Fakültemiz

EĞİTİM ALANINDAKİ AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç

Ülkemizin sağlık sistemi ve bulunduğu bölgenin sağlık sorunları konusunda bilgi sahibi olan, topluma ve bireylere yeterli sağlık hizmeti sunacak yetkinlikte temel alan bilgisine, mesleki beceri ve tutuma sahip, insani ve bilimsel etik değerlere saygılı ve uygulayan, kanıta dayalı bilgi üreten ve elde ettiği bilgileri sorgulayabilen, yaşam boyu öğrenme tutum ve becerisine sahip, ekip üyesi olarak çalışmanın önemini kavramış, iletişime açık, uluslararası standartlarda hekimler yetiştirmektir.

Hedefler

Bilgi

1. İnsan vücudunun normal yapısını, fonksiyonunu, gelişimini, hücre organ ve sistem düzeyinde açıklar.

2. Hastalıkların oluşum mekanizmalarını, doku ve sistemler üzerindeki etkilerini açıklar.

3. Hastaların ve toplumun sağlık sorunlarını kanıta dayalı tıp uygulamaları rehberliğinde değerlendirip çözer.

4. Hekimliğin temel uygulamalarında etik kuralları ve etik sorunları tanımlar.

5. Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliğinin temel kavramlarını tanımlayabilecek, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesini, uygulanmasını ve finansmanını açıklar.

Beceri

1. Kapsamlı ve güvenilir tıbbi öykü alır.

2. Ayrıntılı fizik muayene yapar.

3. Yeterli ve tıbbi terminolojiye uygun olarak hasta kayıtlarını tutar.

4. Tanı, tedavi ve koruma amaçlı kullanılan tıbbi girişimleri uygular.

5. Hastaların tanısal (laboratuvar ve görüntüleme) testlerini yorumlar, tanı ve tedavi süreçlerini uygun işlem basamaklarını kullanarak yönetir.

6. Bireysel ve toplumsal düzeyde hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel basamakları planlar ve uygular.

7. Temel ve acil hekimlik uygulamalarını planlayıp yapar.

8. İlaçlar ve rehabilitasyon araç gereçlerini akılcı ve doğru kullanır.

9. Bilimsel araştırma yöntemlerini belirleyip araştırmayı planlar. Elde ettiği verilerin analizini yapıp sonuçlarını yorumlar.

Tutum

1. Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve çalışma arkadaşları ile etkili iletişim kurar.

2. Hastalıkları değerlendirirken, hastaya etki eden ruhsal, fiziksel ve sosyal faktörleri gözetler. 

3. Meslektaşları ve çalışma arkadaşları ile ekibin bir üyesi olarak uyumlu çalışır, ortaya çıkabilecek çatışmaları önleme ve çözüm üretmek için ekibin diğer üyeleriyle birlikte etkin rol alır.

4. Sağlık hizmeti kaynaklarını etkili ve dengeli kullanır.

5. Kişisel ve mesleki gelişim için yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip,  güncel bilgiye ulaşım yollarını ve araçlarını etkin şekilde kullanır ve yaşam boyu öğrenme davranışı gösterir.

6. Hekimlik mesleğinin etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik mesleğini yerine getirir.


ARAŞTIRMA ALANINDAKİ AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç

Ulusal ve uluslararası araştırmaların ve projelerin planlanması, yürütülmesi, sonuçlarının bilim dünyası ve toplumla paylaşılmasıdır.

Hedefler

1. Ulusal ve uluslararası gereksinimleri dikkate alarak araştırmalara ve projelere katılmayı teşvik etmek.

2. Araştırmaların etik ilkelere uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.

3. Kanıta dayalı tıp eğitimi uygulamalarını geliştirmek.

4. Bilimsel araştırmalara olanak sağlayacak teknik donanım, altyapı ve eleman desteğini güçlendirmek.

5. Tıp Fakültesi mensuplarına bilimsel araştırma yapma, bilimsel proje hazırlama ve bilimsel makale yazma gibi temel konularda eğitimler vermek.

6. SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI indekslerine giren yayın sayısını ve Web of Science’ta taranan dergilerde yapılan yayınlardan alınan atıf sayısını artırmak.

7. Bilimsel projelerin sunulacağı kongre ve diğer bilimsel etkinliklere katılımı desteklemek ve teşvik etmek.

8. Öğretim üyeleri tarafından düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay, konferans ve sergilere destek vermek


HİZMET ALANINDAKİ AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç

Öğrenci eğitimlerine katkı sağlayacak şekilde, hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı memnuniyetini sağlamayı hedefleyen, kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda, nitelikli, sağlığı geliştirici, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunmaktır.

Hedefler

1. Hasta ve hekim haklarını gözeterek sağlık hizmeti sunmak.

2. Tıp Fakültesi hastanemizde uygulamalı eğitim alan tıp fakültesi öğrencilerinin ve diğer öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak.

3. Bölgenin sağlık sorunlarına ve ihtiyaçlarına uygun klinik, poliklinik ve sağlık hizmeti veren üniteler açmak.

4. Sağlık alanındaki teknolojik alt yapı olanaklarını hastaların tanı/tedavisinde ve öğrenci eğitiminde kullanmak.

5. Ayaktan ve yataklı tanı ve tedavi ünitelerini hem hastalar için hem de sağlık çalışanları için konforlu, temiz ve eğitime uygun hale getirmek.

6. Çalışanların ve öğrencilerin sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamaktır.