Kayıt

 Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

a) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

b) Lise diplomasının, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,

c) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklardan, GCE AL sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

d) YÖS sonuç belgesi,

e) Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
f) İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci bürosuna teslim edilmesi şarttır),

g) Altı adet 4,5×6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.),

ğ) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,
İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı,

Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir ve yasal işlem yapılır.


2019-2020 Öğretim Yılı Harç Ücretleri Henüz Belirlenmemiştir.1) Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilikleri;
a) Eğitim ve öğretim yılı başında İnönü TÖMER tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavındaki başarıya,

b) İnönü Üniversitesi veya diğer üniversitelerin TÖMER’lerinden alınan Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine,

c) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine göre belirlenir.

2) Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir.

a) (C1 ve C2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.

b) (B2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. En geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 düzeyine yükseltemeyenler, dil düzeyini (C1) seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimlerine devam edemezler.

c) (A1, A2 ve B1) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Bir yıl süreyle Türkçe hazırlık kursu almalıdır. İzinli sayılacağı bir yılda Türkçe öğrenmekle yükümlüdür. Türkçesini en az B2 düzeyine çıkardığını belgelemeyen öğrenciler programlarına devam edemezler. Türkçesini en az B2 düzeyine çıkardığını belgeleyen öğrenciler programlarında öğrenimine başlayabilir. Ancak en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 düzeyine yükselttiğini belgelemelidir.

3) Bu şartlar; yurt dışındaki bir Türk lisesinden veya Türkiye’deki bir liseden mezun olan yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir.


İnönü Üniversitesi YÖS Sınavı