13 Temmuz 2020

İnönü Üni. Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Başvuru Şartları

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURUMLAR ARASI

YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçiş kurallarının

düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2Bu Yönerge, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi programına yurt içi ve yurt dışından yapılacak

kurumlar arası yatay geçiş ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine ve 24 Nisan 2010 tarihli

27561 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen;

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması; Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin geldiği okulda başarılı

olduğu her döneme ait dönem başarı notlarının ağırlıklı ortalamasını,

b) Fakülte: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini,

c) Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ç) İntibak programı: Kurumlar Arası Yatay Geçiş yapılması halinde, Fakültenin Eğitim-Öğretim müfredatına

uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,

d) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,

e) Kurumlar arası yatay geçiş: Başka bir üniversitenin tıp fakültesi programından, fakültenin programına

yapılan geçişi,

f) Not çizelgesi (Transkript): Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca

yazıldığı belgeyi,

g) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,

h) Taban puan: Üniversitenin diploma programlarına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)

tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,

ı) Üniversite: İnönü Üniversitesi’ni

i) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönergedeki esaslar çerçevesinde,

aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına Göre

Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Yurtiçindeki kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları

MADDE 5(1) Fakültenin diploma programına, diğer üniversitelerin aynı düzeydeki eşdeğer

diploma programlarından yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından

yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Kurumlar arası yatay geçiş başvuru şartları

MADDE 6(1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin,

a) Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden

en az 76,66 dörtlük sistemde de 3,00 olması,

b) Öğrencinin disiplin cezası almamış olması,

c) Daha önce yatay geçiş yolu ile Üniversite/Fakülte değişikliği yapmamış olması,

d) Kayıt dondurma dışında öğrenimine ara vermemiş olması,

e) Her bir dönem için kurullarda anabilim dallarının yatay entegrasyonu ile dönemler arası dikey

entegrasyonun sağlandığı entegre eğitim sistemi ile eğitim veren bir fakülteden başvuruyor olması,

f) Geldiği fakülte müfredatında her bir kurulun içinde yer alan derslerin en az % 80’inin Fakülte

müfredatıyla uyumlu olma

gerekir.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumunun Türkçe programından, Fakültenin İngilizce programına

yatay geçiş için öğrencinin Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünün yapacağı İngilizce yeterlilik

sınavında 100 puan üzerinden en az 70 almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan

merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavlarından 100 puan üzerinden en az 70 puan almış ya da

Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil (İngilizce)

sınavlarından bu puana eşdeğer bir puanı almış olduğunu belgelemiş olmak gerekir.

(4) Tıp Fakültesinin 1. ve 6. sınıflarına yatay geçiş yapılamaz.

Değerlendirme, sonuçların ilanı ve intibak

MADDE 7(1) Yatay geçiş başvuru ve değerlendirme işlemleri, Fakültenin yatay geçiş takviminde

belirlenen sürelerde yapılır.

(2) Başvurularla ilgili değerlendirmeyi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yatay Geçiş

Komisyonu yapar. Sonuçlar, Yönetim Kurulunun

onayından sonra

kesinleşir. Kesinleşen sonuçlar

Fakültenin web sayfasında ilan edilir, adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

(3) Başvurusu geçerli olan adayların sıralaması aşağıdaki formüle göre yapılır.

Yatay Geçiş Sıralama Puanı (YGSP)= Adayın AGNO’sunun %20’u + Adayın yerleştirme puanının

%80’i alınarak hesaplanır. Bu formüle göre elde edilen rakamlar, büyükten küçüğe doğru sıralanır,

yerleştirmede puanları eşit olan adaylardan sırasıyla AGNO’su yüksek olanlara, ÖSYM giriş puanına

göre daha düşük yüzdelik dilimde yer alanlara öncelik verilir.

(4) Başvurusu kabul edilen öğrenciler yatay geçiş puanına göre sıralanır ve kontenjan sayısına göre

aynı sayıda asıl ve yedek adaylar belirlenir. Belirlenen süre içerisinde kayıt yaptırmayan asıl aday

yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılır.

(5) Değerlendirme aşamasında, adayın 100 tam not üzerindeki AGNO’sunun %20’si alınırken, not

dönüşümleri Yükseköğretim Kurulu’nun Not Dönüşüm Tablosuna göre yapılır.

(6) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin herhangi bir intibak programı almaları

gerekmesi durumunda, bu program öğrenciye özgü olarak hazırlanacaktır. Öğrencinin hazırlanan

intibak programını kabul etmesi zorunludur.

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş

MADDE 8 (1) Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla yurtdışındaki yükseköğretim

kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi

halinde Fakültenin programı için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak

şekilde belirlenen yurt dışı kontenjanı ile senato tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar

arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Haziran ayının ikinci haftası sonuna kadar Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına bildirilir. Bu kontenjan ve başvuru şartları Rektörlükçe, Haziran ayının sonuna

kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Fakültenin programına geçiş için, öğrencinin

bu Yönergenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş şartları

aranır.

(3) Başvuruda bulunan öğrencilerden son olarak öğrenim görmüş oldukları fakülteleri, Dünya Tıp

Eğitimi Federasyonu (WFME:World Federation for Medical Education) veya Avrupa Yükseköğretim

Kalite Güvence Ajansı (ENQA: European Associationfor Quality Assurance in Higher Education)

tarafından tanınan kuruluşlarca akredite edilmiş olanlara öncelik verilir.

(4) Öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı

programın, lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından

tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, Fakülte programına eşdeğerliğinin Fakülte

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

(5)Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Fakültenin programına geçiş başvurularının

değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen

sınavlar ve puanları, Üniversite tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte

Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en

az ilan edilen puanlara sahip olması gerekir.

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

Madde 9- (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki ÖSYM puanı, geçmek istediği diploma programının

taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere

yatay geçiş için başvuru yapabilir.

(2) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esas

ve usuller uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller;

MADDE 10 Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans

ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi

Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği ve İnönü Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin

Yönerge hükümleri ile Fakülte Yönetim Kurulu kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır

Yürürlük

MADDE 11 Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.