütür. Sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce sınavın yapılacağı binada hazır bulunur. Görev ve sorumlulukları aşağıda listelenmiştir.
1. ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesi’ni okur. Kendisi ile ilgili bölümleri dikkatle inceler. Ayrıca sorumluluk alanı ile yakından ilişkili olduğu için aşağıda verilen Ek-2’deki Bina Sınav Sorumlu Yardımcısının, Ek-3’teki Bina Yöneticisinin, Ek-4’teki Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisinin, Ek-5’teki Salon Başkanlarının, Ek-6’daki Gözetmenlerin, (Gerekiyorsa) Ek-7’deki Engelli Salon Görevlisinin, Ek-8’deki Yedek Gözetmenlerin, Ek-9’daki Hizmetlilerin, Ek-10’daki Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesinin ve Ek-11’deki Bina Güvenlik Görevlilerinin görev ve sorumluluklarını okuyarak öğrenir. Binasında görev ihmali yapan görevlileri uyarır, gerekirse haklarında tutanak tutar ve bu ihmalleri Görevli İşlem Sistemi (GİS) üzerinden dolduracağı raporda belirtir.
2. Sınavdan önce Sınav Koordinatörlüğü tarafından yapılacak eğitim ve bilgilendirme toplantısına mutlaka katılır.
3. ÖSYM Sınav Günü Masası telefon numarasını (4446796) yanında bulundurur ve kolay erişebileceği bir yere kaydederek sorunların olması halinde arayarak hızlı çözümler üretir.
4. Sınav binasına adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimsenin alınmamasını sağlar. Adayların sınav binalarına girişlerinde kimlik kontrollerini yapar/yaptırır. Adayların sınav binasına alınması için güvenlik kontrollerinin süresini, sınava girecek aday sayısını ve bina giriş koşullarını göz önüne alarak Salon Sınav Evrakı Poşetini salon başkanlarına teslim etmeden önce Bina Güvenlik Görevlilerine adayların binaya girişi için talimat verir. Güvenlik kontrollerinde bayan güvenlik elemanı yok ise binada görev yapan bayan yedek gözetmeni gerekli kontrolleri yapması için görevlendirir.
5. Sınav günü binasında görevli olan Bina Yöneticisi ve Salon Başkanlarıyla sınav günü sınav başlamadan önce görevli oldukları binada toplantı yapar ve Sınav Uygulama Yönergesini birlikte inceleyerek kuralları, görev ve sorumlulukları gözden geçirir.
6. Bina Yöneticisi ile zamanında görüşerek salonların Salon Tanıtım Formundaki düzene getirilmesini ve bu formların sınavdan en az bir gün önce salon kapılarına asılmasını sağlar. YGS, KPSS sınavları gibi büyük sınavlar öncesinde görevli olduğu binaya giderek ilgili işaretlemelerin yapıldığı ve formların asıldığını kontrol eder.
7. Sınav başlamadan önce internet bağlantısının kesildiğini; bilgisayar, faks ve fotokopi makinelerinin kapalı olduğunu kontrol eder.
8. Sınav günü, görev yapılan binaya ait sınav evrakını Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesinden Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı ile birlikte imza karşılığında teslim alır. Bu sırada Görevlendirme Belgesini, Görevli Kartını ve T.C. Nüfus Cüzdanını (veya süresi geçerli pasaport) yanında bulundurur. Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisinin binaya ait sınav evrakını bina sınav sorumlusundan başkasına teslim etmesi yasaktır. O nedenle bina sınav evrakını kendisi teslim alır. Başkasına bu görevi veremez.
9. Bina Sınav Evrakı Kutularını, Bina Sınav Sorumlusu odasına getirterek açar ve her kilitte seri numarası bulunduğundan emin olur. Binaya ait ilk kutudan çıkacak olan Bina Sınav Sorumlusu yazısını odanın kapısına asar. Kutuları açtıktan sonra kesilen kilitleri kesinlikle atmaz tekrar aynı kutu içine koyarak ÖSYM Merkezine gönderir.
10. Sınavın güvenliği ve adayların tedirgin olmamaları için, Yardımcısı ve Bina Yöneticisi ile iş birliği yaparak binaya, adaylar ve görevliler dışında kimsenin girmesine izin vermez.
11. Sınav binasına Bina Güvenlik Görevlilerinin zamanında geldiğini kontrol eder. Zamanında gelmeyen görevlileri veya gerektiği gibi güvenlik hizmetini sunmayanları ÖSYM’ye rapor eder.
12. Bina Güvenlik Görevlileriyle iş birliği yaparak Sınav Uygulama Yönergesinde yer alan ve sınav binasına alınması yasak olan eşyalarla, cep telefonu veya herhangi bir elektronik, mekanik cihazla gelen adayların/görevlilerin sınav binasına girmelerine kesinlikle izin vermez.
13. Sınav görevlilerinin görevlerini yapabilmesi için, Görevlendirme Belgesi, Görevli Kartı ve Geçerli Nüfus Kimlik Belgesini yanında bulundurmaları gerekir. Bu belgeleri eksik olan görevlilerin sınav binasına girmesine izin vermez, insiyatif kullanmaz.
14. Binaya ait ilk kutudan çıkması gereken Bina Sınav Formları içindeki Görevli Listesini esas alarak binada göreve gelen kişilere Görevlendirme Belgesi, Görevli Kartı ve T.C. Nüfus Cüzdanını (veya süresi geçerli pasaport) mutlaka kontrol ederek görevli oldukları salonları bildirir, liste üzerindeki ilgili yeri imzalatarak, göreve geliş saatini kaydeder.
15. Görevlilerin Sınav Görevli Kartını yakalarına görünür bir şekilde takmasını sağlar.
16. Salon Başkanlarına adayların salona alınırken, salon kapısında Salon Aday Kontrol listesinde yer alan bilgileri ve fotoğrafını kontrol ederek alınması gerektiğini belirtir.
17. Sınav başlamadan önce yoklama yaparak göreve gelmeyenlerin yerine Yedek Gözetmenleri görevlendirir. Binada yedek gözetmenlerin yetersiz kaldığı durumlarda ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğüne başvurarak yedek gözetmen isteyip ilgili salonlarda görevlendirir.
18. Salon Başkanının görevine gelemediği durumlarda, ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğüne telefonla bilgi verip gerekli onayı sözlü olarak aldıktan sonra niteliği uygun olan bir gözetmeni Salon Başkanı olarak görevlendirir.
19. Binada görevli değişikliği yapılmış ise mutlaka Görevli Değişiklik Formlarında bu değişikliği belirtir.
20. Salon Sınav Evrakı Poşeti/Poşetlerini ve içinde salondaki aday sayısı kadar kalem, silgi vb. olan paketini sınav başlama saatinden 30 dakika öncesinden başlayarak, Salon Başkanlarına kimlik denetimi yaparak imza karşılığında teslim eder.
21. Salon Sınav Evrakı Poşetlerinin dağıtımını tamamladıktan sonra boş kutuları ve Bina Sınav Formlarını koruma altına alır.
22. Sınav başlamadan önce salonların sınav koşullarına uygun olup olmadığını kontrol eder. Eğer var ise eksikliklerin giderilmesini sağlar.
23. Görevli olunan sınav binasında, “Saate Entegre Kamera” ile kamera kaydı yapılacak ise tüm salonlardaki saate entegre kameranın çalışır durumda olup olmadığını sınav başlamadan önce kontrol eder. Saate entegre kameranın çalışmadığı durumlarda yedek cihazla değiştirilmesi için İl Sınav Koordinatörlüğü’nü arar.
24. Sınav başlamadan 15 dakika önceye kadar binaya gelen adayları içeriye alır. Bu süreden sonra gelen adayları her ne sebeple olursa kesinlikle binaya almaz.
25. Sınav sırasında binada bayılan, sağlık sorunları yaşayan vb. adayların olması durumunda diğer adayları rahatsız etmeden adayın Bina Sınav Sorumlusu Salonuna getirilmesini sağlar ve ilgili sağlık hizmetinin gelmesini talep eder. Durumu rapor eder. Adayların tekrar sınıflara geri dönmesine kesinlikle müsaade etmez. Adayın acil sağlık hizmeti alması gerektiği durumlarda İl Sınav Koordinatörlüğünü arayarak bilgi verir.
26. Acil ve beklenmeyen durumlarda ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğüne başvurarak onun talimatları doğrultusunda hareket eder. Sınav evrakının korunmasını gerekirse güvenlik kuvvetleri eşliğinde evrakın güvenli bir bölgeye taşınmasını sağlar.
27. Bir aday sınavın herhangi bir anında sınavı bırakıp dışarı çıkmak isteyebilir. Sınav süresinin ¾’ü tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınava devam etmek istemeyen aday sınav salonundan dışarı çıkarmaz. Ancak bu kurala uymayarak sınav salonundan çıkan adayı sınav süresinin ¾’ü tamamlanıncaya kadar binada bekletir. Binadan çıkmak için ısrar eden aday olduğunda Bina Güvenlik görevlilerinden yardım alır. Bu süre dolmadan binayı terk eden adayla ilgili Tutanak tutar. Bu süreler, LYS gibi çok oturumlu sınavlarda sınav veya her bir test için özel olduğundan ilgili sınavın kılavuzunda süreler ile ilgili bölümleri dikkatlice okuyup ona göre hareket ederler.
28. Binada yedek soru kitapçığı ve yedek cevap kâğıdı bulunmamaktadır. Bu nedenle salonlardan yedek soru kitapçığı/cevap kâğıdı poşeti ihtiyaç olduğunda ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğüne başvurarak hemen yedek sınav evrakı sağlar. Yedek sınav evrakının gelmesi durumunda açılmamış ve üzerinde herhangi bir işlem yapılmamış sınav evrakının kullanıldığından emin olur. Sınav Başlamadan önce salonları dolaşarak Salon Başkanlarına, adayların Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdında doğru yazıp kodlamaları ile aday soru kitapçıklarında yer alan Karekodların Salon Aday Yoklama Listesine doğru olarak yapıştırılması konusunu tekrar hatırlatırlar.
29. Zaman zaman salonları dolaşarak sınavın kurallara uygun biçimde yürütülmesini sağlar.
30. Sınav kurallarına özen göstermeyen aday ve görevliler ile Sınav Görevli Kartını yakasına takmayan görevlileri uyarır.
31. Salon kapılarının zorunlu bir neden olmadıkça sınav süresince açık tutulmasını sağlar.
32. Sınav süresince sınavın Sınav Uygulama Yönergesi ve kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlar.
33. Sınav sırasında binada ve binanın çevresinde sessizliğin sağlanması son derece önemlidir. Bu konuda tüm sınav görevlilerini uyarır ve sessizliğin bozulmasına yol açan olay olursa hemen müdahale eder.
34. Binada, gerektiğinde talep ettiğiniz yardımları sağlamak üzere Bina Güvenlik görevlileri bulunur. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında bu görevlilerden yardım alır.
35. Bina Sınav Formları içinde yer alan Tutanak, Form vb. doldurur.
36. Görevli Değişiklik Formunu doldurur. Şehir İçi Sınav Evrakı Görevlisi sınav evrakı ile birlikte her Bina Sınav Sorumlusuna iki (2) adet Görevli Değişiklik Formu verir. Formların ikisine de binadaki görevli değişikliklerini işler. Formlardan birisi Bina Sınav Sorumlusunda kalır diğeri ise sınav sonunda sınav evrakı ile birlikte Şehir İçi Sınav Evrakı Görevlisine elden teslim ederek, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğüne ulaştırılmasını sağlar. Sınav Koordinatörü Görevli Değişiklik Formunu elektronik ortamda doldurularak yapılan görevli değişikliklerini ÖSYM’ye iletir.
37. Sınavın sona ermesinin ardından Salon Başkanlarının geri getirecekleri Salon Sınav Evrakı Poşetlerini ve beraberindeki Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetini teslim alır ve teslim eden her Salon Başkanına Salon Sınav Evrakı Teslim Tutanağını imzalatır. Teslim edilen her Salon Sınav Evrakı Poşetini mavi renkli Bina Sınav Evrakı Kutularına Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetlerini ise olduğu gibi, kesinlikle herhangi bir nedenle açmadan kapalı bir şekilde, Bina Sınav Evrakı Kutularından kırmızı renkli olanlara koyar.
38. Cevap Kağıtları Dönüş Poşeti içine konulması gerekirken unutulan bir evrak için gelen Salon Başkanına poşeti açmaması gerektiğini ve unutulan evrakın poşete lastik ile bağlanmasını hatırlatır. Bu durum için tutanak tutarak kırmızı kutuya koyar.
39. Kırmızı kutulara Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetlerini, Bina Sınav Formlarını ve sınavın uygulanışına ilişkin ÖSYM Başkanlığına ulaştırılması gereken yazı, tutanak vb. belgeleri koyar. Kırmızı kutulara bunların dışında başka bir evrak koymaz.
40. Bu işlemlere ilgili salonun Salon Başkanının tanıklık etmesini sağlar.
41. Kırmızı kutuları kapatmadan önce görev yapılan binadaki salon sayısı kadar Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetinin bu kutulara konulduğundan, Salon Sınav Evrakı Poşetlerinin içinde Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetinin kalmadığından emin olur ve gerekli kontrolleri yapar.
42. Sınav sonrasında sınav salonlarını kontrol ettirerek herhangi bir sınav evrakının unutulmadığından emin olur.
43. Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetlerinin tam olarak kırmızı kutulara konulduğundan emin olduktan sonra kırmızı kutuları kapatır.
44. Diğer poşetleri, kırmızı renkli olmayan Bina Sınav Evrakı Kutularına koyar.
45. Bina Sınav Evrakı Kutularına;
a) Sınav salonlarından gelen Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetlerini (Bina Sınav Evrakı Kutularından kırmızı renkli olanlarına konulacaktır.),
b) Bina Sınav Formlarını (İlk sıradaki kırmızı renkli Bina Sınav Evrakı Kutusuna konulacaktır.),
c) Sınav salonlarından gelen Salon Sınav Evrakı Poşetlerini (Mavi renkli olan Bina Sınav Evrakı Kutularına konulacaktır.),
d) Sınavın uygulanışına ilişkin ve ÖSYM Başkanlığına ulaştırılması gereken yazı, tutanak vb. belgeleri (Bina Sınav Formları ile birlikte ilk sıradaki kırmızı renkli Bina Sınav Evrakı Kutusuna konulacaktır.)koyar ve bu kutuları ÖSYM Merkezinden gönderilen özel kilitle kapatır. Kutuların içine bunların dışında herhangi bir şey (kalem, silgi vb.) koymaz.
46. Yardımcısı ve Bina Yöneticisi ile birlikte Bina Sınav Evrakı Kutularını (kırmızı kutular da dâhil binaya gelecek Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesine imza karşılığında teslim eder.
47. ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınavdan sonraki ilk iş günü saat 12:00’a kadar Bina Sınav Tutanağını doldurarak elektronik ortamda ÖSYM’ye iletir.
48. Sınav binasına mutlaka cep telefonu ile gelir. Cep telefonu yalnızca Bina Sınav Sorumlusu ile Bina Güvenlik Görevlilerinde bulunabilir. Bununla birlikte binaya ilk geldiğinde sınav için yasaklı olan materyalleri üzerinde bulundurmaz Sınava giderken yüksek ve topuklu ayakkabı giymez, adayları rahatsız edici koku vb. kullanmaz.
49. İl Sınav Koordinatörünün kendisine verdiği diğer görevleri yapar.
 
 
Ek-2: Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının Görev ve Sorumlulukları
1. Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı Ek-1’teki görevleri gerçekleştirmede Bina Sınav sorumlusuna yardım eder ve Onun talimatları doğrultusunda hareket eder.
2. ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesi’ni okur. Kendisi ile ilgili bölümleri dikkatle inceler. Ayrıca sorumluluk alanı ile yakından ilişkili olduğu için Bina Sınav Sorumlusunun, Bina Yöneticisinin, Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisinin, Salon Başkanlarının, Gözetmenlerin, Engelli Sınav Görevlilerinin, Bina Yedek Gözetmenlerinin, Hizmetlilerin, Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesinin ve Bina Güvenlik Görevlilerinin görev ve sorumluluklarını okuyarak öğrenir. Binasında görev ihmali yapan görevlileri uyarır ve gerektiğinde Bina Sınav Sorumlusuna bildirir.
3. Sınavdan önce Sınav Koordinatörlüğü tarafından yapılacak eğitim ve bilgilendirme toplantısına mutlaka katılır.
4. Sınav günü sınav binasına giderken Nüfus cüzdanı (veya geçerlilik süresi olan pasaport) belgesini, Görevlendirme Belgesini ve  Sınav Görevli Kartını yanına alır. Bu belgeleri sınav binasına girişte Bina Güvenlik Görevlilerine ve Bina Sınav Sorumlusuna ibraz eder. Ayrıca, sınav için yasaklı olan materyalleri üzerinde bulundurmaz ve binaya ilk geldiğinde bu materyalin aranması işleminde Bina Güvenlik Görevlilerinin üst aramasına itiraz etmez. Sınava giderken yüksek ve topuklu ayakkabı giymez, adayları rahatsız edici koku vb. kullanmaz. Sınav binasına cep telefonu getirmez. Cep telefonu yalnızca Bina Sınav Sorumlusu ile Bina Güvenlik Görevlilerinde bulunabilir.
5. Adayların sınav binalarına alınması sırasında kimlik kontrolü işlemine nezaret eder, gerektiğinde işleme yardım eder.
6. Sınav başlamadan önce sınav binasının içerisinde ve çevresinde sınavın başlamasını geciktirecek unsurları tespit eder ve Bina Sınav Sorumlusuna iletir.
7. Sınav başlamadan en az 2 saat önce sınavın yapılacağı binaya gelerek sınav salonlarındaki işaretlemeler ve ilgili formların doğru ve asılı olduğunu kontrol eder. Salonları tek tek gezerek sınavın yürütülmesini aksatacak bir eksiklik olup olmadığını kontrol eder ve eksiklik var ise Bina Sınav Sorumlusuna bilgi verir.
8. Sınav başlamadan önce salonlarda sıraların düzgün yerleştirildiğini, sınıfların temiz olup olmadıklarını, duvar saatinin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Eksiklikleri Bina Sınav Sorumlusuna bildirir.
9. Binada yedek görevlinin olmadığı durumlarda bir yedek görevli gelinceye kadar sınavın geciktirilmemesi için Bina Sınav Sorumlusunun direktifi ile Salon Başkanı veya Gözetmenlik görevini yürütür.
10. Yedek sınav evrakı ihtiyacı oluştuğunda eğer bir görevli bulunmaz ise İl Sınav Koordinatörlüğüne giderek tutanak ile evrakı teslim alır ve getirip Bina Sınav Sorumlusuna tutanak ile teslim eder.
11. Görevli olduğu binada sınavın güvenli ve kurallara uygun olarak yapılması için gerekli tüm önlemlerin uygulanmasında Bina Sınav Sorumlusuna yardımcı olur. Bu kapsamda;
a) Adaylara yönelik gerekli duyuru ve bilgilendirmeleri yapar. Adayların kimlik kontrollerini gerçekleştirir.
b) Adayların gerekirse el ile aranmasına veya detektör ile taranmasına destek verir.
c) Sınav süresince binaya girmek isteyenlerin kimliklerini kontrol eder. Sadece adaylar ile görevli olanların binaya girmesine müsaade eder. Diğer durumda zorlamalar ile karşılaşınca Bina Sınav Sorumlusuna durumu iletir.
d) Sınav binası içerisinde sınav süresince çay, kahve vb. içeceklerin yapılmadığını ve tüketilmediğini periyodik olarak denetler.
12. Sınav başladıktan sonra periyodik olarak koridorlarda dolaşarak adayların dikkatini dağıtıcı ve sınav kurallarını ihlal edici herhangi bir durumun oluşmadığını kontrol eder var ise sorunları Bina Sınav Sorumlusuna bildirir.
13. Sınav sonrasında sınav salonlarını dolaşarak kontrol eder ve herhangi bir sınav evrakının unutulmadığını kontrol eder.
14. ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınavdan sonraki ilk iş günü saat 12:00’a kadar raporunu doldurarak elektronik ortamda ÖSYM’ye iletir.
 
 
Ek-3: Bina Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları
1. ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesi’ni okur. Kendisi ile ilgili bölümleri dikkatle inceler. Ayrıca sorumluluk alanı ile yakından ilişkili olduğu için Bina Sınav Sorumlusunun, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının, Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisinin, Hizmetlilerin, Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesinin ve Bina Güvenlik Görevlilerinin görev ve sorumluluklarını okuyarak öğrenir.
2. Sınavdan önce İl Sınav Koordinatörlüğü tarafından eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapılacaksa, mutlaka katılır.
3. Sınav yapılan binanın yetkili bir yöneticisi olan Bina Yöneticisi, Bina Sınav Sorumlusu ile yakın bir işbirliği içerisinde çalışarak binanın sınav koşullarına uygun bir hale getirilmesini sağlar.
4. Sınav sabahı yasaklı olan materyaller ile binaya gelmez. Sınava giderken yüksek ve topuklu ayakkabı giymez, adayları rahatsız edici koku vb. kullanmaz. Sınav binasına cep telefonu getirmez. Cep telefonu yalnızca Bina Sınav Sorumlusu ile Bina Güvenlik Görevlilerinde bulunabilir.
5. Sınav binasına girişlerinde hiçbir aday ve görevlinin yasaklı eşyasını emanet olarak almaz, yalnızca sınav görevlilerinin ev ve araba anahtarlarını emanet alarak güvenli bir yerde sınav bitimine kadar muhafaza eder.
6. Bina Sınav Sorumlusu ve Bina Sınav Güvenlik Görevlileri ile Sınav Güvenlik Toplantısı yapmadan  binayı açmaz, diğer sınav görevlilerini içeri almaz.
7. Binanın giriş kapısı haricinde kantinlerden veya başka yerlerden binaya giriş olmamasını sağlar.
8. Bina içerisinde Bina Sınav Sorumlusu, Yardımcısı ve yedek görevlilerin görev yapacağı odayı belirler. Kapısına ilgili bilgiyi içeren posteri asar ve sınav günü açık olmasını sağlar. Ayrıca sınav öncesi Salon Başkanları ve Gözetmenler için uygun ve ayrı bir bekleme odası belirler.
9. Sınavdan önce, binanın çevresinde ve içerisinde sınav güvenliğini zedeleyecek unsurların olup olmadığını tespit etmek amacıyla sınav binasında arama yapar. Şüpheli durumlarda Bina Sınav Sorumlusu ve İl Sınav Koordinatörünün eşgüdümü ile ilgili kurumlarda kapsamlı arama ve tarama yapılmasını talep eder.
10. Binanın çevresinde ve içerisinde adayları rahatsız edici gürültü vb. unsurları ortadan kaldırır.
11. Sınav başlamadan önce binanın temizliğini sağlar. Salonlarda adayları ve görevleri rahatsız edici çöp niteliğinde unsurları ortadan kaldırır, kaldırılmasını sağlar.
12. Kurumda görev yapan hizmetlilerden kendilerine verilen görev ve sorumlulukları üstlenebilecek nitelikte olanların T.C. kimlik numaralarını ve IBAN numaralarını sınav merkezi işlemleri sistemi (smis.osym.gov.tr) üzerinden kaydeder.
13. Sınavdan en az 2 gün önce binada görevlendirilen Hizmetlilerin yaka kartlarını döker ve yapmaları gereken görevleri bildirir. Görev verilmeyen hizmetlilerin sınav günü binaya gelmemeleri gerektiğini hatırlatır.
14. Hizmetlilerin görevlerini uygun bir şekilde yapıp yapmadığını kontrol eder, gerekli tedbirleri alır. Sınav salonlarında duvarlarda adaylara üstünlük sağlayacak nitelikte poster, harita vb. gibi bilgileri ortadan kaldırır.
15. Kış aylarında hava kararınca elektrik kesintilerinin yapılmaması için gerekli kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak üzere Sınav Koordinatörüne destek verir.
16. Sınavdan bir gün önce oturma yerlerine, Salon Tanıtım Formu üzerinde yazılı olan bilgiye uygun olarak sıra numarası verilmesini sağlar.
17. Her sınav salonunda İl Sınav Koordinatörlüğünden alacağı bir adet analog ÖSYM duvar saatinin asılı bulunmasını sağlar. Eksik ve bozulmuş saatleri sınavdan önceki hafta İl Sınav Koordinatörlüğüne giderek tamamlar.
18. Kış aylarında yapılan sınavlarda sınav salonlarının yeterli düzeyde ısıtılmasını sağlar
19. Sınav binasında sınavın başlayış ve bitiş saatini belirtmek için kesinlikle zil çalınmaması için önlem alır.
20. Sınav süresince binadaki faks, telefon ve cep telefonları ile her türlü elektronik, mekanik cihazın kullanılmamasını, bilgisayar ve fotokopi makinelerinin ve varsa internet ağının kapalı konumda tutulmasını sağlar.
21. Sınav binası içerisinde sınav süresince çay, kahve vb. içeceklerin yapılmasına ve tüketilmesine müsaade etmez.
22. Görevli olduğu binada sınavın güvenli ve kurallara uygun olarak yapılması için gerekli tüm önlemleri alarak Bina Sınav Sorumlusuna destek olur.
23. Sınav bitiminde sınav salonlarını dolaşarak görevlilerin ve adayların unuttukları belge, eşya vb. olup olmadığını kontrol eder. Bina Sınav Sorumlusuna bu kapsamda eşlik eder veya kendisi bağımsız olarak kontrol yürütür.
24. Sınav günü sınav bittikten sonra sınav evrakının Şehir İçi Nakil Kuryesine teslim edilmesine kadar sınav binasını terk etmez.
25. Gerekli olduğu durumlarda adayların sınav binasına alınmaları sırasında adayların kimlik belgelerinin kontrolünü yapılmasında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısına destek verir.
26. Acil durumlarda (toplu saldırı sabotaj, sel, yangın, deprem) gibi sınav evrakının güvenliğini sağlamak üzere alternatif depolar önerir ve binayı terk etmek üzere gerekli tedbirleri alır. (ikinci bir çıkışın kullanılması vb. gibi)
27. Bina sınav sorumlusunun kendisine verdiği diğer görevleri yapar.
28. ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınavdan sonraki ilk iş günü saat 12:00’a kadar raporunu doldurarak elektronik ortamda ÖSYM’ye iletir.
 
 
Ek-4: Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları
1. ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesi’ni okur. Kendisi ile ilgili bölümleri dikkatle inceler. Ayrıca sorumluluk alanı ile yakından ilişkili olduğu için Bina Sınav Sorumlusunun, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının, Bina Yöneticisinin, Hizmetlilerin, Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesinin ve Bina Güvenlik Görevlilerinin görev ve sorumluluklarını okuyarak öğrenir.
2. Sınavdan önce Sınav Koordinatörlüğü tarafından yapılacak eğitim ve bilgilendirme toplantısına mutlaka katılır.
3. Sınav günü sınav binasına giderken Nüfus cüzdanı (veya geçerlilik süresi olan pasaport) belgesini, Görevlendirme Belgesini ve  Sınav Görevli Kartını yanına alır. Bu belgeleri sınav binasına girişte Bina Güvenlik Görevlilerine ve Bina Sınav Sorumlusuna ibraz eder. Ayrıca, sınav için yasaklı olan materyalleri üzerinde bulundurmaz ve binaya girişte bu materyalin aranması işleminde Bina Güvenlik Görevlilerinin üst aramasına itiraz etmez. Sınava giderken yüksek ve topuklu ayakkabı giymez, adayları rahatsız edici koku vb. kullanmaz. Sınav binasına cep telefonu getirmez. Cep telefonu yalnızca Bina Sınav Sorumlusu ile Bina Güvenlik Görevlilerinde bulunabilir.
4. Bina kapısında Saate Entegre Kamera ile El Detektörlerinin şehir içi nakil kuryesinden imza karşılığı teslim alınması sırasında Saate Entegre Kamera ile El Detektörü kutu/kutularının BSS odasına taşınmasına refakat eder.
5. Bina Sınav Sorumlusundan imza karşılığında Saate Entegre Kamera ile El Detektörü kutu/kutularını teslim alarak sınav salonlarını kontrol eder. Eksiklik var ise Bina Sınav Sorumlusunun bilgisi dâhilinde İl Sınav Koordinatörlüğü ile iletişime geçerek eksikliklerin giderilmesini sağlar.
6. Sırasıyla, Bina Sınav Sorumlusu odası, bina girişi kameralarını takarak emniyet görevlilerine el detektörlerini imza karşılığı teslim eder. Bu işlemler sonrasında en uzak sınav salonundan başlamak kaydı ile kameraları aparatlarına takarak analog saat ile aynı zamanı göstermesini sağlayarak çalışır duruma getirir.
7. Binadaki internet, telefon, bilgisayar ve diğer iletişim araçlarının bağlantısının kesildiğini ve kapalı olduklarını kontrol eder.
8. Sınav başlamadan 15 dakika önce bitirilmek üzere salonları tek tek dolaşarak salondaki Saate Entegre Kameranın dijital saati ile analog saatin aynı zamanı göstermesini sağlar.
9. Sınav süresinin sona ermesinden sonra, salondaki sınavın bitmesi ve evrakın salondan çıkması kaydı ile en uzak salondan başlayarak kameraları toplar.
10. Bina girişinde Bina Güvenlik Görevlilerinden el detektörlerini imza karşılığı geri teslim alır.
11. Bina Sınav Sorumlusu odasındaki Saate Entegre Kameranın binaya ait kutuların tamamının kilitlemesinden sonra toplanarak kutuya konulması ve Saate Entegre Kamera ile El Detektörü kutu/kutularının kilitlenerek Bina Sınav Sorumlusuna imza karşılığı teslim edilmesini sağlar.
12. Sınav evrakı kutularının Bina Sınav Sorumlusu tarafından Şehir İçi Sınav Nakil Kuryesine teslimi sırasında Saate Entegre Kamera ile El Detektörü kutu/kutularının imza karşılığı teslim edilmesine refakat eder.
13. Acil durumlarda Bina Sınav Sorumlusunun vereceği diğer iş ve işlemleri yapar.
14. ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınavdan sonraki ilk iş günü saat 12:00’a kadar raporunu doldurarak elektronik ortamda ÖSYM’ye iletir.
 
 
Ek-5: Salon Başkanının Görev ve Sorumlulukları
Sınavın, görevli olduğu salonda Sınav Uygulama Yönergesine uygun biçimde yürütülmesinden sorumludur. Sınavı aynı salonda görevlendirilen gözetmenler ile koordineli bir şekilde yürütür. Görev ve sorumlulukları aşağıda listelenmiştir.
1. ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesi’ni okur. Kendisi ile ilgili bölümleri dikkatle inceler. Ayrıca sorumluluk alanı ile yakından ilişkili olduğu için Bina Sınav Sorumlusunun, Bina Yöneticisinin, Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisinin ve Gözetmenlerin görev ve sorumluluklarını okuyarak öğrenir. Görevli olduğu salonda görev ihmali yapan gözetmenleri uyarır, gerekirse haklarında tutanak tutar ve bu ihmalleri Görevli İşlem Sistemi (GİS) üzerinden dolduracağı raporda belirtir.
2. Sınav esnasında Sınav Uygulama Yönergesinde bulunmayan farklı bir durum meydana gelirse bu durumu Bina Sınav Sorumlusuna bildirir, gerekirse Bina Sınav Sorumlusundan ÖSYM Çağrı Merkezini (4446796) aramasını isteyerek gerekli bilgiyi talep eder.
3. Sınav günü sınav binasına giderken Nüfus cüzdanı (veya geçerlilik süresi olan pasaport) belgesini, Görevlendirme Belgesini ve  Sınav Görevli Kartını yanına alır. Bu belgeleri sınav binasına girişte Bina Güvenlik Görevlilerine ve Bina Sınav Sorumlusuna ibraz eder. Ayrıca, sınav için yasaklı olan materyalleri üzerinde bulundurmaz ve binaya girişte bu materyalin aranması işleminde Bina Güvenlik Görevlilerinin üst aramasına itiraz etmez. Sınava giderken yüksek ve topuklu ayakkabı giymez, adayları rahatsız edici koku vb. kullanmaz. Sınav binasına cep telefonu getirmez. Cep telefonu yalnızca Bina Sınav Sorumlusu ile Bina Güvenlik Görevlilerinde bulunabilir.
4. Sınavdan 1 saat önce adaylar sınav binasına alınmaya başlanacağından, sınav günü sınavın başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika önce görevli oldukları binada hazır bulunur.
5. Sınav Görevli Kartını yakasında görülebilecek ve okunabilecek şekilde sürekli asılı tutar.
6. Binaya geldiğini Bina Sınav Sorumlusuna bildirir, görev yapacağı salonu öğrenir ve Görevli Listesini imzalar ve göreve geldiği saati yazar. Görev yapacağı salonun görevli listesinde atandığı salon olmasından emin olarak görev yerine gider.
7. Adaylardan önce görev yapacağı sınav salonuna gider ve salonu kontrol eder.
8. Görevli olduğu salonu sınav süresince zorunlu bir durum olmadıkça (Bina Sınav Sorumlusuna gitme zorunluluğu gibi durumlar dışında) terk etmez.
9. Saate entegre kamera uygulaması var ise bu saatin analog saat ile aynı zamanı gösterdiğini kontrol eder. Eğer uyumsuzluk var ise giderir.
10. Adayların kimlik kontrolünü salonun girişinde aday salona girerken yapar. Sınava girmek için gerekli belgeleri yanında bulunmayan veya bu belgeleri kurallara uygun olmayan adayları kesinlikle salona almaz (Kendisi yapabilir ve/veya gözetmenlere yaptırabilir).
11. Adayların doğru sıralarda oturmasını sağlar. Yerlerine oturan adaylara Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı (veya süresi geçerli pasaportlarını) sıralarının üzerine koymalarını ve sınav süresince sıranın üzerinde bırakmaları gerektiğini söyler.
12. Sınav başlamadan önce adayların Sınava Giriş Belgelerini toplayarak ilgili zarfa koyar (Kendisi yapabilir ve/veya gözetmenlere yaptırabilir).
13. Sınav başlamadan 30 dakika önce, Salon Sınav Evrakını imza karşılığında Bina Sınav Sorumlusundan alır.
14. Sınav başlama saatinden önce sınav evrakını adaylara dağıtır. Soru kitapçıkları poşetini adayların gözü önünde açar. Kitapçıkları gözetmenlerle birlikte rastgele adaylara dağıtır.
15. Sınav evrakını adaylara dağıtmadan önce su içmek, tuvalete gitmek vb. ihtiyacı olanlara hemen gidip gelmeleri için birkaç dakikalık izin verir. Soru kitapçıklarının dağıtımı sonrasında hiçbir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyeceğini hatırlatır ve sınav başladıktan sonra kesinlikle salondan çıkmasına izin vermez.
16. Sınavın başlangıç ve bitiş saatinin tahtaya yazılmasını sağlar.
17. Sınav başlamadan önce Sınavda Uyulacak Kuralları yüksek sesle okunmasını sağlar (Kendisi yapabilir ve/veya gözetmenlere yaptırabilir). Bu kuralları işletir ve bu doğrultuda sınav süresince gereğini yapar.
18. Salon Sınav Evrakı Poşetini hırpalamadan adayların önünde açar. Soru kitapçıklarını ve mukavva plakalar arasında bulunan cevap kâğıtlarını sayar. Eksik yoksa üzerinde adayın fotoğrafı ve kimlik bilgileri bulunan cevap kâğıtlarını adaylara ad-soyad denetimi yapılarak dağıtımını sağlar. Bu arada içinde kalem, silgi bulunan kutuları da adaylara verir. Adayların, kendilerine verilen cevap kâğıdının kendi adlarına düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmelerini ister. Cevap kâğıtlarının üzerinde adaylarca doldurulması gereken yerler bulunmaktadır. Adaylara, bu alanları dikkatle okumalarını ve gereğini yapmalarını söyler. Bu alanları doğru ve eksiksiz doldurmayan adayların cevap kâğıtlarının değerlendirmeye alınamayacağını önemle vurgular. Sınavın başlamasına yeterli bir süre kala soru kitapçıklarını adaylara rastgele, poşetini açmadan rastgele dağıtır. Poşet adayın kendisi tarafından açılacaktır. Adaylara ellerindeki soru kitapçığındaki soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında ''Soru Kitapçık Numarası'' alanına yazıp kodlamalarını söyler. Bu bilgiyi doğru ve eksiksiz olarak yazıp kodlamaları gerektiğini, bunun yapılmaması veya yanlış yazılıp kodlanması durumunda sınavlarının değerlendirilmesinin mümkün olamayacağını önemle belirtir.
19. Sınav öncesi Salon Sınav Evrakını açtıktan sonra eksik sınav evrakı (soru kitapçığı, cevap kağıdı vs) olduğunu fark ederse, gerekli notu Salon Sınav Tutanağına yazar ve durumu hemen Bina Sınav Sorumlusuna bildirir. Ayrıca:
a) Cevap kâğıdı eksikliğini gidermek için sınava girmeyen başka bir adayın cevap kâğıdını kesinlikle kullanmaz. Bunun için Bina Sınav Sorumlusundan yedek sınav evrakının ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğünden temin edilmesini ister (Yedek Cevap Kâğıdı kullanıldıysa kullanıldığı salondaki cevap kâğıtları arasında ve sırasında paketlenecektir). Yedek cevap kâğıdı kullanıldıysa Salon Sınav Tutanağında mutlaka belirtir.
b) Soru kitapçıklarında eksik varsa Salon Sınav Tutanağına yazar ve durumu hemen Bina Sınav Sorumlusuna bildirerek yenisinin temin edilmesini sağlar.
20. Adaylar soru kitapçıklarını poşetlerinden çıkardıktan sonra kitapçıklarda basım hatası olup olmadığını anlamak için adaylara, ilk sayfadan başlamak üzere hep birlikte kitapçık sayfalarını hızlı hızlı ve tek tek son sayfaya kadar kontrol etmelerini söyler. Adaylara “SINAV BAŞLAMIŞTIR” denmedikçe kitapçıklardaki soruları okumamaları gerektiğini belirtir. Sayfası eksik, basımı hatalı vb. soru kitapçıkları varsa hemen Bina Sınav Sorumlusuna başvurarak bunların yedek evrakla değiştirilmesini sağlar. Bu nedenle yedek evrak kullanıldığında hatalı evrakı, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden yedek evrakla gönderilen Hatalı Sınav Evrakı Dönüş Poşeti içine koyar. Soru kitapçıklarının üzerine adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve salon numarası bilgilerini yazmalarını sağlar. Bunun doğru ve eksiksiz olarak yapılmaması veya bilgilerin yanlış yazılması durumunda sınavlarının değerlendirilmesinin mümkün olamayacağını hatırlatır.
21. Sınav salonunu dolaşarak tüm adayların Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdının ilgili alanına yazıp kodladıklarını kontrol eder. Adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçığı KAREKOD Etiketini, KİTAPÇIKTAN AYIRARAK Salon Aday Yoklama Listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştırır. Sınav Başlamadan önce yapılacak bu işlemi yaparken adayların dikkatini dağıtmamaya özen gösterir. (Soru Kitapçığı KAREKOD Etiketi soru kitapçığından alınarak Salon Aday Yoklama Listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştırıldıktan sonra, herhangi bir nedenle, Yedek Soru Kitapçığı kullanıldığında Yedek Soru Kitapçığı üzerindeki Soru Kitapçığı KAREKOD Etiketini alarak Salon Aday Yoklama Listesinde yedek kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme, daha önce yapıştırılan KAREKOD etiketinin üzerine yapıştırır)
22. Sınav başlama saatinde “SINAV BAŞLAMIŞTIR” diyerek sınavı başlatır.
23. Sınav başladıktan sonra gelen adayları her ne sebeple olursa olsun (Bina Sınav Sorumlusu istese dahi) kesinlikle sınav salonuna almaz.
24. Sınavın başlama saatinden sonra sınava girmeyen adayların T.C. Kimlik Numaralarını Salon Aday Yoklama Listesinden bulup Salon Sınav Tutanağında ayrılmış özel yerlere yazar. Bu yerin altındaki kutulara, sınava giren ve girmeyen aday sayılarını kaydeder. Sınava girmeyen adaylar için Aday Kontrol Listesinde "Sınava Girmedi" kutucuğuna "X" işareti koyar ve salondaki aday sayısıyla karşılaştırarak kontrol eder.
25. Sınav başladıktan sonra sınav süresinin ¾’ü tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınava devam etmek istemeyen adayı dışarı çıkarmaz. Buna rağmen salondan çıkmakta ısrar eden adayı –sınavın huzurunu bozmamak için- Bina Sınav Sorumlusuna haber göndererek alınmasını sağlar. Bu durumda aday binada bekletilir. Sağlık sorunu nedeniyle salondan çıkan aday geri salona alınmaz, bu aday yine Bina Sınav Sorumlusuna gönderilerek binada bekletilir.
26. Sınav sırasında salon içerisinde adayları rahatsız etmeden dolaşır ve gözlemde bulunur. Salonda adayın dikkatini dağıtacak şekilde yüksek sesle konuşmaz. Sınav süresince salonun köşe noktalarında durarak adayları sürekli izler, bir adayın başında sürekli beklemez. Soru kitapçıklarını karıştırmaz. Soruları çözme girişiminde bulunmaz.
27. Sınav salonunda sınav kurallarına aykırı durumların oluşmasını önleyip, adayları uyarır. Eğer adaylar uyarıları dinlenmez ise ilgili bilgileri tutanakta rapor eder. Sınav sırasında adaylar ile muhatap olmaz, tartışmaya girmez ve yönergedeki ve sınav evrakı üzerindeki açıklamalardan başka herhangi bir açıklamada bulunmaz. Sınav ile ilgili yorumlar yapmaz, soruların niteliği, sınavın zorluğu vb. gibi konularda fikir beyanında bulunmaz. Bu tür soruların ÖSYM’ye sorulması gerektiğini belirterek adayın kendi sınavına konsantre olmasını ister.
28. Sınav esnasında kopya çekilmesine veya teşebbüs edilmesine izin vermez. Bu kapsamdaki girişimleri gerekçeleri ile birlikte salon sınav tutanağına ilgili adayın “SINAVI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR” ibaresi ile belirtir. Sınav sırasında kuralları ihlal eden adaylar ve yaptıkları kural dışı davranışları aday bilgileri ile birlikte detaylı bir şekilde tutanağa yazar.
29. Sınavın huzur ve güvenliğini bozan, diğer adayları rahatsız eden adayları uyarır, gerekirse Bina Sınav Sorumlusuna haber verir ve salondan çıkarılmalarını sağlar. Sınav sırasında kuralları ihlal eden adaylar ve yaptıkları kural dışı davranışları aday bilgileri ile birlikte detaylı bir şekilde tutanağa yazar.
30. Salonda gazete okumaz, sürekli dışarı bakmaz, bir adayın başında sürekli beklemez, soru kitapçıklarını karıştırmaz. Soruları çözme girişiminde bulunmaz.
31. Sınav sırasında salonda bayılan, sağlık sorunları yaşayan vb. adayın olması durumunda adayın sınav salonu dışına diğer adayları rahatsız etmeden alınmasını sağlar ve Bina Sınav Sorumlusuna durumu ileterek ilgili sağlık hizmetinin gelmesini talep eder.
32. Sınava girmeyen adaylara ait cevap kâğıtlarının üzerinde bulunan “Aday sınava girmedi” yazısının yanındaki kutucuğu kurşun kalemle işaretler. Sınava girmeyen adayın soru kitapçığı poşetini kesinlikle açmaz. Soru kitapçığı poşetlerini ve cevap kâğıtlarını sayar, tamam olduklarını saptadıktan sonra bunları Salon Sınav Evrakı Poşeti içine koyarak güvenlik altına alır, kimsenin açmasına ve incelemesine izin vermez. Sınav sonunda sıralama kolaylığı sağlar gerekçesiyle, salonu erken terk eden adayların soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını sıraların üzerinde kesinlikle bırakmaz.
33. Acil durumlarda bina sınav sorumlusunun talimatlarına göre hareket eder.
34. ÖSYM temsilcisinin gelmesi durumunda Salon Sınav Tutanağının ilgili alanının imzalanmasını izler ve kendisine sorulan sorulara cevap verir.
35. Sınavın bitimine 30, 15 ve 5 dakika kaldığını adaylara hatırlatır. Tahtaya yazarak bildirim yapar.
36. Sınav süresinin sona ermesini “SINAV BİTMİŞTİR” diyerek duyurur ve başka hiç kimsenin işaretleme yapmasına müsaade etmez. Yapanları tutanağa kaç dakika devam ettikleri bilgisi ile not eder. Bu kapsamda ısrarcı olanların ilgili aday bilgisi ile “SINAVI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR” ibaresi ile tutanakta belirtir.
37. Sınav sonrasında Salon Sınav Tutanağını imzalar ve gerekli yerleri doldurur. Gözetmenlerinde gerekli yerleri imzalamasını kontrol eder.
38. Salon Başkanı sınav bitiminden sonra adaylara ait sınav evrakını toplar, sayar ve eksiksiz bir şekilde Cevap Kâğıtları ve Salon Sınav Tutanağını Cevap kâğıdı dönüş poşetine, diğer sınav evrakını ise sınav evrakı geri dönüş poşetine koyarak gözetmenlerinde gözetiminde kapatır. Kapatılan poşetleri Bina Sınav Sorumlusuna teslim eder. Sınav evrakını teslim ettikten sonra ilgili dokümanları imzaladıktan (eğer var ise ödemesini veya ilgili evrakları aldıktan) sonra görev yerini terk eder.
39. Engelli salonlarında kural dışı görev yapanları raporlar.
40. Bina Sınav Sorumlusunun kendisine verdiği diğer görevleri yapar.
41. ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınavdan sonraki ilk iş günü saat 12:00’a kadar raporunu doldurarak elektronik ortamda ÖSYM’ye iletir.
 
 
Ek-6: Gözetmenlerin Görev ve Sorumlulukları
1. ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesi’ni okur. Kendisi ile ilgili bölümleri dikkatle inceler. Ayrıca sorumluluk alanı ile yakından ilişkili olduğu için Salon Başkanlarının görev ve sorumluluklarını okuyarak öğrenir.
2. Sınav günü sınav binasına giderken Nüfus cüzdanı (veya geçerlilik süresi olan pasaport) belgesini, Görevlendirme Belgesini ve  Sınav Görevli Kartını yanına alır. Bu belgeleri sınav binasına girişte Bina Güvenlik Görevlilerine ve Bina Sınav Sorumlusuna ibraz eder. Ayrıca, sınav için yasaklı olan materyalleri üzerinde bulundurmaz ve binaya girişte bu materyalin aranması işleminde Bina Güvenlik Görevlilerinin üst aramasına itiraz etmez. Sınava giderken yüksek ve topuklu ayakkabı giymez, adayları rahatsız edici koku vb. kullanmaz. Sınav binasına cep telefonu getirmez. Cep telefonu yalnızca Bina Sınav Sorumlusu ile Bina Güvenlik Görevlilerinde bulunabilir.
3. Salonlarda sınavın kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacı ile Salon Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirir. Salon başkanının görevlerinin tamamını gerçekleştirmede kendisine yardımcı olur.
4. Sınavdan 1 saat önce adaylar sınav binasına alınmaya başlanacağından, sınav günü sınavın başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika önce görevli oldukları binada bulunur.
5. Binaya geldiğini Bina Sınav Sorumlusuna bildirir, görev yapacağı salonu öğrenir ve Görevli Listesini imzalar, geldiği saati yazar.
6. Adaylar için sınav yasağı olan her şey görevliler için de yasak olduğundan sınav kurallarına ve yasaklarına uyar.
7. Sınav Görevli Kartını yakasında sürekli asılı tutar.
8. Adaylardan önce görev yapacakları sınav salonuna gider. Salon başkanının sınav evrakını alıp gelmesini bekler. Bu arada salona gelen adaylardan sınava giriş belgesi ve üzerinde TC kimlik nosu, resim ve soğuk mühür bulunan nüfus cüzdanı (veya pasaport) olan adayları salona alır, eksik olanları salona almaz.
9. Görevli olduğu salonu sınav süresince zorunlu bir durum olmadıkça (Tuvalete gitmek gibi sınav yasakları zorunlu durum olarak değerlendirilmez. Bina sınav sorumlusuna gitme zorunluluğu gibi durumlar dışında) terk etmez.
10. Aşağıdaki aktiviteleri gerçekleştirirken Salon Başkanına yardımcı olur. Sınav kuralları ve yasaklarını bozmamak koşulu ile Salon Başkanının talep ettiği görevleri eksiksiz yerine getirir.
a) Adayların yoklamasını almak,
b) Adayların kimlik kontrolünü yapmak Kimlik belgelerinin sürekli sıra üzerinde kalmasını sağlamak,
c) Gelmeyen adayları Salon Sınav Tutanağında belirtmek,
d) Adayların doğru sıralarda oturmasını sağlamak,
e) Sınav başlama saatinden önce cevap kâğıtlarını adaylara dağıtmak,
f) Sınav başlama saatinden önce soru kitapçıklarını adaylara rastgele dağıtmak,
g) Sınavın başlangıç ve bitiş saatinin tahtaya yazmak,
h) Sınav başlamadan önce Sınavda Uyulacak Kuralları yüksek sesle okumak,
i) Sınavın bitimine 30, 15 ve 5 dakika kaldığı adaylara hatırlatmak,
j) Sınav esnasında kopya çekilmesine veya teşebbüs edilmesine izin vermemek. Tespit edilen durumları Salon Başkanına rapor etmek,
k) Sınav sırasında kuralları ihlal eden adaylar ve yaptıkları kural dışı davranışları aday bilgileri ile birlikte detaylı bir şekilde tutanağa yazmak,
l) Sınav süresince salon içerisinde sürekli olarak adayları rahatsız etmeden dolaşmak ve gözlemde bulunmak. Sınav kurallarına aykırı durumların oluşmasını önlemek ve adayları uyarmak,
m) Sınav sırasında adaylar ile muhatap olmadan, tartışmaya girmeden ve yönergedeki ve sınav evrakı üzerindeki açıklamalardan başka herhangi bir açıklamada bulunmadan, sınav ile ilgili yorumlar yapmadan, soruların niteliği, sınavın zorluğu vb. gibi konularda fikir beyanında bulunmadan, salonda adayın dikkatini dağıtacak şekilde yüksek sesle konuşmadan, yüksek ve topuklu ayakkabı giymeden, adayları rahatsız edici koku vb. kullanmadan, salonda gazete okumadan, sürekli dışarı bakmadan, bir adayın başında sürekli beklemeden, soru kitapçıklarını karıştırmadan, soruları çözme girişiminde bulunmadan vb. salon içerisindeki sınav görevlerini yapmak.
11. Sınav sırasında adayların soru kitapçıklarının numaralarını doğru kodlayıp kodlamadıklarını kontrol eder.
12. Sınav sonrasında Salon Sınav Tutanağını imzalar ve gerekli yerleri doldurur.
13. Sınav sonrasında salonu kontrol ederek sınav evrakının tamamının toplandığından emin olur.
14. Salon Başkanı sınav bitiminden sonra adaylara ait sınav evrakını toplamasına, saymasına ve eksiksiz bir şekilde Cevap Kâğıtları ve Salon sınav Tutanağını Cevap kâğıdı dönüş poşetine, diğer sınav evrakını ise sınav evrakı geri dönüş poşetine koymasına yardımcı olur kapatılmasını izler.
15. Acil durumlarda Salon Başkanının talimatları doğrultusunda hareket eder.
16. ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınavdan sonraki ilk iş günü saat 12:00’a kadar raporunu doldurarak elektronik ortamda ÖSYM’ye iletir.
 
 
Ek-7: Engelli Salon Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları
1. Normal sınav kurallarının bazıları engelli adaylar için uygulanmadığından Engelli Salon Görevlileri “ENGELLİ YARDIMCILI ADAYLARA TEST UYGULAMA YÖNERGESİ”ni dikkatli bir şekilde okur ve sınav kapsamında uyulacak kural ve sınav yasaklarını öğrenir. Ayrıca sorumluluk alanı ile yakından ilişkili olduğu için Bina Sınav Sorumlusunun, Bina Yöneticisinin, Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisinin ve Salon Başkanının görev ve sorumluluklarını okuyarak öğrenir.
2. Sınav günü sınav binasına giderken Nüfus cüzdanı (veya geçerlilik süresi olan pasaport) belgesini, Görevlendirme Belgesini ve  Sınav Görevli Kartını yanına alır. Bu belgeleri sınav binasına girişte Bina Güvenlik Görevlilerine ve Bina Sınav Sorumlusuna ibraz eder. Ayrıca, sınav için yasaklı olan materyalleri üzerinde bulundurmaz ve binaya girişte bu materyalin aranması işleminde Bina Güvenlik Görevlilerinin üst aramasına itiraz etmez. Sınava giderken yüksek ve topuklu ayakkabı giymez, adayları rahatsız edici koku vb. kullanmaz. Sınav binasına cep telefonu getirmez. Cep telefonu yalnızca Bina Sınav Sorumlusu ile Bina Güvenlik Görevlilerinde bulunabilir.
3. Sınavdan 1 saat önce adaylar sınav binasına alınmaya başlanacağından, sınav günü sınavın başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika önce görevli oldukları binada hazır bulunur.
4. Sınav Görevli Kartını yakasında görülebilecek ve okunabilecek şekilde sürekli asılı tutar.
5. Binaya geldiğini Bina Sınav Sorumlusuna bildirir, görev yapacağı salonu öğrenir ve Görevli Listesini imzalar ve göreve geldiği saati yazar. Görev yapacağı salonun görevli listesinde atandığı salon olmasından emin olarak görev yerine gider.
6. Sınav kurallarına uymak koşuluyla, adayın tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olur.
7. Bina sınav sorumlusundan ilgili engelli sınav evrakını teslim alır. İlgili yerlere imza atar. Sınav evrakını sınıfta adayın önünde ve diğer görevlilerin nezaretinde açar.
8. Adayın kendisini en iyi şekilde duyacak bir şekilde oturtulduğundan emin olur.
9. Adayların engelini göz önünde bulundurarak ve gereken saygı ve hassasiyeti gösterir. Kırıcı olmamaya özen gösterir.
10. Engellinin engel durumunu dikkate alarak o engel kategorisi için hazırlanmış olan sınav evrakının adaya verilmesini sağlar.
11. Görme engelliler için görevlendirilen okuyucu sınavda sorulmayacak sorular listesini alır, cevaplama süresi başlayınca, Soru Kitapçığındaki sorulardan bu adaylara sorulacak olanları, doğal bir konuşma akıcılığı ile yavaş yavaş ve kolay işitilir bir biçimde okur.
12. Görme engelliler için Soru Kitapçığına ve Cevap Kâğıdına yazılması gereken adayla ilgili tüm bilgiler uygulayıcı (işaretleyici) tarafından yazılmalıdır.
13. Adayın, tekrar dinlemek istediği sorular olursa bunlar, talep edildiği sürece aynı biçimde görevlendirilen okuyucu tarafından tekrar tekrar okunur.
14. Okuma sırasında, soru metnine hiçbir ekleme veya bu metinden hiçbir çıkarma yapmaz.
15. Okunan her soru için adayın seçtiği cevap, Cevap Kâğıdının ilgili yerine görevlendirilen işaretleyici tarafından işaretlenir. Ancak görme engelli adaylara sorulmayacak olan sorularla ilgili cevap yerlerine hiçbir işaret konulmaz.
16. İşaretleyici adayın cevabının doğru veya yanlış olduğuna işaret sayılabilecek hiçbir ipucu vermez ve verilen cevabı aynen işaretler.
17. Aday, bir soruyu cevaplayamaz ya da cevapsız bırakmak isterse, kendisine daha sonra gelen bir soru okuyucu tarafından okunur. Sonunda zaman kalır ve aday da isterse böyle sorulara tekrar dönebilir. Bu durum kendisine hatırlatılır.
18. Adayın gücü yettiği kadar hızlı çalışması ve cevaplama süresi içinde, kendisine sorulacak tüm soruları deneme fırsatı bulması için okuyucu çaba gösterir.
19. Aday sınava kendisinin kullanabileceği abaküs, teleskopik gözlük, büyüteç, yazı tableti ve kalemi ile kartonu ve küçük beyaz tahta ile kalemi getirebileceğinden salon görevlileri bu kapsamda herhangi bir zorluk çıkartmaz.
20. Adayların tuvalete çıkmalarına kontrol altında görevliler eşliğinde izin verir.
21. Sınavda diğer görevliler ile konuşmaz ve adayın dikkatini dağıtacak hiç bir şeye müsaade etmez.
22. Soruları okuyamayan görme engelli adaylara sınav için belirtilen ek cevaplama süresini verir.
23. Görme engelli bazı adaylar hem okuyucu/işaretleyici yardımı alıp hem de zaman zaman soru kitapçığını kendisi okumak isteyebilir. Bu duruma kesinlikle izin vermez. Soru kitapçığını kendisi okumak isteyen adaya okuyucu desteği vermez ancak sınav için belirtilen ek cevaplama süresi verir. Fakat bu adaylar için “Görmeyen Adaylara Sorulmayacak Sorular” listesi dikkate alınmayacağını tüm soruları cevaplandırması gerektiğini adaya bildirir.
24. Sınav sonrasında sınav evrakının Bina Sınav Sorumlusuna teslim edilmesiyle görevleri sona erer.
25. Adayın sağlık sorunlarının oluşması durumunda acil bir durum söz konusu olursa Bina Sınav Sorumlusuna bildirir ve sağlık hizmeti talep eder.
26. Acil durumlarda engelli adayın sağlığını öncelikli olarak görür ve ondan sonra sınav evrakını koruma altına alır ve Bina Sınav Sorumlusunun verdiği diğer görevleri yapar.
27. ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınavdan sonraki ilk iş günü saat 12:00’a kadar raporunu doldurarak elektronik ortamda ÖSYM’ye iletir.
 
 
Ek-8: Yedek Gözetmenlerin Görev ve Sorumlulukları
1. ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesi’ni okur. Sınav esnasında Yedek Gözetmen olarak kalabileceği gibi ihtiyaç duyulduğunda Salon Başkanı veya Gözetmen olarak görev alabileceğinden kendisi ile ilgili bütün bölümleri dikkatle inceler. Ayrıca sorumluluk alanı ile yakından ilişkili olduğu için Bina Sınav Sorumlusunun, Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisinin, Bina Yöneticisinin, Salon Başkanlarının ve Gözetmenlerin görev ve sorumluluklarını okuyarak öğrenir.
2. Sınav günü sınav binasına giderken Nüfus cüzdanı (veya geçerlilik süresi olan pasaport) belgesini, Görevlendirme Belgesini ve  Sınav Görevli Kartını yanına alır. Bu belgeleri sınav binasına girişte Bina Güvenlik Görevlilerine ve Bina Sınav Sorumlusuna ibraz eder. Ayrıca, sınav için yasaklı olan materyalleri üzerinde bulundurmaz ve binaya girişte bu materyalin aranması işleminde Bina Güvenlik Görevlilerinin üst aramasına itiraz etmez. Sınava giderken yüksek ve topuklu ayakkabı giymez, adayları rahatsız edici koku vb. kullanmaz. Sınav binasına cep telefonu getirmez. Cep telefonu yalnızca Bina Sınav Sorumlusu ile Bina Güvenlik Görevlilerinde bulunabilir.
3. Sınavdan 1 saat önce adaylar sınav binasına alınmaya başlanacağından, sınav günü sınavın başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika önce görevli oldukları binada bulunur.
4. Binaya geldiğini Bina Sınav Sorumlusuna bildirir, görev yapacağı salonu öğrenir ve Görevli Listesini imzalar, geldiği saati yazar.
5. Sınav Görevli Kartını yakasında sürekli asılı tutar.
6. Bayan Bina Sınav Güvenlik Görevlisinin olmadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda bayan Yedek Gözetmenler sınav binasında üst tarama işleminde Bina Güvenlik Görevlilerine yardımcı olurlar.
7. Adayların sınavdan bir saat önce içeri alınmaya başlamasıyla birlikte Bina Güvenlik Görevlilerinin gerisinde durarak üst aramasından geçen adayların sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanlarının yanlarında bulunup bulunmadığını kontrol eder, eksik olan adayı binaya almaz.
8. İhtiyaç duyulmadığı taktirde Yedek Gözetmen olarak kalır ve Bina Sınav Sorumlusu ile Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisine yapılacak işlerde destek olur.
9. İhtiyaç duyulduğunda gelmeyen Salon Başkanı veya Gözetmen yerine Bina Sınav Sorumlusunun takdirine göre görevlendirilir. Bu durumda hangi göreve atandı ise o görevin gereklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirir.
10. Sınav Koordinatörlüğündeki yedek gözetmen binalarda eksik görevli olması halinde ilgili binaya giderek bu görevlinin yerine sınav görevini yerine getirir. Sınav Koordinatörlüğü yedek gözetmeni sınav koordinatörünün vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirir.
11. Binaya gelen saat ve kameraların konuşlandırılmasına yardımcı olur.
12. Bina Sınav Sorumlusunun verdiği diğer görevleri yerine getirir.
 
 
Ek-9: Hizmetlilerin Görev ve Sorumlulukları
1. Sınavdan bir gün önce görevli oldukları binalardaki sınav salonlarını temizler.
2. Salonlardaki aydınlatma-ısıtma durumlarını ve salonlardaki saatlerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder ve durumu bina yöneticisine rapor eder.
3. Temizlik, sınav binasında ve sınav yapılacak olan salonlarda bulunan çöplerin atılması, sıraların, oturakların, tahtanın, kürsünün ve yerlerin silinmesi, gerekli ise sınav salonlarının havalandırılması ve sınav binası ve özellikle sınav salonuyla ilgili adayları rahatsız edebilecek diğer fiziki durumların giderilmesi işlemlerini kapsamaktadır.
4. Sınav salonlarında bulunan lambaların sorunsuz bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder, çalışmayan veya fasılalı çalışan lambaları değiştirir veya eğer yeterli aydınlatma sağlanıyorsa iptal eder.
5. Sınav binası ve salonuyla ilgili adayları rahatsız edebilecek fiziki durumların giderilememesi durumunda gerekli desteğin sağlanması için Bina Yöneticisinden talepte bulunur.
6. Sınav öncesinde Şehir İçi Nakil Kuryesi tarafından getirilen sınav evrakının Bina Sınav Sorumlusunun odasına güvenli bir şekilde taşınmasına yardım eder.
7. Sınav sonrasında sınav evrakının Bina Sınav Sorumlusunun odasından Şehir İçi Nakil Aracına güvenli bir şekilde taşınmasına yardım eder.
8. Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisine saate entegre kamera ve detektör kutularının binaya taşınması, kameraların ilgili salonlara yerleştirilmesi ve toplanmasına yardım eder.
9. Binaya gelen saat ve kamera kutularının taşınmasına ve cihazların konuşlandırılmasına yardımcı olur.
10. Bina Sınav Sorumlusunun ve Bina Yöneticisinin verdiği diğer görevleri yerine getirir.
 
 
Ek-10: Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesinin Görev ve Sorumlulukları
1. ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesini okur ve sınavdan önce yapılacak olan eğitim ve bilgilendirme toplantılarına mutlaka katılır.
2. Görevli olduğu şehri, özellikle sınavların yapılacağı binaların yerlerini iyi bilir veya önceden öğrenir,
3. ÖSYM Sınav Koordinatöründen kendi dağıtım/toplama grubuna (hat-güzergâhı üzerinde) giren binaların sınav evrakını, sınav günü sınavın başlama saatinden 3 buçuk saat önce (sınavın büyüklüğüne bağlı olarak bu teslim alma saatini sınavdan önce İl Sınav Koordinatörlüğünden öğrenir) imza karşılığında İl Sınav Koordinatörlüğünden teslim alır.
4. Sınav evrakının dağıtımına, ÖSYM’nin sağladığı araç ve önlemlerle sınavın başlama saatinden en az 2 buçuk saat önce başlar ve İl Sınav Koordinatörlüğünün belirlediği sırada dağıtımı yapar. Güzergâhı ve kendisine verilen sırayı değiştirmez.
5. Kendisine verilen hat/güzergâh üzerindeki her sınav binasına tek tek giderek Bina Sınav Sorumlusuna sınav evrakı kutularını Bina Sınav Evrakı Alındı-Verildi Tutanağını imzalatarak teslim eder. Kutuları Bina Sınav Sorumlusundan başkasına teslim etmez. Eğer gittiği binada Bina Sınav Sorumlusunu bulamazsa durumu İl Sınav Koordinatörlüğüne bildirerek hattı üzerindeki diğer binalara gider ve en son teslim etmediği binaya geri dönerek teslimatı yapar. Eğer ikinci gelişinde Bina Sınav Sorumlusunu bulamazsa İl Sınav Koordinatörlüğünü arar ve aldığı talimata göre hareket eder. Bu gibi durumlarda Bina Sınav Sorumlusunun görevinin başında olmadığını ÖSYM’ye bildirilmek üzere İl Sınav Koordinatörlüğüne yazılı olarak rapor eder.
6. Sınav öncesi sınav evrakı kutularını dağıttıktan sonra görev yaptığı hat üzerinde en son binada bekler. Görev yerini terk etmez. Aksi bir durum olursa İl Sınav Koordinatörlüğüne bilgi vererek direktifler doğrultusunda hareket eder.
7. İl Sınav Koordinatörünün direktiflerini aynen uygular. Uygun olmayan durumları İl Sınav Koordinatörüne rapor eder, değerlendirilmesini ister gelen direktifler doğrultusunda uygulama yapar.
8. Sınav sonrasında aynı hat üzerinde en son görev yerinden başlamak koşulu ile tek tek sınav binalarından Bina Sınav Sorumlularından sınav evrakını ve kutuları Bina Sınav Evrakı Alındı-Verildi Tutanağını imzalatarak teslim alır ve topladığı sınav evrakı kutularını İl Sınav Koordinatörlüğüne geri götürür. İl Sınav Koordinatörüne tutanak ile imza karşılığı teslim eder.
9. Sınav evrakı kutularının teslimi esnasında sınav görevlileri ile tartışmaz. Yorumlarda bulunmaz. Binalarda sınav evrakının teslimi ile ilgili sorunları tespit eder veya iyileştirmeler ön görür ise önerileri ile birlikte ÖSYM’ye iletilmek üzere İl Sınav Koordinatörüne iletir.
10. Acil ve beklenmeyen durumlarda (toplu saldırı, sabotaj, sel, deprem, yangın, yol kesme vb.) İl Sınav Koordinatörü ve ÖSYM’yi en kısa zamanda haberdar eder.
11. İl Sınav Koordinatörünün kendisine verdiği cezaevi sınavı ile ilgili diğer görevleri yapar.
 
 
Ek-11: Bina Sınav Güvenlik Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları
Not: ÖSYM ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile sınav merkezlerinde ve binalarda ortaya çıkan güvenlik sorunlarının çözülmesine yönelik temel ilke ve kurallar oluşturulur. Bina Sınav Güvenlik Görevlilerinin görev ve sorumlulukları bu protokol kapsamında belirlenir. Aşağıda bu protokolden genel olarak çıkartılmış görevler verilmiştir. Burada verilmeyen ancak protokolde belirtilen her türlü görevin yerine getirilmesi esastır. Buna göre Bina Sınav Güvenlik Görevlileri;
1. Sınav günü sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce görevli oldukları binada hazır bulunur.
2. Sınav Binasında sınavın her aşamasının huzurlu ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
3. Bina Sınav Sorumlusunda bulunan Görevli Listesine adını, soyadını ve binaya geliş saatini yazarak imzalar.
4. Adayların sınav yapılacak binaya alınmalarından en az 15 dakika öncesinde Bina Sınav Sorumlusu, Bina Yöneticisi ve Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı ile sınavın güvenliği ve uygulanması konusunda kısa bir toplantı yapar.
5. Sınav başlamadan önce Bina Güvenlik Görevlileri ile Bina Yöneticisi, bina içerisinde ve çevresinde gerekli güvenlik aramalarını (sınav esnasında bulundurulması yasak olan maddelerin sınav öncesinde binaya yerleştirilmesi, bomba, vb.) yapar ve müşterek tutanak düzenler.
6. Sınav evrakının sınav binasına teslim edilmesinden tekrar teslim alınmasına kadar geçen sürede korunmasını ve bina içerisinde tutulmasını sağlar.
7. Sınav binasına sınav yasakları kapsamında olan herhangi bir alet, teçhizat, araç ve gerecin girmesine müsaade etmez.
8. Yapılması gereken bütün ikazlar, sınava giriş belgeleri ve kimlik belgesi kontrolleri ÖSYM yetkilileri tarafından yapılır.
9. Bina Güvenlik Görevlileri, kadın güvenlik personeli bulunmadığı durumlarda bayan Bina Yedek Gözetmeninin yardımcı olmasını talep eder. Bu kapsamda Bina Sınav Sorumlusu gerekli görevlendirmeyi yapar.
10. Sınav başlamadan 2 saat önceden başlayarak kapı girişlerinde; Bina Sınav Sorumlusu dâhil tüm görevliler ile adayların üst ve eşya aramaları, ÖSYM tarafından temin edilen el detektörü ile yapılır. El detektörünün temin edilemediği hallerde aday ve görevlilerin üst aramaları el ile yapılır. Yiyecek, içecek (şeffaf ambalaj içerisindeki su hariç), tüketim maddeleri, çanta, cüzdan, şemsiye, kalem, silgi, anahtarlık, kalemtıraş, küpe, kolye, yüzük (alyans hariç), bilezik, toka (basit toplu iğne hariç), takı, broş vb. her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, başta cep telefonu olmak üzere her türlü iletişim aracı ve saat, USB bellek, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth kulaklık, çağrı cihazı, telsiz vb. elektronik/mekanik cihazlar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, metal para, metal içerikli aksesuar, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, dergi, gazete, sözlük, cetvel, pergel ve açıölçer benzeri araçlarla sınavın yapılacağı binaya girmelerine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Görevlilerin ev ve araba anahtarları ile ÖSYM Başkanlığına daha önceden raporunu bildirmiş ve gerekli izinleri almış olan aday ve görevlilerin ilaç ve gıdaları bu kapsam dışındadır.
12. Bina Sınav Sorumlusunun belirleyeceği görevliler, Bina Güvenlik Görevlileri ile birlikte arama yapılan girişlerde bulunacak ve adayların sınav salonuna girişleri süresince kapılardan ayrılmamaları sağlanacaktır.
13. Bina Güvenlik Görevlileri bina girişlerinde zorluk çıkaran görevli ve adaylarla tartışmaya girmeden, Bina Sınav Sorumlusuna durumu bildirmeli ve bina sınav sorumlusunun alacağı talimat doğrultusunda işlem yapacaktır.
14. Bina Güvenlik Görevlileri, ÖSYM görevlilerinin (Bina Sınav Sorumlusu, Bina Yöneticisi, Salon Başkanı, Gözetmen) Başkanlık talimatında açıkça belirtilen hususlara aykırı talepleri (inisiyatif alma, vb.) kesinlikle yerine getirilmez. Israr edilmesi durumlarında, konu İl Sınav Güvenlik Koordinatörüne bildirilir.
15. Adaylara ait eşyaları emanet olarak almaz.
16. Sınavın başlamasından 15 dakika öncesinden sonra adayların binaya girmesine müsaade etmez.
17. Sınav binalarına görevlilerden ve adaylardan başkasının girmesine müsaade etmez.
18. İzin verilen sürelerin dışında adayların binayı terk etmesine müsaade etmez.
19. Sınav evrakı kutuları, Şehir İçi Sınav Nakil Aracına teslim edilene kadar bina girişlerinde görevli güvenlik personeli görev yerinden ayrılmaz. Ancak, Bina Sınav Sorumlusunun talep etmesi halinde, telsiz ve cep telefonu kapalı olarak koridorlarda güvenlik tedbiri almak ve bina çevresinin kontrolü amacıyla görev yerinden ayrılabilir.
20. Sınav sürecinde, sınav düzenini bozanlar hakkında Bina Sınav Sorumlusunun kararı doğrultusunda işlem yapar ve konu ile ilgili tutanak düzenler.
21. Bina Güvenlik Görevlileri sınav esnasında gürültü yapan dış kaynakların men edilmesi için, ilgili kolluk birimleri ile irtibata geçer.
22. Adaylar bina içerisine alındıktan sonra, bina girişlerinde görevli güvenlik personeli bina çevresini belirli aralıklarla kontrol eder.
23. Binada sorun çıkartan adayları uyarır, gerekirse Bina Sınav Sorumlusunun talimatıyla sınav salonundan çıkartır, sınav binasından çıkışı ile ilgili olan süresi doluncaya kadar binada bekletir.
24. Sınav evrakının sınav öncesi Şehir İçi Sınav Nakil Kuryesi tarafından Bina Sınav Sorumlusuna teslim edilirken ve aynı şekilde sınav bitiminde Bina Sınav Sorumlusu tarafından Şehir İçi Sınav Nakil Kuryesine teslim edilirken sınav evrakının güvenliğini sağlamak için hazır bulunur.
25. Acil durumlarda öncelikli olarak sınav evrakının güvenliğini korur. Gerekirse alternatif koruma alan ve emniyet gücü talep eder.
26. Bina Sınav Sorumlusunun kendisine verdiği diğer görevleri yapar.
27. Başkanlığın kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir.